1 A ovo su sveštenici i Leviti koji dođoše sa Zorovaveljem sinom Salatilovijem i Isusom: Seraja, Jeremija, Jezdra,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Amarija, Maluh, Hatus,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Sehanija, Reum, Lerimot,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Ido, Gineto, Avija,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Mijamin, Madija, Vilga,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Semaja, Jojariv, Jedaja,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Saluj, Amok, Helkija, Jedaja. To bjehu glavari između sveštenika i braće svoje za vremena Isusova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 A Leviti: Isus, Vinuj, Kadmilo, Serevija, Juda i Matanija, koji s braćom svojom bješe nad pjevanjem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 A Vakvukija i Unije braća njihova bijahu prema njima u redovima svojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 A Isus rodi Joakima, a Joakim rodi Elijasiva, a Elijasiv rodi Jojadu;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A Jojada rodi Jonatana, a Jonatan rodi Jadvu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 A za vremena Joakimova bjehu sveštenici, glavari domova otačkih: od doma Serajina Meraja, od Jeremijina Ananija,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Od Jezdrina Mesulam, od Amarijina Joanan,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Od Melihujeva Jonatan, od Sevanijina Josif,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Od Harimova Adna, od Merajotova Elkaj,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Od Idova Zaharija, od Ginetova Mesulam,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Od Avijina Zihrije, od Minijaminova i Moadijina Filtaj,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Od Vilžina Samuja, od Semajina Jonatan,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Od Jojarivova Matenaj, od Jedajina Ozije,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Od Salajeva Kalaj, od Amokova Ever,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Od Helkijina Asavija, od Jedajina Natanailo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 A Leviti, glavari domova otačkih, za vremena Elijasiva, Jojade, Joanana i Jadve biše popisani sa sveštenicima do carovanja Darija cara Persijskoga;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Sinovi Levijevi, glavari domova otačkih, biše popisani u knjizi dnevnika do vremena Joanana sina Elijasivova;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I glavari Levitski bjehu: Asavija, Serevija i Isus sin Kadmilov i braća njihova prema njima da hvale i slave Boga po zapovijesti Davida čovjeka Božijega, red prema redu;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Matanija i Vakvukija, Ovadija, Mesulam, Talmon, Akuv, bijahu vratari koji čuvahu stražu kod riznica na vratima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Ti bijahu za vremena Joakima sina Isusa sina Josedekova i za vremena Nemije kneza i sveštenika Jezdre književnika.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 A kad se osvećivaše zid Jerusalimski, tražiše Levite po svijem mjestima njihovijem da ih dovedu u Jerusalim da se svrši posvećenje s veseljem, hvalom i pjesmama uz kimvale, psaltire i gusle.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 I skupiše se sinovi pjevački i iz ravnica oko Jerusalima i iz sela Netofatskih,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 I iz Vet-Gilgala i iz polja Gevskih i Azmavetskih, jer pjevači bijahu naselili sela oko Jerusalima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 I očistiše se sveštenici i Leviti, i očistiše narod i vrata i zid.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Iza toga zapovjedih knezovima Judejskim da izađu na zid, i postavih dva velika zbora pjevačka, i jedan od njih iđaše nadesno s gornje strane zida k vratima gnojnijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 A za njima iđaše Osaja i polovina knezova Judinijeh,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 I Azarija, Jezdra i Mesulam,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 Juda i Venijamin i Semaja i Jeremija,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 I od sinova svešteničkih s trubama Zaharija sin Jonatana, sina Semaje, sina Matanije, sina Zahura, sina Asafova,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 I braća njegova Semaja i Azareilo, Milalaj, Gilalaj, Maj, Natanilo i Juda i Ananije sa spravama muzičkim Davida čovjeka Božijega, a Jezdra književnik pred njima;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 Potom k vratima kod studenca, koja bijahu prema njima, iđahu uz basamake grada Davidova kuda se ide na zid, iznad doma Davidova pa do vrata vodenijeh k istoku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 A drugi zbor pjevački iđaše prema onima, i ja za njim, i polovica naroda po zidu iznad kule pećske do širokoga zida,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 I iznad vrata Jefremovijeh k vratima starijem i k vratima ribljim i ka kuli Ananeilovoj i kuli Meji, pa do vrata ovčijih; i stadoše kod vrata tamničkih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 Potom stadoše oba zbora pjevačka u domu Božijem, i ja i polovica glavara sa mnom,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 I sveštenici Elijakim, Masija, Minijamin, Mihaja, Elioinaj, Zaharija, Ananija s trubama,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
42 I Masija i Semaja i Eleazar i Ozije i Joanan i Malhija i Elam i Eser. I pjevači pjevahu glasno s Jezrajom načelnikom svojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
43 I prinesoše velike žrtve taj dan, i veseliše se; jer ih Bog razveseli veseljem velikim; i žene i djeca veseliše se, i veselje Jerusalimsko čujaše se daleko.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
44 I postavljeni biše taj dan ljudi nad klijetima u kojima se ostavljahu prinosi, prvine i desetak, da sabiraju u njih s njiva gradskih zakonite dijelove za sveštenike i za Levite, jer se Juda radovaše sveštenicima i Levitima što stajahu na poslu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
45 I izvršivahu što im je Bog njihov zapovjedio da izvršuju i što trebaše izvršivati za očišćenje, kao i pjevači i vratari po zapovijesti Davida i Solomuna sina njegova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
46 Jer otprije, za vremena Davidova i Asafova biše postavljeni glavari pjevački i pjesme u hvalu i slavu Bogu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
47 I zato sav Izrailj za vremena Zorovaveljeva i za vremena Nemijina davaše dijelove pjevačima i vratarima, svakidašnji obrok, i Levitima što bješe njima posvećeno, a Leviti sinovima Aronovijem što njima bješe posvećeno.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga