1 Dodijao je duši mojoj život moj; pustiću od sebe tužnjavu svoju, govoriću u jadu duše svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Reći ću Bogu: nemoj me osuditi; kaži mi zašto se preš sa mnom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Je li ti milo da činiš silu, da odbacuješ djelo ruku svojih i savjet bezbožnički obasjavaš?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Jesu li u tebe oči tjelesne? vidiš li kao što vidi čovjek?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Jesu li dani tvoji kao dani čovječji, i godine tvoje kao vijek ljudski,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Te istražuješ moje bezakonje i za grijeh moj razbiraš?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Ti znaš da nijesam kriv, i nema nikoga ko bi izbavio iz tvoje ruke.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Tvoje su me ruke stvorile i načinile, i ti me otsvuda potireš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Opomeni se da si me kao od kala načinio, i opet ćeš me u prah obratiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Nijesi li me kao mlijeko slio i kao sir usirio me?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Navukao si na me kožu i meso, i kostima i žilama spleo si me.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Životom i milošću darivao si me; i staranje tvoje čuvalo je duh moj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I sakrio si to u srcu svojem; ali znam da je u tebe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Ako sam zgriješio, opazio si me, i nijesi me oprostio bezakonja mojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Ako sam skrivio, teško meni! ako li sam prav, ne mogu podignuti glave, pun sramote i videći muku svoju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I ako se podigne, goniš me kao lav, i opet činiš čudesa na meni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Ponavljaš svjedočanstva svoja protiv mene, i umnožavaš gnjev svoj na me; vojske jedna za drugom izlaze na me.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Zašto si me izvadio iz utrobe? o da umrijeh! da me ni oko ne vidje!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Bio bih kao da nigda nijesam bio; iz utrobe u grob bio bih odnesen.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Nije li malo dana mojih? prestani dakle i okani me se da se malo oporavim,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Prije nego otidem odakle se neću vratiti, u zemlju tamnu i u sjen smrtni,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 U zemlju tamnu kao mrak i u sjen smrtni, gdje nema promjene i gdje je vidjelo kao tama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga