1 Malen bejah među braćom svojom, i najmlađi u domu oca moga; pasoh ovce oca mojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Ruke moje načiniše gusle, i prsti moji sastaviše psaltir.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I ko će javiti Gospodu mome? Sam Gospod, On će sam čuti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 On posla Anđela Svoga i uze me od ovaca oca moga, i pomaza me uljem pomazanja Svoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Braća su moja lepa i velika, i ne blagovole u njima Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Iziđoh u susret tuđincu (=Filistejcu), i prokle me idolima svojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 A ja, istrgnuvši mač od njega, obezglavih ga, i uklonih sramotu sa sinova Izrailjevih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga