1 Gospode! čuj molitvu moju, i vika moja nek izađe preda te.

2 Nemoj odvratiti lica svojega od mene; u dan kad sam u nevolji prigni k meni uho svoje, u dan kad te prizivam, pohitaj, usliši me.

3 Jer prođoše kao dim dani moji, kosti moje kao topionica ogorješe.

4 Pokošeno je kao trava i posahlo srce moje, da zaboravih jesti hljeb svoj.

5 Od uzdisanja mojega prionu kost moja za meso moje.

6 Postadoh kao gem u pustinji; ja sam kao sova na zidinama.

7 Ne spavam, i sjedim kao ptica bez druga na krovu.

8 Svaki dan ruže me neprijatelji moji, i koji su se pomamili na mene, mnom se uklinju.

9 Jedem pepeo kao hljeb, i piće svoje rastvaram suzama

10 Od gnjeva tvojega i srdnje tvoje; jer podigavši me bacio si me.

11 Dani su moji kao sjen, koji prolazi, i ja kao trava osuših se.

12 A ti, Gospode, ostaješ dovijeka, i spomen tvoj od koljena do koljena.

13 Ti ćeš ustati, smilovaćeš se na Sion, jer je vrijeme smilovati se na nj, jer je došlo vrijeme;

14 Jer slugama tvojim omilje i kamenje njegovo, i prah njegov žale.

15 Tada će se neznabošci bojati imena Gospodnjega, i svi carevi zemaljski slave njegove;

16 Jer će Gospod sazidati Sion, i javiti se u slavi svojoj;

17 Pogledaće na molitvu onijeh koji nemaju pomoći, i neće se oglušiti molbe njihove.

18 Napisaće se ovo potonjemu rodu, i narod nanovo stvoren hvaliće Gospoda,

19 Što je prinikao sa svete visine svoje, Gospod pogledao s neba na zemlju,

20 Da čuje uzdisanje sužnjevo, i odriješi sinove smrtne;

21 Da bi kazivali na Sionu ime Gospodnje i hvalu njegovu u Jerusalimu,

22 Kad se skupe narodi i carstva da služe Gospodu.

23 Strošio je na putu krjepost moju, skratio dane moje.

24 Rekoh: Bože moj! nemoj me uzeti u polovini dana mojih. Tvoje su godine od koljena do koljena.

25 Davno si postavio zemlju, i nebesa su djelo ruku tvojih.

26 To će proći, a ti ćeš ostati; sve će to kao haljina ovetšati, kao haljinu promijenićeš ih i promijeniće se.

27 Ali ti si taj isti i godine tvoje neće isteći.

28 Sinovi će sluga tvojih živjeti, i sjeme će se njihovo utvrditi pred licem tvojim.

Analiza
Pretraga