1 I tako dođe car i Aman na objed carici Jestiri.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I reče car Jestiri opet drugi dan napivši se vina: šta želiš, carice Jestiro? daće ti se; i šta moliš? ako je i do polovine carstva, biće.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Tada odgovori carica Jestira i reče: ako sam našla milost pred tobom, care, i ako je caru ugodno, neka mi se pokloni život moj na moju želju i narod moj na moju molbu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Jer smo prodani ja i moj narod da nas potru, pobiju i istrijebe. Da smo prodani da budemo sluge i sluškinje, mučala bih, premda neprijatelj ne bi mogao naknaditi štete caru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A car Asvir progovori i reče carici Jestiri: ko je taj? i gdje je taj koji se usudio tako činiti?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A Jestira reče: protivnik i neprijatelj ovaj je zlikovac Aman. A Aman se uplaši od cara i od carice.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Tada car gnjevan usta od vina i otide u vrt kod dvora, a Aman osta da moli za život svoj caricu Jestiru, jer vidje da je car naumio zlo po nj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Potom se car vrati iz vrta dvorskoga u kuću gdje bješe pio vino; a Aman bješe pao na odar gdje sjeđaše Jestira. I car reče: eda li će i caricu osramotiti kod mene u kući? Čim ta riječ izide iz usta carevijeh, pokriše lice Amanu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I Arvona, jedan od dvorana carevijeh, reče: evo i vješala što je načinio Aman za Mardoheja koji je govorio dobro po cara stoje kod kuće Amanove, visoka pedeset lakata. I reče car: objesite ga na njih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I tako objesiše Amana na vješala koja bješe pripravio Mardoheju. I gnjev carev utiša se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga