1 Čuj dakle, Jove, besjedu moju, i slušaj sve riječi moje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Evo, sad otvoram usta svoja; govori jezik moj u ustima mojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Po pravom srcu mom biće riječi moje, i misao čistu izreći će usne moje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Duh Božji stvorio me je, i dah svemogućega dao mi je život.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Ako možeš, odgovori mi, pripravi se i stani mi nasuprot.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Evo, ja ću biti mjesto Boga, kao što si rekao; od kala sam načinjen i ja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Eto, strah moj neće te strašiti, i ruka moja neće te tištati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Rekao si dakle preda mnom, i čuo sam glas tvojih riječi:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Čist sam, bez grijeha, prav sam i nema bezakonja na meni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Evo, traži zadjevicu sa mnom, drži me za svoga neprijatelja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Meće u klade noge moje, vreba po svijem stazama mojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Eto, u tom nijesi pravedan, odgovaram ti; jer je Bog veći od čovjeka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Zašto se preš s njim, što za sva djela svoja ne odgovara?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Jedanput govori Bog i dva puta; ali čovjek ne pazi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 U snu, u utvari noćnoj, kad tvrd san padne na ljude, kad spavaju u postelji,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Tada otvora uho ljudima i nauku im zapečaćava,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Da bi odvratio čovjeka od djela njegova, i zaklonio od njega oholost;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Da bi sačuvao dušu njegovu od jame, i život njegov da ne naiđe na mač.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I kara ga bolovima na postelji njegovoj, i sve kosti njegove teškom bolešću.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Tako da se životu njegovu gadi hljeb i duši njegovoj jelo najmilije;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Nestaje tijela njegova naočigled, i izmalaju se kosti njegove, koje se prije nijesu vidjele,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I duša se njegova približuje grobu, i život njegov smrti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Ako ima glasnika, tumača, jednoga od tisuće, koji bi kazao čovjeku dužnost njegovu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Tada će se smilovati na nj, i reći će: izbavi ga da ne otide u grob; našao sam otkup.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 I pomladiće se tijelo njegovo kao u djeteta, i povratiće se na dane mladosti svoje,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Moliće se Bogu, i pomilovaće ga, i gledaće lice njegovo radujući se, i vratiće čovjeku po pravdi njegovoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Gledajući ljudi reći će: bijah zgriješio, i što je pravo izvrnuo, ali mi ne pomože.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 On izbavi dušu moju da ne otide u jamu, i život moj da gleda svjetlost.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Gle, sve ovo čini Bog dva puta i tri puta čovjeku,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Da bi povratio dušu njegovu od jame, da bi ga obasjavala svjetlost živijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Pazi, Jove, slušaj me, muči, da ja govorim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Ako imaš što reći, odgovori mi; govori, jer sam te rad opravdati;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Ako li ne, slušaj ti mene; muči, i naučiću te mudrosti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga