1 Tada odgovori Gospod Jovu iz vihora i reče:
Kopirano
+
2 Ko je to što zamračuje savjet riječima nerazumno?
Kopirano
+
3 Opaši se sada kao čovjek; ja ću te pitati, a ti mi kazuj.
Kopirano
+
4 Gdje si ti bio kad ja osnivah zemlju? kaži, ako si razuman.
Kopirano
+
5 Ko joj je odredio mjere? znaš li? ili ko je rastegao uže preko nje?
Kopirano
+
6 Na čem su podnožja njezina uglavljena? ili ko joj je metnuo kamen ugaoni?
Kopirano
+
7 Kad pjevahu zajedno zvijezde jutrnje i svi sinovi Božji klikovahu.
Kopirano
+
8 Ili ko je zatvorio more vratima kad kao iz utrobe izide?
Kopirano
+
9 Kad ga odjeh oblakom i povih tamom;
Kopirano
+
10 Kad postavih za nj uredbu svoju i metnuh mu prijevornice i vrata;
Kopirano
+
11 I rekoh: dovde ćeš dolaziti, a dalje nećeš, i tu će se ustavljati ponositi valovi tvoji.
Kopirano
+
12 Jesi li svoga vijeka zapovjedio jutru, pokazao zori mjesto njezino,
Kopirano
+
13 Da se uhvati zemlji za krajeve, i da se rastjeraju s nje bezbožnici,
Kopirano
+
14 Da se ona promijeni kao blato pečatno, a oni da stoje kao haljina,
Kopirano
+
15 Da se oduzme bezbožnicima svjetlost njihova i ruka podignuta da se slomi?
Kopirano
+
16 Jesi li dolazio do dubina morskih? i po dnu propasti jesi li hodio?
Kopirano
+
17 Jesu li ti se otvorila vrata smrtna, i vrata sjena smrtnoga jesi li vidio?
Kopirano
+
18 Jesi li sagledao širinu zemaljsku? kaži, ako znaš sve to.
Kopirano
+
19 Koje je put k stanu svjetlosti? i gdje je mjesto tami,
Kopirano
+
20 Da bi je uzeo i odveo do međe njezine, i znao staze k domu njezinu?
Kopirano
+
21 Znaš ti; jer si se onda rodio, i broj je dana tvojih velik.
Kopirano
+
22 Jesi li ulazio u riznice šnježne? ili riznice gradne jesi li vidio,
Kopirano
+
23 Koje čuvam za vrijeme nevolje, za dan boja i rata?
Kopirano
+
24 Kojim se putem dijeli svjetlost i ustoka se razilazi po zemlji?
Kopirano
+
25 Ko je razdijelio jazove povodnju i put svjetlici gromovnoj?
Kopirano
+
26 Da bi išao dažd na zemlju gdje nema nikoga, i na pustinju gdje nema čovjeka,
Kopirano
+
27 Da napoji pusta i nerodna mjesta, i učini da raste trava zelena.
Kopirano
+
28 Ima li dažd oca? ili ko je rodio kaplje rosne?
Kopirano
+
29 Iz čije je utrobe izašao led, i ko je rodio slanu nebesku,
Kopirano
+
30 Da se vode skrivaju i postaju kao kamen i krajevi propasti srastaju?
Kopirano
+
31 Možeš li svezati miline vlašićima? ili svezu štapima razdriješiti?
Kopirano
+
32 Možeš li izvesti južne zvijezde na vrijeme? ili kola sa zvijezdama njihovijem hoćeš li voditi?
Kopirano
+
33 Znaš li red nebeski? možeš li ti uređivati vladu njegovu na zemlji?
Kopirano
+
34 Možeš li dignuti glas svoj do oblaka da bi te mnoštvo vode pokrilo?
Kopirano
+
35 Možeš li pustiti munje da idu, i da ti reku: evo nas?
Kopirano
+
36 Ko je metnuo čovjeku u srce mudrost? ili ko je dao duši razum?
Kopirano
+
37 Ko će izbrojiti oblake mudrošću, i mjehove nebeske ko će izliti,
Kopirano
+
38 Da se raskvašen prah zgusne i grude da se slijepe?
Kopirano
+
Analiza
Pretraga