1 I od toga drkće srce moje, i otskače sa svojega mjesta.
Kopirano
+
2 Slušajte dobro gromovni glas njegov i govor što izlazi iz usta njegovijeh.
Kopirano
+
3 Pod sva nebesa pušta ga, i svjetlost svoju do krajeva zemaljskih.
Kopirano
+
4 Za njom riče grom, grmi glasom veličanstva svojega, niti što odgađa kad se čuje glas njegov.
Kopirano
+
5 Divno Bog grmi glasom svojim, čini stvari velike, da ih ne možemo razumjeti.
Kopirano
+
6 Govori snijegu: padni na zemlju; i daždu sitnome i daždu silnome.
Kopirano
+
7 Zapečaćava ruku svakom čovjeku, da pozna sve poslenike svoje.
Kopirano
+
8 Tada zvijer ulazi u jamu, i ostaje na svojoj loži.
Kopirano
+
9 S juga dolazi oluja, i sa sjevera zima.
Kopirano
+
10 Od dihanja Božijega postaje led, i široke vode stiskuju se.
Kopirano
+
11 I da se natapa zemlja, natjeruje oblak, i rasipa oblak svjetlošću svojom.
Kopirano
+
12 I on se obrće i tamo i amo po volji njegovoj da čini sve što mu zapovjedi po vasiljenoj.
Kopirano
+
13 Čini da se nađe ili za kar ili za zemlju ili za dobročinstvo.
Kopirano
+
14 Čuj to, Jove, stani i gledaj čudesa Božija.
Kopirano
+
15 Znaš li kako ih Bog uređuje i kako sija svjetlošću iz oblaka svojega?
Kopirano
+
16 Znaš li kako vise oblaci? Znaš li čudesa onoga koji je savršen u svakom znanju?
Kopirano
+
17 Kako ti se haljine ugriju kad umiri zemlju od juga?
Kopirano
+
18 Jesi li ti s njim razapinjao nebesa, koja stoje tvrdo kao saliveno ogledalo?
Kopirano
+
19 Nauči nas šta ćemo mu reći; ne možemo od tame govoriti po redu.
Kopirano
+
20 Hoće li mu ko pripovjediti što bih ja govorio? Ako li bi ko govorio, zaista, bio bih proždrt.
Kopirano
+
21 Ali sada ne mogu ljudi gledati u svjetlost kad sjaje na nebu, pošto vjetar prođe i očisti ga;
Kopirano
+
22 Sa sjevera dolazi kao zlato; ali je u Bogu strašnija slava.
Kopirano
+
23 Svemoguć je, ne možemo ga stignuti; velike je sile, ali sudom i velikom pravdom nikoga ne muči.
Kopirano
+
24 Zato ga se boje ljudi: ne može ga vidjeti nikakav mudarac.
Kopirano
+
Analiza
Pretraga