1 Blago onima kojima je put čist, koji hode u zakonu Gospodnjem.

2 Blago onima koji čuvaju otkrivenja njegova, svijem srcem traže ga;

3 Koji ne čine bezakonja, hode putovima njegovijem!

4 Ti si dao zapovijesti svoje, da se čuvaju dobro.

5 Kad bi putovi moji bili upravljeni da čuvam naredbe tvoje!

6 Onda se ne bih postidio, pazeći na zapovijesti tvoje;

7 Hvalio bih te s pravijem srcem, učeći se pravednijem zakonima tvojim.

8 Čuvaću naredbe tvoje, nemoj me ostaviti sasvijem.

9 Kako će mladić očistiti put svoj? Vladajući se po tvojim riječima.

10 Svijem srcem svojim tražim tebe, ne daj mi da zađem od zapovijesti tvojih.

11 U srce svoje zatvorio sam riječ tvoju, da ti ne griješim.

12 Blagosloven si, Gospode! nauči me naredbama svojim.

13 Ustima svojim javljam sve sudove usta tvojih.

14 Na putu otkrivenja tvojih radujem se kao za veliko bogatstvo.

15 O zapovijestima tvojim razmišljam, i pazim na putove tvoje.

16 Naredbama tvojim tješim se, ne zaboravljam riječi tvoje.

17 Učini milost sluzi svojemu, da bih živio i čuvao riječ tvoju.

18 Otvori oči moje, da bih vidio čudesa zakona tvojega;

19 Gost sam na zemlji, nemoj sakriti od mene zapovijesti svojih.

20 Iznemože duša moja želeći bez prestanka poznati sudove tvoje.

21 Ti si strašan prokletim oholicama, koje zastranjuju od zapovijesti tvojih.

22 Odvrati od mene rug i sramotu, jer čuvam otkrivenja tvoja.

23 Sjede knezovi i dogovaraju se na mene; a sluga tvoj razmišlja o naredbama tvojim.

24 Otkrivenja su tvoja utjeha moja, savjetnici moji.

25 Duša moja leži u prahu; oživi me po riječi svojoj.

26 Kazujem putove svoje, i čuješ me; nauči me naredbama svojim.

27 Urazumi me o putu zapovijesti svojih, i razmišljaću o čudesima tvojim.

28 Suze proliva duša moja od tuge, okrijepi me po riječi svojoj.

29 Put lažni ukloni od mene i zakon svoj daruj mi.

30 Put istini izbrah, zakone tvoje tražim.

31 Prionuh za otkrivenja tvoja, Gospode; nemoj me osramotiti.

32 Putem zapovijesti tvojih trčim, jer si raširio srce moje.

33 Pokaži mi, Gospode, put naredaba svojih, da ga se držim do kraja.

34 Urazumi me, i držaću se zakona tvojega, i čuvati ga svijem srcem.

35 Postavi me na stazu zapovijesti svojih, jer mi je ona omiljela.

36 Privij srce moje k otkrivenjima svojim, a ne k lakomstvu.

37 Odvrati oči moje da ne gledaju ništavila, putem svojim oživi me.

38 Ispuni sluzi svojemu riječ svoju da te se boji.

39 Ukloni rug moj, kojega se plašim; jer su sudovi tvoji blagi.

40 Mile su mi zapovijesti tvoje, pravdom svojom oživi me.

41 Neka dođe na me milost tvoja, Gospode, pomoć tvoja po riječi tvojoj.

42 I ja ću odgovoriti onome koji me ruži; jer se uzdam u riječ tvoju.

43 Nemoj uzeti nigda od usta mojih riječi istine, jer čekam sudove tvoje.

44 I čuvaću zakon tvoj svagda, dovijeka i bez prestanka.

45 Hodiću slobodno, jer tražim zapovijesti tvoje.

46 Govoriću o otkrivenjima tvojim pred carevima, i neću se stidjeti.

47 Tješiću se zapovijestima tvojim, koje ljubim.

48 Ruke svoje pružam k zapovijestima tvojim, koje ljubim, i razmišljam o naredbama tvojim.

49 Opomeni se riječi svoje k sluzi svojemu, na koju si mi zapovjedio da se oslanjam.

50 U nevolji mojoj tješi me što me riječ tvoja oživljava.

51 Oholi mi se rugaju veoma; ali ja ne otstupam od zakona tvojega.

52 Pamtim sudove tvoje od iskona, Gospode, i tješim se.

53 Gnjev me obuzima na bezbožnike, koji ostavljaju zakon tvoj.

54 Naredbe su tvoje pjesma moja u putničkom stanu mojem.

55 Noću pominjem ime tvoje, Gospode, i čuvam zakon tvoj.

56 To je moje, da čuvam zapovijesti tvoje.

57 Dio moj ti si, Gospode; naumio sam čuvati riječi tvoje.

58 Molim ti se iz svega srca, smiluj se na me po riječi svojoj.

59 Razmatram putove svoje, i obraćam noge svoje k otkrivenjima tvojim.

60 Hitim, i ne zatežem se čuvati zapovijesti tvoje.

61 Mreže bezbožničke opkoliše me, ali zakona tvojega ne zaboravljam.

62 U po noći ustajem da te slavim za pravedne sudove tvoje.

63 U zajednici sam sa svima koji se tebe boje i koji čuvaju zapovijesti tvoje.

64 Dobrote je tvoje, Gospode, puna sva zemlja; naredbama svojim nauči me.

65 Učinio si dobro sluzi svojemu, Gospode, po riječi svojoj.

66 Dobroj misli i znanju nauči me, jer zapovijestima tvojim vjerujem.

67 Prije stradanja svojega lutah, a sad čuvam riječ tvoju.

68 Ti si dobar, i dobro činiš; nauči me naredbama svojim.

69 Oholi pletu na mene laž, ali se ja svijem srcem držim zapovijesti tvojih.

70 Zadriglo je srce njihovo kao salo, a ja se tješim zakonom tvojim.

71 Dobro mi je što stradam, da se naučim naredbama tvojim.

72 Miliji mi je zakon usta tvojih nego tisuće zlata i srebra.

73 Ruke tvoje stvorile su me i načinile me; urazumi me, i naučiću se zapovijestima tvojim.

74 Koji se tebe boje, vidjeće me, i radovaće se što se uzdam u tvoju riječ.

75 Znam da su sudovi tvoji, Gospode, pravedni, i po pravdi me karaš.

76 Neka bude dobrota tvoja utjeha moja, kao što si rekao sluzi svojemu.

77 Neka dođe k meni milosrđe tvoje, i oživim; jer je zakon tvoj utjeha moja.

78 Nek se postide oholi; jer me bez krivice oboriše. Ja razmišljam o zapovijestima tvojim.

79 Nek se obrate k meni koji se tebe boje, i koji znadu otkrivenja tvoja.

80 Srce moje neka bude savršeno u naredbama tvojim, da se ne postidim.

81 Čezne duša moja za spasenjem tvojim, riječ tvoju čekam.

82 Čeznu oči moje za riječju tvojom; govorim: kad ćeš me utješiti?

83 Postadoh kao mijeh u dimu, ali tvojih naredaba ne zaboravih.

84 Koliko će biti dana sluge tvojega? Kad ćeš suditi onima koji me gone?

85 Oholi iskopaše mi jamu nasuprot zakonu tvojemu.

86 Sve su zapovijesti tvoje istina; bez krivice me gone, pomozi mi.

87 Umalo me ne ubiše na zemlji, ali ja ne ostavljam zapovijesti tvojih.

88 Po milosti svojoj oživi me, i čuvaću otkrivenja usta tvojih.

89 Dovijeka je, Gospode, riječ tvoja utvrđena na nebesima,

90 Od koljena do koljena istina tvoja; ti si postavio zemlju, i stoji.

91 Po tvojoj naredbi sve stoji sad; jer sve služi tebi.

92 Da nije zakon tvoj bio utjeha moja, poginuo bih u nevolji svojoj.

93 Zapovijesti tvojih neću zaboraviti dovijeka, jer me njima oživljavaš.

94 Ja sam tvoj, pomozi mi, jer tražim zapovijesti tvoje.

95 Bezbožnici gledaju da me ubiju; a ja razmišljam o tvojim otkrivenjima.

96 Svemu savršenome vidjeh kraj; ali je zapovijest tvoja veoma široka.

97 Kako ljubim zakon tvoj! Vas dan mislim o njemu.

98 Zapovijest tvoja čini me mudrijega od neprijatelja mojih; jer je sa mnom uvijek.

99 Razumniji postah od svijeh učitelja svojih; jer razmišljam o tvojim otkrivenjima.

100 Mudriji sam od staraca; jer zapovijesti tvoje čuvam.

101 Od svakoga zloga puta zaustavljam noge svoje, da bih čuvao riječ tvoju.

102 Od naredaba tvojih ne otstupam; jer si me ti naučio.

103 Kako su slatke jeziku mojemu riječi tvoje, slađe od meda ustima mojima!

104 Od zapovijesti tvojih postadoh razuman; toga radi mrzim na svaki put lažni.

105 Riječ je tvoja žižak nozi mojoj, i vidjelo stazi mojoj.

106 Zakleh se da ću čuvati naredbe pravde tvoje, i izvršiću.

107 Poništen sam veoma, Gospode, oživi me po riječi svojoj.

108 Neka ti bude ugodna, Gospode, dobrovoljna žrtva usta mojih, i sudovima svojim nauči me.

109 Duša je moja u ruci mojoj neprestano u nevolji; ali zakona tvojega ne zaboravljam.

110 Bezbožnici su mi metnuli zamku; ali od zapovijesti tvojih ne zastranih.

111 Prisvojih otkrivenja tvoja zavavijek; jer su radost srcu mojemu.

112 Privolio sam srce svoje da tvori naredbe tvoje navijek, do kraja.

113 Koji prestupaju zakon, ja na njih mrzim, a zakon tvoj ljubim.

114 Ti si zaklon moj i štit moj; riječ tvoju čekam.

115 Idite od mene, bezakonici! I čuvaću zapovijesti Boga svojega.

116 Ukrijepi me po riječi svojoj i biću živ, i nemoj me osramotiti u nadanju mom.

117 Utvrdi me, i spašću se, i razmišljaću o naredbama tvojim bez prestanka.

118 Obaraš sve koji otstupaju od naredaba tvojih; jer su pomisli njihove laž.

119 Kao gar bacaš sve bezbožnike na zemlji; toga radi omilješe mi otkrivenja tvoja.

120 Drkće od straha tvojega tijelo moje, i sudova tvojih bojim se.

121 Činim sud i pravdu, ne daj me onima koji me gone.

122 Odbrani slugu svojega na dobro njegovo, da mi ne čine sile oholi.

123 Oči moje čeznu za spasenjem tvojim i za riječju pravde tvoje.

124 Učini sluzi svojemu po milosti svojoj, i naredbama svojim nauči me.

125 Ja sam sluga tvoj; urazumi me, i poznaću otkrivenja tvoja.

126 Vrijeme je da Gospod radi; oboriše zakon tvoj.

127 Toga radi ljubim zapovijesti tvoje većma nego zlato i drago kamenje.

128 Toga radi zapovijesti tvoje držim da su vjerne, na svaki put lažni mrzim.

129 Divna su otkrivenja tvoja; zato ih čuva duša moja.

130 Riječi tvoje kad se jave, prosvjetljuju i urazumljuju proste.

131 Otvoram usta svoja da odahnem, jer sam žedan zapovijesti tvojih.

132 Pogledaj me i smiluj se na me, kao što radiš s onima koji ljube ime tvoje.

133 Tvrdi stope moje u riječi svojoj, i ne daj nikakome bezakonju da oblada mnom.

134 Izbavi me od nasilja ljudskoga, i čuvaću zapovijesti tvoje.

135 Svjetlošću lica svojega obasjaj slugu svojega, i nauči me naredbama svojim.

136 Oči moje liju potoke, zato što ne čuvaju zakona tvojega.

137 Pravedan si, Gospode, i pravi su sudovi tvoji.

138 Javio si pravdu u otkrivenjima svojim, i istinu cijelu.

139 Revnost moja jede me, zato što moji neprijatelji zaboraviše riječi tvoje.

140 Riječ je tvoja veoma čista, i sluga je tvoj veoma ljubi.

141 Ja sam malen i poništen, ali zapovijesti tvojih ne zaboravljam.

142 Pravda je tvoja pravda vječna, i zakon tvoj istina.

143 Tuga i nevolja nađe me, zapovijesti su tvoje utjeha moja.

144 Vječna je pravda u otkrivenjima tvojim; urazumi me, i biću živ.

145 Vičem iz svega srca: usliši me, Gospode; sačuvaću naredbe tvoje.

146 Prizivam te, pomozi mi; držaću se otkrivenja tvojih.

147 Pretječem svanuće, i vičem; riječ tvoju čekam.

148 Pretječu oči moje jutrenju stražu, da bih razmišljao o riječi tvojoj.

149 Čuj glas moj po milosti svojoj, Gospode; po sudu svojemu oživi me.

150 Prikučuju se koji ljube bezakonje; udaljili su se od zakona tvojega.

151 Ti si blizu, Gospode, i sve su zapovijesti tvoje istina.

152 Odavna znam za otkrivenja tvoja, da si ih postavio zavavijek.

153 Pogledaj nevolju moju, i izbavi me, jer ne zaboravljam zakona tvojega.

154 Primi se stvari moje, i odbrani me; po riječi svojoj oživi me.

155 Daleko je od bezbožnika spasenje, jer se ne drže naredaba tvojih.

156 Milosrđe je tvoje, Gospode, veliko; po pravome sudu svom oživi me.

157 Mnogo je protivnika mojih i neprijatelja mojih; ali ja ne otstupam od otkrivenja tvojih.

158 Vidim odmetnike, i mrsko mi je; jer ne čuvaju riječi tvoje.

159 Gledaj, kako ljubim zapovijesti tvoje, Gospode, po milosti svojoj oživi me.

160 Osnova je riječi tvoje istina, i vječan je svaki sud pravde tvoje.

161 Knezovi me gone ni za što, ali se srce moje boji riječi tvoje.

162 Radujem se riječi tvojoj kao onaj koji zadobije velik plijen.

163 Mrzim na laž i gadim se na nju, ljubim zakon tvoj.

164 Sedam puta na dan hvalim te za sudove pravde tvoje.

165 Velik mir imaju oni koji ljube zakon tvoj, i u njih nema spoticanja.

166 Čekam spasenje tvoje, Gospode, i zapovijesti tvoje izvršujem.

167 Duša moja čuva otkrivenja tvoja, i ja ih ljubim veoma.

168 Čuvam zapovijesti tvoje i otkrivenja; jer su svi putovi moji pred tobom.

169 Neka izađe tužnjava moja preda te, Gospode! Po riječi svojoj urazumi me.

170 Neka dođe moljenje moje preda te! Po riječi svojoj izbavi me.

171 Usta će moja pjevati hvalu, kad me naučiš naredbama svojim.

172 Jezik će moj kazivati riječ tvoju, jer su sve zapovijesti tvoje pravedne.

173 Neka mi bude ruka tvoja u pomoći; jer mi omilješe zapovijesti tvoje;

174 Žedan sam spasenja tvojega, Gospode, i zakon je tvoj utjeha moja.

175 Neka živi duša moja i tebe hvali, i sudovi tvoji neka mi pomogu.

176 Zađoh kao ovca izgubljena: traži slugu svojega; jer zapovijesti tvojih ne zaboravih.

Analiza
Pretraga