1 Blago onima kojima je put čist, koji hode u zakonu Gospodnjem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Blago onima koji čuvaju otkrivenja njegova, svijem srcem traže ga;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Koji ne čine bezakonja, hode putovima njegovijem!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Ti si dao zapovijesti svoje, da se čuvaju dobro.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Kad bi putovi moji bili upravljeni da čuvam naredbe tvoje!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Onda se ne bih postidio, pazeći na zapovijesti tvoje;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Hvalio bih te s pravijem srcem, učeći se pravednijem zakonima tvojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Čuvaću naredbe tvoje, nemoj me ostaviti sasvijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Kako će mladić očistiti put svoj? Vladajući se po tvojim riječima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Svijem srcem svojim tražim tebe, ne daj mi da zađem od zapovijesti tvojih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 U srce svoje zatvorio sam riječ tvoju, da ti ne griješim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Blagosloven si, Gospode! nauči me naredbama svojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Ustima svojim javljam sve sudove usta tvojih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Na putu otkrivenja tvojih radujem se kao za veliko bogatstvo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 O zapovijestima tvojim razmišljam, i pazim na putove tvoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Naredbama tvojim tješim se, ne zaboravljam riječi tvoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Učini milost sluzi svojemu, da bih živio i čuvao riječ tvoju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Otvori oči moje, da bih vidio čudesa zakona tvojega;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Gost sam na zemlji, nemoj sakriti od mene zapovijesti svojih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Iznemože duša moja želeći bez prestanka poznati sudove tvoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Ti si strašan prokletim oholicama, koje zastranjuju od zapovijesti tvojih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Odvrati od mene rug i sramotu, jer čuvam otkrivenja tvoja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Sjede knezovi i dogovaraju se na mene; a sluga tvoj razmišlja o naredbama tvojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Otkrivenja su tvoja utjeha moja, savjetnici moji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Duša moja leži u prahu; oživi me po riječi svojoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Kazujem putove svoje, i čuješ me; nauči me naredbama svojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Urazumi me o putu zapovijesti svojih, i razmišljaću o čudesima tvojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Suze proliva duša moja od tuge, okrijepi me po riječi svojoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Put lažni ukloni od mene i zakon svoj daruj mi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Put istini izbrah, zakone tvoje tražim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Prionuh za otkrivenja tvoja, Gospode; nemoj me osramotiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Putem zapovijesti tvojih trčim, jer si raširio srce moje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Pokaži mi, Gospode, put naredaba svojih, da ga se držim do kraja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 Urazumi me, i držaću se zakona tvojega, i čuvati ga svijem srcem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 Postavi me na stazu zapovijesti svojih, jer mi je ona omiljela.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 Privij srce moje k otkrivenjima svojim, a ne k lakomstvu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 Odvrati oči moje da ne gledaju ništavila, putem svojim oživi me.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 Ispuni sluzi svojemu riječ svoju da te se boji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 Ukloni rug moj, kojega se plašim; jer su sudovi tvoji blagi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 Mile su mi zapovijesti tvoje, pravdom svojom oživi me.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 Neka dođe na me milost tvoja, Gospode, pomoć tvoja po riječi tvojoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
42 I ja ću odgovoriti onome koji me ruži; jer se uzdam u riječ tvoju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
43 Nemoj uzeti nigda od usta mojih riječi istine, jer čekam sudove tvoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
44 I čuvaću zakon tvoj svagda, dovijeka i bez prestanka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
45 Hodiću slobodno, jer tražim zapovijesti tvoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
46 Govoriću o otkrivenjima tvojim pred carevima, i neću se stidjeti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
47 Tješiću se zapovijestima tvojim, koje ljubim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
48 Ruke svoje pružam k zapovijestima tvojim, koje ljubim, i razmišljam o naredbama tvojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
49 Opomeni se riječi svoje k sluzi svojemu, na koju si mi zapovjedio da se oslanjam.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
50 U nevolji mojoj tješi me što me riječ tvoja oživljava.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
51 Oholi mi se rugaju veoma; ali ja ne otstupam od zakona tvojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
52 Pamtim sudove tvoje od iskona, Gospode, i tješim se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
53 Gnjev me obuzima na bezbožnike, koji ostavljaju zakon tvoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
54 Naredbe su tvoje pjesma moja u putničkom stanu mojem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
55 Noću pominjem ime tvoje, Gospode, i čuvam zakon tvoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
56 To je moje, da čuvam zapovijesti tvoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
57 Dio moj ti si, Gospode; naumio sam čuvati riječi tvoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
58 Molim ti se iz svega srca, smiluj se na me po riječi svojoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
59 Razmatram putove svoje, i obraćam noge svoje k otkrivenjima tvojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
60 Hitim, i ne zatežem se čuvati zapovijesti tvoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
61 Mreže bezbožničke opkoliše me, ali zakona tvojega ne zaboravljam.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
62 U po noći ustajem da te slavim za pravedne sudove tvoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
63 U zajednici sam sa svima koji se tebe boje i koji čuvaju zapovijesti tvoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
64 Dobrote je tvoje, Gospode, puna sva zemlja; naredbama svojim nauči me.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
65 Učinio si dobro sluzi svojemu, Gospode, po riječi svojoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
66 Dobroj misli i znanju nauči me, jer zapovijestima tvojim vjerujem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
67 Prije stradanja svojega lutah, a sad čuvam riječ tvoju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
68 Ti si dobar, i dobro činiš; nauči me naredbama svojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
69 Oholi pletu na mene laž, ali se ja svijem srcem držim zapovijesti tvojih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
70 Zadriglo je srce njihovo kao salo, a ja se tješim zakonom tvojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
71 Dobro mi je što stradam, da se naučim naredbama tvojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
72 Miliji mi je zakon usta tvojih nego tisuće zlata i srebra.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
73 Ruke tvoje stvorile su me i načinile me; urazumi me, i naučiću se zapovijestima tvojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
74 Koji se tebe boje, vidjeće me, i radovaće se što se uzdam u tvoju riječ.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
75 Znam da su sudovi tvoji, Gospode, pravedni, i po pravdi me karaš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
76 Neka bude dobrota tvoja utjeha moja, kao što si rekao sluzi svojemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
77 Neka dođe k meni milosrđe tvoje, i oživim; jer je zakon tvoj utjeha moja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
78 Nek se postide oholi; jer me bez krivice oboriše. Ja razmišljam o zapovijestima tvojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
79 Nek se obrate k meni koji se tebe boje, i koji znadu otkrivenja tvoja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
80 Srce moje neka bude savršeno u naredbama tvojim, da se ne postidim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
81 Čezne duša moja za spasenjem tvojim, riječ tvoju čekam.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
82 Čeznu oči moje za riječju tvojom; govorim: kad ćeš me utješiti?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
83 Postadoh kao mijeh u dimu, ali tvojih naredaba ne zaboravih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
84 Koliko će biti dana sluge tvojega? Kad ćeš suditi onima koji me gone?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
85 Oholi iskopaše mi jamu nasuprot zakonu tvojemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
86 Sve su zapovijesti tvoje istina; bez krivice me gone, pomozi mi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
87 Umalo me ne ubiše na zemlji, ali ja ne ostavljam zapovijesti tvojih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
88 Po milosti svojoj oživi me, i čuvaću otkrivenja usta tvojih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
89 Dovijeka je, Gospode, riječ tvoja utvrđena na nebesima,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
90 Od koljena do koljena istina tvoja; ti si postavio zemlju, i stoji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
