1 Čuj, narode moj, nauk moj, prigni uho svoje k riječima usta mojih.
Kopirano
+
2 Otvoram za priču usta svoja, kazaću stare pripovijetke.
Kopirano
+
3 Što slušasmo i doznasmo, i što nam kazivaše oci naši,
Kopirano
+
4 Nećemo zatajiti od djece njihove, naraštaju poznom javićemo slavu Gospodnju i silu njegovu i čudesa koja je učinio.
Kopirano
+
5 Svjedočanstvo podiže u Jakovu, i u Izrailju postavi zakon, koji dade ocima našim da ga predadu djeci svojoj;
Kopirano
+
6 Da bi znao potonji naraštaj, djeca koja će se roditi, pa i oni da bi kazivali svojoj djeci
Kopirano
+
7 Da polažu na Boga nadanje svoje, i ne zaboravljaju djela Božijih, i zapovijesti njegove da drže;
Kopirano
+
8 I da ne budu kao oci njihovi, rod nevaljao i uporan, rod koji ne bješe tvrd srcem svojim, niti vjeran Bogu duhom svojim.
Kopirano
+
9 Sinovi Jefremovi naoružani, koji strijeljaju iz luka, vratiše se natrag, kad bijaše boj.
Kopirano
+
10 Ne sačuvaše zavjeta Božijega, i po zakonu njegovu ne htješe hoditi.
Kopirano
+
11 Zaboraviše djela njegova, i čudesa, koja im je pokazao,
Kopirano
+
12 Kako pred ocima njihovijem učini čudesa u zemlji Misirskoj, na polju Soanu;
Kopirano
+
13 Razdvoji more, i provede ih, od vode načini zid;
Kopirano
+
14 I vodi ih danju oblakom, i svu noć svijetlijem ognjem;
Kopirano
+
15 Raskida stijene u pustinji, i poji ih kao iz velike bezdane;
Kopirano
+
16 Izvodi potoke iz kamena, i vodi vodu rijekama.
Kopirano
+
17 Ali oni još jednako griješiše njemu, i gnjeviše višnjega u pustinji.
Kopirano
+
18 I kušaše Boga u srcu svom, ištući jela po volji svojoj,
Kopirano
+
19 I vikaše na Boga, i rekoše: "može li Bog zgotoviti trpezu u pustinji?
Kopirano
+
20 Evo! on udari u kamen, i poteče voda, i rijeke ustadoše; može li i hljeba dati? hoće li i mesa postaviti narodu svojemu?"
Kopirano
+
21 Gospod ču i razljuti se, i oganj se razgorje na Jakova, i gnjev se podiže na Izrailja.
Kopirano
+
22 Jer ne vjerovaše Bogu i ne uzdaše se u pomoć njegovu.
Kopirano
+
23 Tada zapovjedi oblacima odozgo, i otvori vrata nebeska,
Kopirano
+
24 I pusti, te im podaždje mana za jelo, i hljeb nebeski dade im.
Kopirano
+
25 Hljeba anđelskoga jeđaše čovjek; posla im jela do sitosti.
Kopirano
+
26 Pusti nebom ustoku, i navede silom svojom jug;
Kopirano
+
27 I kao prahom zasu ih mesom, i kao pijeskom morskim pticama krilatim;
Kopirano
+
28 Pobaca ih sred okola njihova, oko šatora njihovijeh.
Kopirano
+
29 I najedoše se i dade im što su željeli.
Kopirano
+
30 Ali ih još i ne prođe želja, još bješe jelo u ustima njihovijem,
Kopirano
+
31 Gnjev se Božji podiže na njih i pomori najjače među njima, i mladiće u Izrailju pobi.
Kopirano
+
32 Preko svega toga još griješiše, i ne vjerovaše čudesima njegovijem.
Kopirano
+
33 I pusti, te dani njihovi prolaziše uzalud, i godine njihove u strahu.
Kopirano
+
34 Kad ih ubijaše, onda pritjecahu k njemu, i obraćahu se i iskahu Boga;
Kopirano
+
35 I pominjahu da je Bog obrana njihova, i višnji izbavitelj njihov.
Kopirano
+
36 Laskahu mu ustima svojima, i jezikom svojim lagahu mu.
Kopirano
+
37 A srce njihovo ne bješe njemu vjerno, i ne bijahu tvrdi u zavjetu njegovu.
Kopirano
+
38 Ali on bješe milostiv, i pokrivaše grijeh, i ne pomori ih, često ustavljaše gnjev svoj, i ne podizaše sve jarosti svoje.
Kopirano
+
39 Opominjaše se da su tijelo, vjetar, koji prolazi i ne vraća se.
Kopirano
+
40 Koliko ga puta rasrdiše u pustinji, i uvrijediše u zemlji gdje se ne živi!
Kopirano
+
41 Sve nanovo kušaše Boga, i sveca Izrailjeva dražiše.
Kopirano
+
42 Ne sjećaše se ruke njegove i dana, u koji ih izbavi iz nevolje,
Kopirano
+
43 U koji učini u Misiru znake svoje i čudesa svoja na polju Soanu;
Kopirano
+
44 I provrže u krv rijeke njihove i potoke njihove, da ne mogoše piti.
Kopirano
+
45 Posla na njih bubine da ih kolju, i žabe da ih more.
Kopirano
+
46 Ljetinu njihovu dade crvu, i muku njihovu skakavcima.
Kopirano
+
47 Vinograde njihove pobi gradom, i smokve njihove slanom.
Kopirano
+
48 Gradu predade stoku njihovu, i stada njihova munji.
Kopirano
+
49 Posla na njih ognjeni gnjev svoj, jarost, srdnju i mržnju, četu zlijeh anđela.
Kopirano
+
50 Ravni stazu gnjevu svojemu, ne čuva duša njihovijeh od smrti, i život njihov predade pomoru.
Kopirano
+
51 Pobi sve prvence u Misiru, prvi porod po kolibama Hamovijem.
Kopirano
+
52 I povede narod svoj kao ovce, i vodi ih kao stado preko pustinje.
Kopirano
+
53 Vodi ih pouzdano, i oni se ne bojaše, a neprijatelje njihove zatrpa more.
Kopirano
+
54 I dovede ih na mjesto svetinje svoje, na ovu goru, koju zadobi desnica njegova.
Kopirano
+
55 Odagna ispred lica njihova narode; ždrijebom razdijeli njihovo dostojanje, i po šatorima njihovijem naseli koljena Izrailjeva.
Kopirano
+
56 Ali oni kušaše i srdiše Boga višnjega i uredaba njegovijeh ne sačuvaše.
Kopirano
+
57 Odustaše i odvrgoše se, kao i oci njihovi, slagaše kao rđav luk.
Kopirano
+
58 Uvrijediše ga visinama svojim, i idolima svojim razdražiše ga.
Kopirano
+
59 Bog ču i razgnjevi se i rasrdi se na Izrailja veoma.
Kopirano
+
60 Ostavi naselje svoje u Silomu, šator, u kojem življaše s ljudma.
Kopirano
+
61 I opravi u ropstvo slavu svoju, i krasotu svoju u ruke neprijateljeve.
Kopirano
+
62 I predade maču narod svoj, i na dostojanje svoje zaplamtje se.
Kopirano
+
63 Mladiće njegove jede oganj, i djevojkama njegovijem ne pjevaše svatovskih pjesama;
Kopirano
+
64 Sveštenici njegovi padaše od mača, i udovice njegove ne plakaše.
Kopirano
+
65 Najposlije kao iza sna probudi se Gospod, prenu se kao junak kad se napije vina.
Kopirano
+
66 I pobi neprijatelje svoje s leđa, vječnoj sramoti predade ih.
Kopirano
+
67 I ne htje šatora Josifova, i koljena Jefremova ne izabra.
Kopirano
+
68 Nego izabra koljeno Judino, goru Sion, koja mu omilje.
Kopirano
+
69 I sagradi svetinju svoju kao gornje svoje stanove, i kao zemlju utvrdi je dovijeka.
Kopirano
+
70 I izabra Davida slugu svojega, i uze ga od torova ovčijih,
Kopirano
+
71 I od dojilica dovede ga da pase narod njegov, Jakova, i našljedstvo njegovo, Izrailja.
Kopirano
+
72 I on ih pase čistijem srcem, i vodi ih mudrijem rukama.
Kopirano
+
Analiza
Pretraga