1 A koji zapečatiše bjehu ovi: Nemija Tirsata, sin Ahalijin, i Sedekija,

2 Seraja, Azarija, Jeremija,

3 Pashor, Amarija, Malhija,

4 Hatus, Sevanija, Maluh,

5 Harim, Merimot, Ovadija,

6 Danilo, Gineton, Varuh,

7 Mesulam, Avija, Mijamin,

8 Mazija, Vilgaj, Semaja; to bjehu sveštenici;

9 A Leviti: Isus sin Azanijin, Vinuj između sinova Inadadovijeh, Kadmilo,

10 I braća njihova: Sevanija, Odija, Kelita, Felaja, Anan,

11 Miha, Reov, Asavija,

12 Zahur, Serevija, Sevnija,

13 Odija, Vanije, Veninuj;

14 Glavari narodni: Faros, Fat-Moav, Elam, Zatuj, Vanije,

15 Vunije, Azgad, Vivaj,

16 Adonija, Vigvaj, Adin,

17 Atir, Jezekija, Azur,

18 Odija, Asum, Visaj,

19 Arif, Anatot, Nevaj,

20 Magfija, Mesulam, Ezir,

21 Mesizaveilo, Sadok, Jadva,

22 Felatija, Anan, Anaja,

23 Osija, Ananija, Asuv,

24 Lois, Fileja, Sovik,

25 Reum, Asavna, Masija,

26 Ahija, Anan, Ganan,

27 Maluh, Harim, Vana.

28 I ostali narod, sveštenici, Leviti, vratari, pjevači, Netineji i svi koji se odvojiše od naroda zemaljskih k zakonu Božijemu, žene njihove, sinovi njihovi i kćeri njihove, svi koji znahu i razumijevahu,

29 Pristaše s braćom svojom, glavarima svojim, i dođoše te se zakleše i kletvom zavezaše da hodimo po zakonu Božijemu, koji je dat preko Mojsija sluge Božijega, i da držimo i izvršujemo sve zapovijesti Gospoda Boga svojega i zakone njegove i uredbe njegove.

30 I da ne dajemo kćeri svojih narodima zemaljskim, niti kćeri njihovijeh da uzimamo za sinove svoje.

31 I od naroda zemaljskih koji donesu trg ili kaku god hranu u subotu na prodaju, da ne uzimamo u subotu ni u drugi sveti dan, i da ostavljamo sedme godine da počiva zemlja i opraštamo svaki dug.

32 I postavismo sebi uredbu da dajemo svake godine trećinu sikla na službu u domu Boga svojega:

33 Na hljebove postavljene, na dar svagdašnji i žrtvu paljenicu svagdašnju za subote, za mladine i za praznike, i na svetinju i na žrtve za grijeh da se očišća Izrailj, i na svako djelo u domu Boga našega.

34 I bacasmo ždrijeb za sveštenike i Levite i narod radi nošenja drva da se donosi u dom Boga našega po domovima otaca naših na vrijeme od godine do godine, da gori na oltaru Gospoda Boga našega, kako piše u zakonu;

35 I da donosimo prvine od zemlje svoje i prvine od svakoga roda od svakoga drveta od godine do godine u dom Gospodnji;

36 I prvence od sinova svojih i stoke svoje, kako piše u zakonu, i prvence od goveda svojih i od ovaca svojih da donosimo u dom Boga svojega sveštenicima koji služe u domu Boga našega;

37 I prvine tijesta svojega i prinose svoje i rod od svijeh drveta, vino i ulje da donosimo sveštenicima u klijeti doma Boga svojega, i Levitima desetak od zemlje svoje, i Leviti da uzimaju desetak po svijem mjestima gdje uzradimo;

38 I da bude sveštenik sin Aronov s Levitima kad Leviti uzimaju desetak, i da Leviti donose desetak od desetka u dom Boga našega, u klijeti, u spreme njegove.

39 Jer u te klijeti dužni su sinovi Izrailjevi i Leviti donositi prinos od žita, od vina i ulja, gdje su sveti sudovi, i sveštenici koji služe, i vratari i pjevači, da ne ostavljamo doma Boga svojega.

Analiza
Pretraga