91 Po tvojoj naredbi sve stoji sad; jer sve služi tebi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
92 Da nije zakon tvoj bio utjeha moja, poginuo bih u nevolji svojoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
93 Zapovijesti tvojih neću zaboraviti dovijeka, jer me njima oživljavaš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
94 Ja sam tvoj, pomozi mi, jer tražim zapovijesti tvoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
95 Bezbožnici gledaju da me ubiju; a ja razmišljam o tvojim otkrivenjima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
96 Svemu savršenome vidjeh kraj; ali je zapovijest tvoja veoma široka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
97 Kako ljubim zakon tvoj! Vas dan mislim o njemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
98 Zapovijest tvoja čini me mudrijega od neprijatelja mojih; jer je sa mnom uvijek.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
99 Razumniji postah od svijeh učitelja svojih; jer razmišljam o tvojim otkrivenjima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
100 Mudriji sam od staraca; jer zapovijesti tvoje čuvam.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
101 Od svakoga zloga puta zaustavljam noge svoje, da bih čuvao riječ tvoju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
102 Od naredaba tvojih ne otstupam; jer si me ti naučio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
103 Kako su slatke jeziku mojemu riječi tvoje, slađe od meda ustima mojima!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
104 Od zapovijesti tvojih postadoh razuman; toga radi mrzim na svaki put lažni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
105 Riječ je tvoja žižak nozi mojoj, i vidjelo stazi mojoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
106 Zakleh se da ću čuvati naredbe pravde tvoje, i izvršiću.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
107 Poništen sam veoma, Gospode, oživi me po riječi svojoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
108 Neka ti bude ugodna, Gospode, dobrovoljna žrtva usta mojih, i sudovima svojim nauči me.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
109 Duša je moja u ruci mojoj neprestano u nevolji; ali zakona tvojega ne zaboravljam.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
110 Bezbožnici su mi metnuli zamku; ali od zapovijesti tvojih ne zastranih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
111 Prisvojih otkrivenja tvoja zavavijek; jer su radost srcu mojemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
112 Privolio sam srce svoje da tvori naredbe tvoje navijek, do kraja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
113 Koji prestupaju zakon, ja na njih mrzim, a zakon tvoj ljubim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
114 Ti si zaklon moj i štit moj; riječ tvoju čekam.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
115 Idite od mene, bezakonici! I čuvaću zapovijesti Boga svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
116 Ukrijepi me po riječi svojoj i biću živ, i nemoj me osramotiti u nadanju mom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
117 Utvrdi me, i spašću se, i razmišljaću o naredbama tvojim bez prestanka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
118 Obaraš sve koji otstupaju od naredaba tvojih; jer su pomisli njihove laž.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
119 Kao gar bacaš sve bezbožnike na zemlji; toga radi omilješe mi otkrivenja tvoja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
120 Drkće od straha tvojega tijelo moje, i sudova tvojih bojim se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
121 Činim sud i pravdu, ne daj me onima koji me gone.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
122 Odbrani slugu svojega na dobro njegovo, da mi ne čine sile oholi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
123 Oči moje čeznu za spasenjem tvojim i za riječju pravde tvoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
124 Učini sluzi svojemu po milosti svojoj, i naredbama svojim nauči me.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
125 Ja sam sluga tvoj; urazumi me, i poznaću otkrivenja tvoja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
126 Vrijeme je da Gospod radi; oboriše zakon tvoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
127 Toga radi ljubim zapovijesti tvoje većma nego zlato i drago kamenje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
128 Toga radi zapovijesti tvoje držim da su vjerne, na svaki put lažni mrzim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
129 Divna su otkrivenja tvoja; zato ih čuva duša moja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
130 Riječi tvoje kad se jave, prosvjetljuju i urazumljuju proste.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
131 Otvoram usta svoja da odahnem, jer sam žedan zapovijesti tvojih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
132 Pogledaj me i smiluj se na me, kao što radiš s onima koji ljube ime tvoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
133 Tvrdi stope moje u riječi svojoj, i ne daj nikakome bezakonju da oblada mnom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
