1 Bože, Bože moj! zašto si me ostavio udaljivši se od spasenja mojega, od riječi vike moje?
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
2 Bože moj! vičem danju, a ti me ne slušaš, i noću, ali nemam mira.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
3 Sveti, koji živiš u pohvalama Izrailjevim!
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
4 U tebe se uzdaše oci naši, uzdaše se, i ti si ih izbavljao.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 Tebe prizivaše, i spasavaše se; u tebe se uzdaše, i ne ostajaše u sramoti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A ja sam crv, a ne čovjek; potsmijeh ljudima i rug narodu.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
7 Koji me vide, svi mi se rugaju, razvaljuju usta, mašu glavom,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I govore: oslonio se na Gospoda, neka mu pomože, neka ga izbavi, ako ga miluje.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 Ta, ti si me izvadio iz utrobe; ti si me umirio na sisi matere moje.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
10 Za tobom pristajem od rođenja, od utrobe matere moje ti si Bog moj.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
11 Ne udaljuj se od mene; jer je nevolja blizu, a nema pomoćnika.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Opteče me mnoštvo telaca; jaki volovi Vasanski opkoliše me;
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
13 Razvališe na me usta svoja. Lav je gladan lova i riče.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Kao voda razlih se; rasuše se sve kosti moje; srce moje posta kao vosak, rastopilo se u meni.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
15 Sasuši se kao crijep krjepost moja, i jezik moj prionu za grlo, i u prah smrtni mećeš me.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
16 Opkoliše me psi mnogi; četa zlikovaca ide oko mene, probodoše ruke moje i noge moje.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
17 Mogao bih izbrojiti sve kosti svoje. Oni gledaju, i od mene načiniše stvar za gledanje.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
18 Dijele haljine moje među sobom, i za dolamu moju bacaju ždrijeb.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
19 Ali ti, Gospode, ne udaljuj se. Silo moja, pohitaj mi u pomoć.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
20 Izbavi od mača dušu moju, od psa jedinicu moju.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
21 Sačuvaj me od usta lavovijeh, i od rogova bivolovih, čuvši, izbavi me.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Kazujem ime tvoje braći; usred skupštine hvaliću te.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
23 Koji se bojite Gospoda, hvalite ga. Sve sjeme Jakovljevo! poštuj ga. Boj ga se, sve sjeme Izrailjevo!
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
24 Jer se ne ogluši molitve ništega niti je odbi; ne odvrati od njega lica svojega, nego ga usliši kad ga zazva.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
25 Tebe ću hvaliti na skupštini velikoj; zavjete svoje svršiću pred onima koji se njega boje.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
26 Neka jedu ubogi i nasite se, i neka hvale Gospoda koji ga traže; živo da bude srce vaše dovijeka.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
27 Opomenuće se i obratiće se ka Gospodu svi krajevi zemaljski, i pokloniće se pred njim sva plemena neznabožačka.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
28 Jer je Gospodnje carstvo; on vlada narodima.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
29 Ješće i pokloniće se svi pretili na zemlji; pred njim će pasti svi koji slaze u prah, koji ne mogu sačuvati duše svoje u životu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
30 Sjeme će njihovo služiti njemu. Kazivaće se za Gospoda rodu potonjemu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
31 Doći će, i kazivaće pravdu njegovu ljudima njegovijem, koji će se roditi; jer je on učinio ovo.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
Analiza
Pretraga