1 Slavite Gospoda, jer je dobar; jer je dovijeka milost njegova;

2 Slavite Boga nad bogovima; jer je dovijeka milost njegova.

3 Slavite gospodara nad gospodarima; jer je dovijeka milost njegova;

4 Onoga, koji jedan tvori čudesa velika; jer je dovijeka milost njegova;

5 Koji je stvorio nebesa premudro; jer je dovijeka milost njegova;

6 Utvrdio zemlju na vodi; jer je dovijeka milost njegova;

7 Stvorio velika vidjela; jer je dovijeka milost njegova;

8 Sunce, da upravlja danom; jer je dovijeka milost njegova;

9 Mjesec i zvijezde, da upravljaju noću; jer je dovijeka milost njegova;

10 Koji pobi Misir u prvencima njegovijem; jer je dovijeka milost njegova;

11 Izvede iz njega Izrailja; jer je dovijeka milost njegova;

12 Rukom krjepkom i mišicom podignutom; jer je dovijeka milost njegova;

13 Koji razdvoji Crveno More; jer je dovijeka milost njegova;

14 I provede Izrailja kroz sred njega; jer je dovijeka milost njegova;

15 A Faraona i vojsku njegovu vrže u More Crveno; jer je dovijeka milost njegova;

16 Prevede narod svoj preko pustinje; jer je dovijeka milost njegova;

17 Pobi careve velike; jer je dovijeka milost njegova;

18 I izgubi careve znatne; jer je dovijeka milost njegova;

19 Siona cara Amorejskoga; jer je dovijeka milost njegova;

20 I Oga cara Vasanskoga; jer je dovijeka milost njegova;

21 I dade zemlju njihovu u dostojanje; jer je dovijeka milost njegova;

22 U dostojanje Izrailju, sluzi svojemu; jer je dovijeka milost njegova;

23 Koji nas se opomenu u poniženju našem; jer je dovijeka milost njegova;

24 I izbavi nas od neprijatelja naših; jer je dovijeka milost njegova;

25 Koji daje hranu svakomu tijelu; jer je dovijeka milost njegova;

26 Slavite Boga nebeskoga; jer je dovijeka milost njegova.

Analiza
Pretraga