1 Gospod je vidjelo moje i spasenje moje; koga da se bojim? Gospod je krjepost života mojega; koga da se strašim?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 Ako navale na me zlikovci da pojedu tijelo moje, protivnici i neprijatelji moji, spotaći će se i pašće.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
3 Ako protiv mene vojska u oko stane, neće se uplašiti srce moje; ako se na me rat digne, ja se ni onda neću bojati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Za jedno samo molim Gospoda, samo to ištem, da živim u domu Gospodnjem sve dane života svojega, da gledam krasotu Gospodnju i ranim u crkvu njegovu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 Jer bi me sakrio u kolibi svojoj u zlo doba; sklonio bi me pod krovom šatora svojega; na kamenu goru popeo bi me.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 Tada bih podigao glavu svoju pred neprijateljima koji bi me opkolili; prinio bih u njegovu šatoru žrtvu hvale; zapjevao bih i hvalio Gospoda.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 Čuj, Gospode, glas moj, tebe prizivljem, smiluj se na me i usliši me.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 Srce moje govori pred tobom što si rekao: "tražite lice moje"; tražim lice tvoje, Gospode!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Nemoj odvratiti od mene lica svojega, nemoj u gnjevu ostaviti sluge svojega; budi pomoćnik moj; nemoj me odbiti, i nemoj me ostaviti, Bože, spasitelju moj!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Jer otac moj i mati moja ostaviše me; ali Gospod neka me prihvati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Uputi me, Gospode, na put svoj i vodi me pravom stazom poradi onijeh koji me vrebaju.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
12 Nemoj me dati na volju neprijateljima mojim; jer ustaše na me lažni svjedoci; ali zloba govori sama protiv sebe.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
13 Vjerujem da ću vidjeti dobrotu Gospodnju na zemlji živijeh.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
14 Uzdaj se u Gospoda, budi slobodan; neka bude srce tvoje krjepko, uzdaj se u Gospoda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga