1 Smiluj se na me, Bože, po milosti svojoj, i po velikoj dobroti svojoj očisti bezakonje moje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Operi me dobro od bezakonja mojega, i od grijeha mojega očisti me.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Jer ja znam prijestupe svoje, i grijeh je moj jednako preda mnom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Samome tebi zgriješih, i na tvoje oči zlo učinih, a ti si pravedan u riječima svojim i čist u sudu svojem.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 Gle, u bezakonju rodih se, i u grijehu zatrudnje mati moja mnom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Gle, istinu ljubiš u srcu, i iznutra javljaš mi mudrost.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Pokropi me isopom, i očistiću se; umij me, i biću bjelji od snijega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Daj mi da slušam radost i veselje, da se prenu kosti koje si potro.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Odvrati lice svoje od grijeha mojih, i sva bezakonja moja očisti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Učini mi, Bože, čisto srce, i duh prav ponovi u meni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Nemoj me odvrgnuti od lica svojega, i svetoga duha svojega nemoj uzeti od mene.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Vrati mi radost spasenja svojega, i duh vladalački neka me potkrijepi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Naučiću bezakonike putovima tvojim, i grješnici k tebi će se obratiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Izbavi me od krvi, Bože, Bože, spasitelju moj, i jezik će moj glasiti pravdu tvoju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Gospode! otvori usta moja, i ona će kazati hvalu tvoju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Jer žrtve nećeš: ja bih je prinio; za žrtve paljenice ne mariš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Žrtva je Bogu duh skrušen, srca skrušena i poništena ne odbacuješ, Bože.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Po dobroti svojoj, Gospode, čini dobro Sionu, podigni zidove Jerusalimske.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Onda će ti biti mile žrtve pravde, prinosi i žrtve paljenice; onda će metati na žrtvenik tvoj teoce.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga