1 Gospode, Bože moj! u tebe se uzdam, sačuvaj me od svijeh koji me gone, i izbavi me.
Kopiraj
Kopirano
3
Komentari
2 Da mi neprijatelj ne iščupa duše kao lav. Čupa, a nema ko da izbavi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Gospode, Bože moj! ako sam to učinio, ako je nepravda u rukama mojima,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
4 Ako sam zlo vratio prijatelju svojemu, ili krivo učinio onima koji na me na pravdi napadahu;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 Neka goni neprijatelj dušu moju, i neka je stigne, i pogazi na zemlju život moj i slavu moju u prah obrati.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 Ustani, Gospode, u gnjevu svojem; digni se na žestinu neprijatelja mojih; probudi se meni na pomoć, i otvori sud.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
7 I ljudstvo će se sleći oko tebe; iznad njega izađi u visinu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 Gospod sudi narodima. Sudi mi, Gospode, po pravdi mojoj, i po bezazlenosti mojoj neka mi bude.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 Nek se prekine zloća bezbožnika, a pravednika potpomozi, jer ti ispituješ srca i utrobe, Bože pravedni!
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
10 Štit je meni u Boga, koji čuva one koji su prava srca.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
11 Bog je pravedan sudija, i Bog je svaki dan gotov na gnjev.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
12 Ako se neće bezbožnik da obrati, on oštri mač svoj, nateže luk svoj, i naperuje ga;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
13 I zapinje smrtnu strijelu, čini strijele svoje da pale.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Gle, bezbožnik zače nepravdu, trudan bijaše zločinstvom, i rodi sebi prijevaru.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
15 Kopa jamu i iskopa, i pade u jamu koju je načinio.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
16 Zloba njegova obrati se na njegovu glavu, i zločinstvo njegovo pade na tjeme njegovo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Hvalim Gospoda za pravdu njegovu, i pjevam imenu Gospoda višnjega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga