1 Hvalite Gospoda; glasite ime njegovo; javljajte po narodima djela njegova.

2 Pjevajte mu i slavite ga; kazujte sva čudesa njegova.

3 Hvalite se svetijem imenom njegovijem; nek se veseli srce onijeh koji traže Gospoda.

4 Tražite Gospoda i silu njegovu, tražite lice njegovo bez prestanka.

5 Pamtite čudesa njegova koja je učinio, znake njegove i sudove usta njegovijeh.

6 Sjeme Avramovo sluge su njegove, sinovi Jakovljevi izbrani njegovi.

7 On je Gospod Bog naš, po svoj su zemlji sudovi njegovi.

8 Pamti uvijek zavjet svoj, riječ, koju je dao na tisuću koljena,

9 Što je zavjetovao Avramu, i za što se kleo Isaku.

10 To je postavio Jakovu za zakon, i Izrailju za zavjet vječni,

11 Govoreći: tebi ću dati zemlju Hanansku u našljedni dio.

12 Tada ih još bijaše malo na broj, bijaše ih malo, i bjehu došljaci.

13 Iđahu od naroda do naroda, iz jednoga carstva k drugome plemenu.

14 Ne dade nikome da im naudi, i karaše za njih careve:

15 "Ne dirajte u pomazanike moje, i prorocima mojim ne činite zla."

16 I pusti glad na onu zemlju; i potr sav hljeb što je za hranu.

17 Posla pred njima čovjeka; u roblje prodan bi Josif.

18 Okovima stegoše noge njegove, gvožđe tištaše dušu njegovu,

19 Dok se steče riječ njegova, i riječ Gospodnja proslavi ga.

20 Posla car i odriješi ga; gospodar nad narodima, i pusti ga.

21 Postavi ga gospodarem nad domom svojim, i zapovjednikom nad svijem što imaše.

22 Da vlada nad knezovima njegovijem po svojoj volji, i starješine njegove urazumljuje.

23 Tada dođe Izrailj u Misir, i Jakov se preseli u zemlju Hamovu.

24 I namnoži Bog narod svoj i učini ga jačega od neprijatelja njegovijeh.

25 Prevrnu se srce njihovo te omrznuše na narod njegov, i činiše lukavstvo slugama njegovijem.

26 Posla Mojsija, slugu svojega, Arona izbranika svojega.

27 Pokazaše među njima čudotvornu silu njegovu i znake njegove u zemlji Hamovoj.

28 Pusti mrak i zamrači, i ne protiviše se riječi njegovoj.

29 Pretvori vodu njihovu u krv, i pomori ribu njihovu.

30 Provre zemlja njihova žabama, i klijeti careva njihovijeh.

31 Reče, i dođoše bubine, uši po svijem krajevima njihovijem.

32 Mjesto dažda posla na njih grad, živi oganj na zemlju njihovu.

33 I pobi čokote njihove i smokve njihove, i potr drveta u krajevima njihovijem.

34 Reče, i dođoše skakavci i gusjenice nebrojene;

35 I izjedoše svu travu po zemlji njihovoj, i pojedoše rod u polju njihovu.

36 I pobi sve prvence u zemlji njihovoj, prvine svakoga truda njihova.

37 Izvede Izrailjce sa srebrom i zlatom, i ne bješe sustala u plemenima njihovijem.

38 Obradova se Misir izlasku njihovu, jer strah njihov bješe na nj pao.

39 Razastrije im oblak za pokrivač, i oganj da svijetli noću.

40 Moliše, i posla im prepelice, i hljebom ih nebeskim hrani.

41 Otvori kamen i proteče voda, rijeke protekoše po suhoj pustinji.

42 Jer se opominjaše svete riječi svoje k Avramu, sluzi svojemu.

43 I izvede narod svoj u radosti, izbrane svoje u veselju.

44 I dade im zemlju naroda i trud tuđinaca u našljedstvo.

45 Da bi čuvali zapovijesti njegove, i zakone njegove pazili. Aliluja.

Analiza
Pretraga