1 A kad prođe dvadeset godina, u koje sazida Solomun dom Gospodnji i dom svoj,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Pogradi Solomun gradove, koje mu dade Hiram, i naseli onuda sinove Izrailjeve.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Potom otide Solomun na Emat Sovski, i osvoji ga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I sazida Tadmor u pustinji i sve gradove za žitnice sazida u Ematu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Sazida i Vet-Oron gornji i Vet-Oron donji, tvrde gradove, sa zidovima, vratima i prijevornicama,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I Valat i sve gradove u kojima Solomun imaše žitnice, i gradove u kojima mu bijahu kola, i gradove u kojima bijahu konjici, i što god Solomunu bi volja zidati u Jerusalimu i na Livanu i u svoj zemlji carstva svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I sav narod što bješe ostao od Heteja i od Amoreja i od Ferezeja i od Jeveja i od Jevuseja, koji ne bijahu od Izrailja,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Od sinova njihovijeh koji bjehu ostali iza njih u zemlji, kojih ne potrše sinovi Izrailjevi, njih nagna Solomun da plaćaju danak do današnjega dana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 A od sinova Izrailjevijeh, kojih ne učini Solomun robovima za svoj posao, nego bijahu vojnici i poglavari nad vojvodama njegovijem, i zapovjednici nad kolima i konjicima njegovijem,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Od njih bijaše glavnijeh nastojnika, koje imaše car Solomun, dvjesta i pedeset, koji upravljahu narodom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I kćer faraonovu preseli Solomun iz grada Davidova u dom koji joj sazida, jer reče: neće sjedjeti žena moja u domu Davida cara Izrailjeva, jer je svet što je došao u nj kovčeg Gospodnji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Tada prinošaše Solomun žrtve paljenice Gospodu na oltaru Gospodnjem koji načini pred trijemom,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Što trebaše od dana na dan prinositi po zapovijesti Mojsijevoj, u subote i na mladine i na praznike, tri puta u godini, na praznik prijesnijeh hljebova i na praznik sedmica i na praznik sjenica.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I postavi po naredbi Davida oca svojega redove svešteničke prema službi njihovoj, i Levitske prema dužnosti njihovoj, da hvale Boga i služe pred sveštenicima kako treba svaki dan, i vratare po redovima njihovijem nad svakim vratima; jer taka bijaše zapovijest Davida čovjeka Božijega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I ne otstupiše od zapovijesti careve za sveštenike i Levite ni u čem, ni za riznice.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Tako se svrši sve djelo Solomunovo od onoga dana kad bi osnovan dom Gospodnji pa dokle ga ne dovrši, i gotov bi dom Gospodnji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Tada otide Solomun u Esion-Gaver i u Elot na brijegu morskom u zemlji Edomskoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A Hiram posla mu po svojim slugama lađe i sluge vješte moru, i otidoše sa slugama Solomunovijem u Ofir i uzeše odande četiri stotine i pedeset talanata zlata i donesoše caru Solomunu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga