1 I reče Gospod Mojsiju govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Kaži sinovima Izrailjevijem neka saviju i stanu u oko pred Pi-Airot između Migdola i mora prema Vel-Sefonu; prema njemu neka stanu u oko pokraj mora.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Jer će Faraon reći za sinove Izrailjeve: zašli su u zemlju, zatvorila ih je pustinja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I učiniću da otvrdne srce Faraonu, te će poći u potjeru za vama, i ja ću se proslaviti na njemu i na svoj vojsci njegovoj, i Misirci će poznati da sam ja Gospod. I učiniše tako.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A kad bi javljeno caru Misirskom da je pobjegao narod, promijeni se srce Faraonovo i sluga njegovijeh prema narodu, te rekoše: šta učinismo, te pustismo Izrailja da nam ne služi?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I upreže u kola svoja, i uze narod svoj sa sobom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I uze šest stotina kola izabranih i što još bješe kola Misirskih, i nad svjema vojvode.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I Gospod učini, te otvrdnu srce Faraonu caru Misirskom, i pođe u potjeru za sinovima Izrailjevijem, kad sinovi Izrailjevi otidoše pod rukom visokom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I tjeravši ih Misirci stigoše ih, sva kola Faraonova, konjici njegovi i vojska njegova, kad bjehu u okolu na moru kod Pi-Airota prema Vel-Sefonu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I kad se približi Faraon, podigoše sinovi Izrailjevi oči svoje a to Misirci idu za njima, i uplašiše se vrlo, i povikaše sinovi Izrailjevi ka Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I rekoše Mojsiju: zar ne bješe grobova u Misiru, nego nas dovede da izginemo u pustinji? Šta učini, te nas izvede iz Misira?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Nijesmo li ti govorili u Misiru i rekli: prođi nas se, neka služimo Misircima? jer bi nam bolje bilo služiti Misircima nego izginuti u pustinji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A Mojsije reče narodu: ne bojte se, stanite pa gledajte kako će vas Gospod izbaviti danas; jer Misirce koje ste vidjeli danas, nećete ih nigda više vidjeti dovijeka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Gospod će se biti za vas, a vi ćete mučati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 A Gospod reče Mojsiju: što vičeš k meni? kaži sinovima Izrailjevijem neka idu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 A ti digni štap svoj i pruži ruku svoju na more, i rascijepi ga, pa neka idu sinovi Izrailjevi posred mora suhim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I gle, ja ću učiniti da otvrdne srce Misircima, te će poći za njima; i proslaviću se na Faraonu i na svoj vojsci njegovoj, na kolima njegovijem i na konjicima njegovijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I Misirci će poznati da sam ja Gospod, kad se proslavim na Faraonu, na kolima njegovijem i na konjicima njegovijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I podiže se anđeo Gospodnji, koji iđaše pred vojskom Izrailjskom, i otide im za leđa; i podiže se stup od oblaka ispred njih, i stade im za leđa.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 i došav među vojsku Misirsku i vojsku Izrailjsku bješe onijem oblak mračan a ovijem svijetljaše po noći, te ne pristupiše jedni drugima cijelu noć.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I pruži Mojsije ruku svoju na more, a Gospod uzbi more vjetrom istočnijem, koji jako duvaše cijelu noć, i osuši more, i voda se rastupi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I pođoše sinovi Izrailjevi posred mora suhim, i voda im stajaše kao zid s desne strane i s lijeve strane.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I Misirci tjerajući ih pođoše za njima posred mora, svi konji Faraonovi, kola i konjici njegovi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 A u stražu jutrenju pogleda Gospod na vojsku Misirsku iz stupa od ognja i oblaka, i smete vojsku Misirsku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 I pozbaca točkove kolima njihovijem, te ih jedva vucijahu. Tada rekoše Misirci: bježimo od Izrailja, jer se Gospod bije za njih s Misircima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 A Gospod reče Mojsiju: pruži ruku svoju na more, neka se vrati voda na Misirce, na kola njihova i na konjike njihove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 I Mojsije pruži ruku svoju na more, i dođe opet more na silu svoju pred zoru, a Misirci nagoše bježati prema moru; i Gospod baci Misirce usred mora.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 A vrativši se voda potopi kola i konjike sa svom vojskom Faraonovom, što ih god bješe pošlo za njima u more, i ne osta od njih nijedan.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 I sinovi Izrailjevi iđahu posred mora suhim; i stajaše im voda kao zid s desne strane i s lijeve strane.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 I izbavi Gospod Izrailja u onaj dan iz ruku Misirskih; i vidje Izrailj mrtve Misirce na brijegu morskom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 I vidje Izrailj silu veliku, koju pokaza Gospod na Misircima, i narod se poboja Gospoda, i vjerova Gospodu i Mojsiju sluzi njegovu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga