1 A Mardohej doznav sve šta bi, razdrije haljine svoje i obuče se u kostrijet i posu se pepelom i pođe po gradu vičući iza glasa gorko.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I dođe do pred vrata careva, jer ne bješe slobodno ući na vrata careva u kostrijeti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I u svijem zemljama, u koje god mjesto dođe riječ careva i zapovijest njegova, bi velika žalost među Jevrejima i post i plač i jauk, i mnogi u kostrijeti i pepelu ležahu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I dođoše djevojke Jestirine i dvorani njezini, i javiše joj: i carica se ožalosti veoma, i posla haljine da preobuku Mardoheja i da skinu s njega kostrijet; ali on ne primi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Tada dozva Jestira Ataha dvoranina careva, kojega joj bješe dao da joj služi, i zapovjedi mu za Mardoheja da razbere šta mu je i zašto.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I otide Atah k Mardoheju na ulicu gradsku koja bijaše pred vratima carevijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I Mardohej mu kaza sve što mu se dogodilo i za srebro što je obrekao Aman dati u carevu riznicu za Judejce da ih istrijebi;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I prijepis od zapovijesti koja bi proglašena u Susanu da se istrijebe, dade mu da je pokaže Jestiri i javi, i da joj naruči da otide k caru i da ga umilostivi i da ga moli za svoj narod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I vrativši se Atah kaza Jestiri riječi Mardohejeve.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 A Jestira reče Atahu i zapovjedi mu da kaže Mardoheju:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Znaju sve sluge careve i narod po zemljama carevijem da ko bi god, čovjek ili žena, ušao k caru unutra u dvor ne budući pozvan, jedan je zakon za nj, da se pogubi, osim kome bi car pružio zlatnu palicu, taj ostaje živ; a ja nijesam zvana da uđem k caru, ovo je trideset dana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I kazane biše Mardoheju riječi Jestirine.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A Mardohej opet poruči Jestiri: nemoj misliti da ćeš se mimo sve Judejce izbaviti u domu carevu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Jer ako ti uzmučiš sada, doći će pomoć i izbavljenje Judejcima s druge strane, a ti i dom oca tvojega poginućete; i ko zna nijesi li za ovako vrijeme došla do carstva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Tada reče Jestira da odgovore Mardoheju:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Idi, skupi sve Judejce što se nalaze u Susanu, i postite za me, i ne jedite ni pijte za tri dana ni danju ni noću; i ja ću sa svojim djevojkama postiti također, pa ću onda otići k caru, ako i nije po zakonu, i ako poginem, neka poginem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Tada otide Mardohej i učini sve kako mu zapovjedi Jestira.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga