1 Od Elima se podigoše, i sav zbor sinova Izrailjevijeh dođe u pustinju Sin, koja je između Elima i Sinaja, petnaestoga dana drugoga mjeseca pošto izidoše iz zemlje Misirske.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I stade vikati sav zbor sinova Izrailjevijeh na Mojsija i na Arona u pustinji,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I rekoše im sinovi Izrailjevi: kamo da smo pomrli od ruke Gospodnje u zemlji Misirskoj, kad sjeđasmo kod lonaca s mesom i jeđasmo hljeba izobila! jer nas izvedoste u ovu pustinju da pomorite sav ovaj zbor glađu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 A Gospod reče Mojsiju: evo učiniću da vam daždi iz neba hljeb, a narod neka izlazi i kupi svaki dan koliko treba na dan, da ga okušam hoće li hoditi po mome zakonu ili neće.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A šestoga dana neka zgotove što donesu, a neka bude dvojinom onoliko koliko nakupe svaki dan.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I reče Mojsije i Aron svijem sinovima Izrailjevijem: doveče ćete poznati da vas je Gospod izveo iz zemlje Misirske;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 A sjutra ćete vidjeti slavu Gospodnju; jer je čuo viku vašu na Gospoda. Jer šta smo mi da vičete na nas?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I reče Mojsije: doveče će vam dati Gospod mesa da jedete a ujutru hljeba da se nasitite; jer je čuo Gospod viku vašu, kojom vičete na nj. Jer što smo mi? Nije na nas vaša vika nego na Gospoda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I reče Mojsije Aronu: kaži svemu zboru sinova Izrailjevih: pristupite pred Gospoda, jer je čuo viku vašu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I kad reče Aron svemu zboru sinova Izrailjevih, pogledaše u pustinju, i gle, slava Gospodnja pokaza se u oblaku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I Gospod reče Mojsiju govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Čuo sam viku sinova Izrailjevih. Kaži im i reci: doveče ćete jesti mesa, a sjutra ćete se nasititi hljeba, i poznaćete da sam ja Gospod Bog vaš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I uveče doletješe prepelice i prekriliše oko, a ujutru pade rosa oko okola;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 A kad se diže rosa, a to po pustinji nešto sitno okruglo, sitno kao slana po zemlji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I kad vidješe sinovi Izrailjevi, govorahu jedan drugomu: šta je ovo? Jer ne znadijahu šta bješe. A Mojsije im reče: to je hljeb što vam dade Gospod da jedete.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 To je za što zapovjedi Gospod: kupite ga svaki dan koliko kome treba za jelo, po gomor na glavu, po broju duša vaših, svaki neka uzme za one koji su mu u šatoru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I učiniše tako sinovi Izrailjevi; i nakupiše koji više koji manje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Pa mjeriše na gomor, i ne dođe više onom koji nakupi mnogo, niti manje onom koji nakupi malo, nego svaki nakupi koliko mu je trebalo da jede.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I reče im Mojsije: niko da ne ostavlja od toga za sjutra.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Ali ne poslušaše Mojsija, nego neki ostaviše od toga za sjutra, te se ucrva i usmrdje. I rasrdi se Mojsije na njih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Tako ga kupljahu svako jutro, svaki koliko mu trebaše za jelo; a kad sunce ogrijevaše, tada se rastapaše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 A u šesti dan nakupiše hljeba dvojinom, po dva gomora na svakoga; i dođoše sve starješine od zbora, i javiše Mojsiju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 A on im reče: ovo kaza Gospod: sjutra je subota, odmor svet Gospodu; što ćete peći, pecite, i što ćete kuhati, kuhajte danas; a što preteče, ostavite i čuvajte za sjutra.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I ostaviše za sjutra, kao što zapovjedi Mojsije, i ne usmrdje se niti bješe crva u njemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 I reče Mojsije: jedite to danas, jer je danas subota Gospodnja, danas nećete naći u polju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Šest ćete dana kupiti, a sedmi je dan subota, tada ga neće biti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 I u sedmi dan izidoše neki od naroda da kupe, ali ne nađoše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 A Gospod reče Mojsiju: dokle ćete se protiviti zapovjestima mojim i zakonima mojim?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Vidite, Gospod vam je dao subotu, zato vam daje šestoga dana hljeba na dva dana. Stojte svaki na svom mjestu, i neka ne odlazi niko sa svojega mjesta u sedmi dan.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 I počinu narod u sedmi dan.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 I dom Izrailjev prozva taj hljeb mana; a bijaše kao sjeme korijandrovo, bijela, i na jeziku kao medeni kolači.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 I reče Mojsije: ovo je zapovjedio Gospod: napuni gomor toga, neka se čuva od koljena do koljena vašega, da vide hljeb, kojim sam vas hranio u pustinji kad vas izvedoh iz zemlje Misirske.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 I reče Mojsije Aronu: uzmi krčag i naspi pun gomor mane, i metni pred Gospoda da se čuva od koljena do koljena vašega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 I ostavi ga Aron pred svjedočanstvom da se čuva, kao što zapovjedi Gospod Mojsiju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 A sinovi Izrailjevi jedoše manu četrdeset godina dok ne dođoše u zemlju u kojoj će živjeti; jedoše manu dok ne dođoše na među zemlje Hananske.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 A gomor je desetina efe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga