1 Hodite, zapjevajmo Gospodu, pokliknimo Bogu, gradu spasenja svojega!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Izađimo pred lice njegovo s hvalom, u pjesmama pokliknimo mu!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Jer je Gospod velik Bog i velik car nad svijem bogovima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 U njegovoj su ruci dubine zemaljske, i visine gorske njegove su.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Njegovo je more i on ga je stvorio, i suhotu ruke su njegove načinile.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Hodite, poklonimo se, pripadnimo, kleknimo pred Gospodom tvorcem svojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Jer je on Bog naš, i mi narod paše njegove i ovce ruke njegove. Sad kad biste poslušali glas njegov:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 "Nemojte da vam odrveni srce vaše kao u Merivi, kao u dan kušanja u pustinji,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Gdje me kušaše oci vaši, ispitaše i vidješe djelo moje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Četrdeset godina srdih se na rod onaj, i rekoh: ovi ljudi tumaraju srcem, i ne znaju putova mojih;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I zato se zakleh u gnjevu svom da neće ući u mir moj."
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga