1 Kad vraćaše Gospod roblje Sionsko, bijasmo kao u snu.
Kopirano
+
2 Tada usta naša bijahu puna radosti, i jezik naš pjevanja. Tada govorahu po narodima: veliko djelo čini Gospod na njima.
Kopirano
+
3 Veliko djelo čini Gospod na nama; razveselismo se.
Kopirano
+
4 Vraćaj, Gospode, roblje naše, kao potoke na sasušenu zemlju.
Kopirano
+
5 Koji su sa suzama sijali, neka žanju s pjevanjem.
Kopirano
+
6 Ide i plače koji nosi sjeme da sije; poći će s pjesmom noseći snopove svoje.
Kopirano
+
Analiza
Pretraga