1 Vjeru učinih sa očima svojim, pa kako bih pogledao na djevojku?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Jer kakav je dio od Boga ozgo? i kakvo našljedstvo od svemogućega s visine?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Nije li pogibao nevaljalome i čudo onima koji čine bezakonje?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Ne vidi li on putove moje, i sve korake moje ne broji li?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Ako hodih s lažju ili ako pohitje noga moja na prijevaru,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Neka me izmjeri na mjerilima pravijem, i neka Bog pozna dobrotu moju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Ako su koraci moji zašli s puta, i ako je za očima mojim pošlo srce moje, i za ruke moje prionulo štogod,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Neka ja sijem a drugi jede, i neka se iskorijene izdanci moji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Ako se zanijelo srce moje za kojom ženom, i ako sam vrebao na vratima bližnjega svojega,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Neka drugomu melje žena moja, i neka se drugi nad njom povijaju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Jer je to grdilo i bezakonje za sudije.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Jer bi to bio oganj koji bi proždirao do uništenja, i svu bi moju ljetinu iskorijenio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Ako nijesam htio doći na sud sa slugom svojim ili sa sluškinjom svojom, kad bi se tužili na mene;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Jer šta bih činio kad bi se Bog podigao, i kad bi potražio, šta bih mu odgovorio?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Koji je mene stvorio u utrobi, nije li stvorio i njega? nije li nas on isti sazdao u materici?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Ako sam odbio siromasima želju njihovu, i oči udovici zamutio,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I ako sam zalogaj svoj sam jeo a nije ga jela i sirota,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Jer je od mladosti moje rasla sa mnom kao kod oca, i od utrobe matere svoje vodao sam je;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Ako sam gledao koga gdje gine nemajući haljine, i siromaha gdje se nema čim pokriti,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Ako me nijesu blagosiljala bedra njegova što se runom ovaca mojih utoplio,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Ako sam izmahnuo rukom na sirotu, kad vidjeh na vratima pomoć svoju,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Neka mi ispadne rame iz pleća, i ruka moja neka se otkine od zgloba.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Jer sam se bojao pogibli od Boga, kojega veličanstvu ne bih odolio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Ako sam polagao na zlato nadanje svoje, ili čistome zlatu govorio: uzdanico moja!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Ako sam se veselio što mi je imanje veliko i što mnogo steče ruka moja,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Ako sam gledao na sunce, kad sjaje, i na mjesec, kad ponosito hodi,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 I srce se moje potajno prevarilo i ruku moju poljubila usta moja,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 I to bi bilo bezakonje za sudije, jer bih se odrekao Boga ozgo;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Ako sam se radovao nesreći nenavidnika svojega, i ako sam zaigrao kad ga je zlo zadesilo,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Jer ne dadoh jeziku svojemu da griješi tražeći dušu njegovu s proklinjanjem;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Ako ne govorahu domašnji moji: ko bi nam dao mesa njegova? ne možemo se ni najesti;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Stranac nije noćivao na polju; vrata svoja otvorao sam putniku;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Ako sam kao što čine ljudi tajio prijestupe svoje i krio svoje bezakonje u svojim njedrima,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 Ako sam i mogao plašiti veliko mnoštvo, ipak od najmanjega u domu bijaše me strah; zato mučah i ne odlažah od vrata.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 O da bih imao koga da me sasluša! Gle, želja je moja da mi svemogući odgovori i suparnik moj da mi napiše knjigu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 Nosio bih je na ramenu svom, vezao bih je sebi kao vijenac,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 Broj koraka svojih kazao bih mu, kao knez pristupio bih k njemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 Ako je na me vikala moja zemlja, i brazde njezine plakale,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 Ako sam jeo roda njezina bez novaca i dosađivao duši gospodara njezinijeh,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 Mjesto pšenice neka mi rađa trnje, i mjesto ječma kukolj. Svršiše se riječi Jovove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga