1 Hvalite Gospoda; glasite ime njegovo; javljajte po narodima djela njegova.
Kopirano
+
2 Pjevajte mu i slavite ga; kazujte sva čudesa njegova.
Kopirano
+
3 Hvalite se svetijem imenom njegovijem; nek se veseli srce onijeh koji traže Gospoda.
Kopirano
+
4 Tražite Gospoda i silu njegovu, tražite lice njegovo bez prestanka.
Kopirano
+
5 Pamtite čudesa njegova koja je učinio, znake njegove i sudove usta njegovijeh.
Kopirano
+
6 Sjeme Avramovo sluge su njegove, sinovi Jakovljevi izbrani njegovi.
Kopirano
+
7 On je Gospod Bog naš, po svoj su zemlji sudovi njegovi.
Kopirano
+
8 Pamti uvijek zavjet svoj, riječ, koju je dao na tisuću koljena,
Kopirano
+
9 Što je zavjetovao Avramu, i za što se kleo Isaku.
Kopirano
+
10 To je postavio Jakovu za zakon, i Izrailju za zavjet vječni,
Kopirano
+
11 Govoreći: tebi ću dati zemlju Hanansku u našljedni dio.
Kopirano
+
12 Tada ih još bijaše malo na broj, bijaše ih malo, i bjehu došljaci.
Kopirano
+
13 Iđahu od naroda do naroda, iz jednoga carstva k drugome plemenu.
Kopirano
+
14 Ne dade nikome da im naudi, i karaše za njih careve:
Kopirano
+
15 "Ne dirajte u pomazanike moje, i prorocima mojim ne činite zla."
Kopirano
+
16 I pusti glad na onu zemlju; i potr sav hljeb što je za hranu.
Kopirano
+
17 Posla pred njima čovjeka; u roblje prodan bi Josif.
Kopirano
+
18 Okovima stegoše noge njegove, gvožđe tištaše dušu njegovu,
Kopirano
+
19 Dok se steče riječ njegova, i riječ Gospodnja proslavi ga.
Kopirano
+
20 Posla car i odriješi ga; gospodar nad narodima, i pusti ga.
Kopirano
+
21 Postavi ga gospodarem nad domom svojim, i zapovjednikom nad svijem što imaše.
Kopirano
+
22 Da vlada nad knezovima njegovijem po svojoj volji, i starješine njegove urazumljuje.
Kopirano
+
23 Tada dođe Izrailj u Misir, i Jakov se preseli u zemlju Hamovu.
Kopirano
+
24 I namnoži Bog narod svoj i učini ga jačega od neprijatelja njegovijeh.
Kopirano
+
25 Prevrnu se srce njihovo te omrznuše na narod njegov, i činiše lukavstvo slugama njegovijem.
Kopirano
+
26 Posla Mojsija, slugu svojega, Arona izbranika svojega.
Kopirano
+
27 Pokazaše među njima čudotvornu silu njegovu i znake njegove u zemlji Hamovoj.
Kopirano
+
28 Pusti mrak i zamrači, i ne protiviše se riječi njegovoj.
Kopirano
+
29 Pretvori vodu njihovu u krv, i pomori ribu njihovu.
Kopirano
+
30 Provre zemlja njihova žabama, i klijeti careva njihovijeh.
Kopirano
+
31 Reče, i dođoše bubine, uši po svijem krajevima njihovijem.
Kopirano
+
32 Mjesto dažda posla na njih grad, živi oganj na zemlju njihovu.
Kopirano
+
33 I pobi čokote njihove i smokve njihove, i potr drveta u krajevima njihovijem.
Kopirano
+
34 Reče, i dođoše skakavci i gusjenice nebrojene;
Kopirano
+
35 I izjedoše svu travu po zemlji njihovoj, i pojedoše rod u polju njihovu.
Kopirano
+
36 I pobi sve prvence u zemlji njihovoj, prvine svakoga truda njihova.
Kopirano
+
37 Izvede Izrailjce sa srebrom i zlatom, i ne bješe sustala u plemenima njihovijem.
Kopirano
+
38 Obradova se Misir izlasku njihovu, jer strah njihov bješe na nj pao.
Kopirano
+
39 Razastrije im oblak za pokrivač, i oganj da svijetli noću.
Kopirano
+
40 Moliše, i posla im prepelice, i hljebom ih nebeskim hrani.
Kopirano
+
41 Otvori kamen i proteče voda, rijeke protekoše po suhoj pustinji.
Kopirano
+
42 Jer se opominjaše svete riječi svoje k Avramu, sluzi svojemu.
Kopirano
+
43 I izvede narod svoj u radosti, izbrane svoje u veselju.
Kopirano
+
44 I dade im zemlju naroda i trud tuđinaca u našljedstvo.
Kopirano
+
45 Da bi čuvali zapovijesti njegove, i zakone njegove pazili. Aliluja.
Kopirano
+
Analiza
Pretraga