134 Izbavi me od nasilja ljudskoga, i čuvaću zapovijesti tvoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
135 Svjetlošću lica svojega obasjaj slugu svojega, i nauči me naredbama svojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
136 Oči moje liju potoke, zato što ne čuvaju zakona tvojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
137 Pravedan si, Gospode, i pravi su sudovi tvoji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
138 Javio si pravdu u otkrivenjima svojim, i istinu cijelu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
139 Revnost moja jede me, zato što moji neprijatelji zaboraviše riječi tvoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
140 Riječ je tvoja veoma čista, i sluga je tvoj veoma ljubi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
141 Ja sam malen i poništen, ali zapovijesti tvojih ne zaboravljam.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
142 Pravda je tvoja pravda vječna, i zakon tvoj istina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
143 Tuga i nevolja nađe me, zapovijesti su tvoje utjeha moja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
144 Vječna je pravda u otkrivenjima tvojim; urazumi me, i biću živ.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
145 Vičem iz svega srca: usliši me, Gospode; sačuvaću naredbe tvoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
146 Prizivam te, pomozi mi; držaću se otkrivenja tvojih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
147 Pretječem svanuće, i vičem; riječ tvoju čekam.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
148 Pretječu oči moje jutrenju stražu, da bih razmišljao o riječi tvojoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
149 Čuj glas moj po milosti svojoj, Gospode; po sudu svojemu oživi me.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
150 Prikučuju se koji ljube bezakonje; udaljili su se od zakona tvojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
151 Ti si blizu, Gospode, i sve su zapovijesti tvoje istina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
152 Odavna znam za otkrivenja tvoja, da si ih postavio zavavijek.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
153 Pogledaj nevolju moju, i izbavi me, jer ne zaboravljam zakona tvojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
154 Primi se stvari moje, i odbrani me; po riječi svojoj oživi me.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
155 Daleko je od bezbožnika spasenje, jer se ne drže naredaba tvojih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
156 Milosrđe je tvoje, Gospode, veliko; po pravome sudu svom oživi me.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
157 Mnogo je protivnika mojih i neprijatelja mojih; ali ja ne otstupam od otkrivenja tvojih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
158 Vidim odmetnike, i mrsko mi je; jer ne čuvaju riječi tvoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
159 Gledaj, kako ljubim zapovijesti tvoje, Gospode, po milosti svojoj oživi me.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
160 Osnova je riječi tvoje istina, i vječan je svaki sud pravde tvoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
161 Knezovi me gone ni za što, ali se srce moje boji riječi tvoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
162 Radujem se riječi tvojoj kao onaj koji zadobije velik plijen.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
163 Mrzim na laž i gadim se na nju, ljubim zakon tvoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
164 Sedam puta na dan hvalim te za sudove pravde tvoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
165 Velik mir imaju oni koji ljube zakon tvoj, i u njih nema spoticanja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
166 Čekam spasenje tvoje, Gospode, i zapovijesti tvoje izvršujem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
167 Duša moja čuva otkrivenja tvoja, i ja ih ljubim veoma.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
168 Čuvam zapovijesti tvoje i otkrivenja; jer su svi putovi moji pred tobom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
169 Neka izađe tužnjava moja preda te, Gospode! Po riječi svojoj urazumi me.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
170 Neka dođe moljenje moje preda te! Po riječi svojoj izbavi me.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
171 Usta će moja pjevati hvalu, kad me naučiš naredbama svojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
172 Jezik će moj kazivati riječ tvoju, jer su sve zapovijesti tvoje pravedne.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
173 Neka mi bude ruka tvoja u pomoći; jer mi omilješe zapovijesti tvoje;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
174 Žedan sam spasenja tvojega, Gospode, i zakon je tvoj utjeha moja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
175 Neka živi duša moja i tebe hvali, i sudovi tvoji neka mi pomogu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
176 Zađoh kao ovca izgubljena: traži slugu svojega; jer zapovijesti tvojih ne zaboravih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga