1 A carica Savska ču glas o Solomunu, pa dođe u Jerusalim da iskuša Solomuna zagonetkama sa silnom pratnjom i s kamilama koje nošahu mirisa i zlata vrlo mnogo i dragog kamenja; i došavši k Solomunu govori s njim o svemu što joj bješe u srcu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I Solomun joj odgovori na sve riječi njezine; ne bješe od cara sakriveno ništa da joj ne bi odgovorio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 A kad carica Savska vidje mudrost Solomunovu i dom koji bješe sazidao,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I jela na stolu njegovu, i stanove sluga njegovijeh i dvorbu dvorana njegovijeh i odijelo njihovo, i peharnike njegove i njihovo odijelo, i njegove žrtve paljenice koje prinošaše u domu Gospodnjem, ona dođe izvan sebe,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Pa reče caru: istina je što sam čula u svojoj zemlji o stvarima tvojim i o mudrosti tvojoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Ali ne htjeh vjerovati što govorahu dokle ne dođem i vidim svojim očima; a gle, ni pola mi nije kazano o velikoj mudrosti tvojoj; nadvisio si glas koji sam slušala.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Blago ljudima tvojim i blago svijem slugama tvojim, koje jednako stoje pred tobom i slušaju mudrost tvoju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Da je blagosloven Gospod Bog tvoj, kojemu si omilio, te te posadi na prijesto svoj da caruješ mjesto Gospoda Boga svojega; jer Bog tvoj ljubi Izrailja da bi ga utvrdio dovijeka, zato im postavi tebe carem da sudiš i dijeliš pravicu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Potom dade caru sto i dvadeset talanata zlata i vrlo mnogo mirisa i dragoga kamenja; nigda više ne bi takvih mirisa kakve dade carica Savska caru Solomunu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I sluge Hiramove i sluge Solomunove koje donesoše zlata iz Ofira, dovezoše drveta almugima i dragoga kamenja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I načini car od toga drveta almugima put u dom Gospodnji i u dom carev, i gusle i psaltire za pjevače; nigda se prije nijesu vidjele take stvari u zemlji Judinoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 A car Solomun dade carici Savskoj što god zaželje i zaiska osim uzdarja za ono što bješe donijela caru. Potom ona otide i vrati se u zemlju svoju sa slugama svojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A zlata što dohođaše Solomunu svake godine bješe šest stotina i šezdeset i šest talanata,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Osim onoga što donošahu trgovci i oni koji prodavahu mirise; i svi carevi arapski i glavari zemaljski donošahu Solomunu zlato i srebro.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I načini car Solomun dvjesta štitova od kovanoga zlata, šest stotina sikala kovanoga zlata dajući na jedan štit,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I tri stotine malijeh štitova od kovanoga zlata, dajući trista sikala zlata na jedan štitić. I ostavi ih car u domu od šume Livanske.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I načini car velik prijesto od slonove kosti, i obloži ga čistijem zlatom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A bijaše šest basamaka u prijestola, i podnožje od zlata sastavljeno s prijestolom, i ručice s obje strane sjedišta, i dva lava stajahu pokraj ručica.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I dvanaest lavova stajaše na šest basamaka otud i odovud. Ne bi taki načinjen ni u kojem carstvu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I svi sudovi iz kojih pijaše car Solomun bijahu zlatni, i svi sudovi u domu od šume Livanske bijahu od čistoga zlata; od srebra ne bješe ništa; srebro bješe ništa za vremena Solomunova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Jer careve lađe hođahu u Tarsis sa slugama Hiramovijem: jedanput u tri godine vraćahu se lađe Tarsiske donoseći zlato i srebro, slonove kosti i majmune i paune.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Tako car Solomun bijaše veći od svijeh careva zemaljskih bogatstvom i mudrošću.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I svi carevi zemaljski tražahu da vide Solomuna da čuju mudrost njegovu, koju mu dade Gospod u srce.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I donošahu mu svi dare, sudove srebrne i sudove zlatne, i haljine i oružje i mirise, konje i mazge svake godine,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Tako da imaše Solomun četiri tisuće staja za konje i kola, i dvanaest tisuća konjika, koje namjesti po gradovima gdje mu bijahu kola i kod sebe u Jerusalimu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 I vladaše nad svijem carevima od rijeke do zemlje Filistejske i do međe Misirske.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 I učini car, te u Jerusalimu bješe srebra kao kamena, a kedrovijeh drva kao divljih smokava koje rastu po polju, tako mnogo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 I dovođahu Solomunu konje iz Misira i iz svijeh zemalja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 A ostala djela Solomunova prva i pošljednja nijesu li zapisana u knjizi Natana proroka i u proročanstvu Ahije Silomljanina i u utvari Ida vidioca o Jerovoamu sinu Navatovu?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 A carova Solomun u Jerusalimu nad svijem Izrailjem četrdeset godina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 I počinu Solomun kod otaca svojih, i pogreboše ga u gradu Davida oca njegova; a na njegovo mjesto zacari se Rovoam sin njegov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga