1 Hvalite Gospoda, jer je dobar, jer je dovijeka milost njegova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Neka reče Izrailj da je dovijeka milost njegova;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Neka reče dom Aronov da je dovijeka milost njegova;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Neka reku svi koji se boje Gospoda da je dovijeka milost njegova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Iz tjeskobe povikah ka Gospodu i usliši me, izvede me na prostrano mjesto Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Gospod je sa mnom, ne bojim se; šta će mi učiniti čovjek?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Gospod mi je pomoćnik: slobodno ću gledati u neprijatelje svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Bolje je uzdati se u Gospoda negoli se oslanjati na čovjeka;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Bolje je uzdati se u Gospoda negoli se oslanjati na knezove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Svi me narodi opkoliše; ali ih u ime Gospodnje razbih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Optekoše, opkoliše me; ali ih u ime Gospodnje razbih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Opkoliše me kao pčele sat, i ugasiše se kao oganj u trnju: u ime ih Gospodnje razbih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Otisnuo si me da padnem, ali me Gospod prihvati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Gospod je hvala moja i pjesma; on mi postade spasitelj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Glas radosti i spasenja čuje se u kolibama pravedničkim: "desnica Gospodnja daje silu;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Desnica Gospodnja uzvišuje, desnica Gospodnja daje silu."
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Neću umrijeti, nego ću živ biti, i kazivati djela Gospodnja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Karajući pokara me Gospod; ali me smrti ne dade.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Otvorite mi vrata od pravde, ući ću na njih, slaviću Gospoda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 "Evo vrata Gospodnja, na koja ulaze pravednici!"
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Hvalim te, što si me uslišio, i postao mi spasitelj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Kamen koji odbaciše zidari, posta glava od ugla.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 To bi od Gospoda i divno je u našim očima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Evo dan, koji stvori Gospod! Radujmo se i veselimo se u nj!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 O Gospode, pomozi! o Gospode, daj da bude u napredak!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Blagosloven koji ide u ime Gospodnje! Blagosiljamo vas iz doma Gospodnjega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Gospod je Bog krjepak, i on nas obasja; žrtvu prazničnu, vezanu vrvcama, vodite k rogovima žrtveniku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Ti si Bog moj, tebe hvalim, Bože moj, tebe uzvišujem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Hvalite Gospoda, jer je dobar, jer je milost njegova dovijeka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga