1 I naseliše se knezovi narodni u Jerusalimu, a ostali narod meta ždrijeb da uzmu jednoga od deset da sjedi u Jerusalimu svetom gradu, a ostalijeh devet dijelova po drugim gradovima.
Kopirano
+
2 I blagoslovi narod sve ljude koji sami od svoje volje pristaše da sjede u Jerusalimu.
Kopirano
+
3 Ovo su glavari zemaljski koji se naseliše u Jerusalimu, a po ostalijem gradovima Judejskim nastaniše se svaki na svojem našljedstvu po gradovima svojim Izrailjci, sveštenici i Leviti, Netineji i sinovi sluga Solomunovijeh:
Kopirano
+
4 U Jerusalimu dakle naseliše se neki od sinova Judinijeh i Venijaminovijeh: od sinova Judinijeh: Ataja sin Ozije, sina Zaharije, sina Amarije, sina Sefatije, sina Maleleilova, od sinova Faresovijeh;
Kopirano
+
5 I Masija sin Varuha sina Holoze sina Azaje, sina Adaje, sina Jojariva, sina Zaharije, sina Silonijeva;
Kopirano
+
6 Svega sinova Faresovijeh što se naseliše u Jerusalimu, četiri stotine i šezdeset i osam hrabrijeh ljudi;
Kopirano
+
7 A između sinova Venijaminovijeh: Saluj sin Mesulama, sina Joada, sina Fedaje, sina Kolaje, sina Masije, sina Itila, sina Isaijina,
Kopirano
+
8 I za njim Gavaj, Salaj, devet stotina i dvadeset i osam;
Kopirano
+
9 A Joilo sin Zihrijev bješe nad njima, a Juda sin Senujin bješe drugi nad gradom;
Kopirano
+
10 Od sveštenika: Jedaja sin Jojarivov, Jahin,
Kopirano
+
11 Seraja sin Helkije, sina Mesulama, sina Sadoka, sina Merajota, sina Ahitovova, starješina u domu Božijem,
Kopirano
+
12 A braće njihove što služahu u domu osam stotina i dvadeset i dva; i Adaja sin Jeroama, sina Felalije, sina Amsija, sina Zaharije, sina Pashora, sina Malhijina,
Kopirano
+
13 I braće njegove glavara u domovima otačkim dvjesta i četrdeset i dva; i Amasaj sin Azareila, sina Azaja, sina Mesilemota, sina Imirova,
Kopirano
+
14 I braće njihove hrabrijeh ljudi sto i dvadeset i osam, a nad njima bješe Zavdilo sin Gedolimov;
Kopirano
+
15 I od Levita: Semaja sin Asuva sina Azrikama, sina Asavije, sina Vunijeva;
Kopirano
+
16 I Savetaj, i Jozavad bijahu nad poslom spoljašnjim za dom Božji između glavara Levitskih,
Kopirano
+
17 A Matanija sin Mihe sina Zavdija sina Asafova bijaše poglavar koji počinjaše hvale u molitvi, i Vakvukija drugi između braće svoje, i Avda sin Salije sina Galala sina Jedutunova;
Kopirano
+
18 Svega Levita u svetom gradu bješe dvije stotine i osamdeset i četiri;
Kopirano
+
19 A od vratara: Akuv, Talmon, i braće njihove što čuvahu stražu na vratima, sto i sedamdeset i dva;
Kopirano
+
20 A ostatak naroda Izrailjeva, sveštenika i Levita bješe po svijem gradovima Judinijem, svak na svom našljedstvu.
Kopirano
+
21 A Netineji naseliše se u Ofilu, i Siha i Gispa bjehu nad Netinejima.
Kopirano
+
22 A nad Levitima u Jerusalimu bješe Ozije sin Vanija, sina Asavije, sina Matanije, sina Mišina. Između sinova Asafovijeh pjevači bijahu u službi za dom Božji.
Kopirano
+
23 Jer bješe careva zapovijest za njih i bješe određena plata pjevačima za svaki dan.
Kopirano
+
24 I Petaja sin Mesizaveilov od sinova Zare sina Judina bješe mjesto cara za svaki posao s narodom.
Kopirano
+
25 A po selima i poljima njihovijem neki od sinova Judinijeh nastaniše se u Kirijat-Arvi i zaseocima njezinijem, i u Divonu i zaseocima njegovijem, i u Jekavseilu i selima njegovijem,
Kopirano
+
26 I u Jesuji i Moladi i Vet-Feletu,
Kopirano
+
27 I u Asar-Sualu i Virsaveji i zaseocima njezinijem,
Kopirano
+
28 I u Siklagu i u Mekoni i zaseocima njezinijem,
Kopirano
+
29 I u En-Rimonu i u Sareji i u Jarmutu,
Kopirano
+
30 U Zanoji, u Odolamu i selima njihovijem, u Lahisu s poljem njegovijem, u Azici i zaseocima njezinijem. I tako se naseliše od Virsaveje do doline Enoma.
Kopirano
+
31 A sinovi Venijaminovi naseliše se od Gavaje u Mihmasu i Aji i Vetilju i zaseocima njegovijem,
Kopirano
+
32 U Anatotu, u Novu, u Ananiji,
Kopirano
+
33 U Asoru, u Rami, u Gitajimu,
Kopirano
+
34 U Adidu, u Sevojimu, u Nevalatu,
Kopirano
+
35 U Lodu, u Ononu, i u dolini drvodjeljskoj.
Kopirano
+
36 A Leviti podijeliše se među Judom i Venijaminom.
Kopirano
+
Analiza
Pretraga