1 A Jov odgovori i reče:

2 Dokle ćete mučiti dušu moju i satirati me riječima?

3 Već ste me deset puta naružili; nije vas stid što tako navaljujete na me?

4 Ali ako sam doista pogriješio, pogrješka će moja ostati kod mene.

5 Ako li se još hoćete da dižete na me i da me korite mojom sramotom,

6 Onda znajte da me je Bog oborio i mrežu svoju razapeo oko mene.

7 Eto, vičem na nepravdu, ali se ne slušam; vapijem, ali nema suda.

8 Zagradio je put moj da ne mogu proći; na staze moje metnuo je mrak.

9 Svukao je s mene slavu moju i skinuo vijenac s glave moje.

10 Porušio me je otsvuda, da me nema; i kao drvo iščupao je nadanje moje.

11 Raspalio se na me gnjev njegov, i uzeo me je među neprijatelje svoje.

12 Vojske njegove dođoše sve zajedno i nasuše sebi put k meni, i stadoše u oko okolo šatora mojega.

13 Braću moju udaljio je od mene, i znanci moji tuđe se od mene.

14 Bližnji moji ostaviše me, i znanci moji zaboraviše me.

15 Domašnji moji i moje sluškinje gledaju me kao tuđina; stranac sam u očima njihovijem.

16 Zovem slugu svojega, a on se ne odziva, a molim ga ustima svojim.

17 Dah je moj mrzak ženi mojoj, a preklinjem je sinovima utrobe svoje.

18 Ni djeca ne haju za me; kad ustanem, ruže me.

19 Mrzak sam svjema najvjernijim svojim, i koje ljubljah postaše mi protivnici.

20 Za kožu moju kao za meso moje prionuše kosti moje; jedva osta koža oko zuba mojih.

21 Smilujte se na me, smilujte se na me, prijatelji moji, jer se ruka Božija dotakla mene.

22 Zašto me gonite kao Bog, i mesa mojega ne možete da se nasitite?

23 O kad bi se napisale riječi moje! kad bi se stavile u knjigu!

24 Pisaljkom gvozdenom i olovom na kamenu za vječni spomen kad bi se urezale!

25 Ali znam da je živ moj iskupitelj, i na pošljedak da će stati nad prahom.

26 I ako se ova koža moja i raščini, opet ću u tijelu svom vidjeti Boga.

27 Ja isti vidjeću ga, i oči moje gledaće ga, a ne drugi. A bubrega mojih nestaje u meni.

28 Nego bi trebalo da rečete: zašto ga gonimo? kad je korijen besjede u meni.

29 Bojte se mača; jer je mač osveta za bezakonje; i znajte da ima sud.

Analiza
Pretraga