1 Hvalite ime Gospodnje, hvalite, sluge Gospodnje,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Koji stojite u domu Gospodnjem, u dvorima doma Boga našega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Hvalite Gospoda, jer je dobar Gospod; pojte imenu njegovu, jer je slatko.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Jer Jakova izabra sebi Gospod, Izrailja za dostojanje svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Jer poznah da je velik Gospod, i Gospod naš svrh svijeh bogova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Što god hoće, sve Gospod čini, na nebesima i na zemlji, u morima i u svima bezdanima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Izvodi oblake od kraja zemlje, munje čini usred dažda, izvodi vjetar iz staja njegovijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 On pobi prvence u Misiru od čovjeka do živinčeta.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Pokaza znake i čudesa usred tebe, Misire, na Faraonu i na svijem slugama njegovijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Pobi narode velike, i izgubi careve jake:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Siona, cara Amorejskoga, i Oga, cara Vasanskoga, i sva carstva Hananska;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I dade zemlju njihovu u dostojanje, u dostojanje Izrailju, narodu svojemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Gospode! ime je tvoje vječno; Gospode! spomen je tvoj od koljena do koljena.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Jer će suditi Gospod narodu svojemu, i na sluge svoje smilovaće se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Idoli su neznabožački srebro i zlato, djelo ruku čovječijih;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Usta imaju, a ne govore; oči imaju, a ne vide;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Uši imaju, a ne čuju; niti ima dihanja u ustima njihovijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Kakvi su oni onaki su i oni koji ih grade, i svi koji se uzdaju u njih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Dome Izrailjev, blagosiljaj Gospoda; dome Aronov, blagosiljaj Gospoda;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Dome Levijev, blagosiljaj Gospoda; koji se bojite Gospoda, blagosiljajte Gospoda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Blagosloven Gospod na Sionu, koji živi u Jerusalimu! Aliluja!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga