1 I načini oltar od mjedi, dvadeset lakata dug i dvadeset lakata širok, a deset lakata visok.
Kopirano
+
2 I sali more, deset lakata bješe mu od jednoga kraja do drugoga, okruglo unaokolo, pet lakata visoko; a unaokolo mu bješe trideset lakata.
Kopirano
+
3 A pod njim bijahu likovi volovski, koji stajahu svuda unaokolo, po deset na jednom laktu, te okružavahu more: dva reda bijaše tijeh volova, salivenijeh s morem.
Kopirano
+
4 I stajaše more na dvanaest volova, tri gledahu na sjever, a tri gledahu na zapad, a tri gledahu na jug, a tri gledahu na istok, a more stajaše ozgo na njima, i zadnja strana svijeh njih bijaše unutra.
Kopirano
+
5 Debljina mu bijaše s podlanice, a kraj mu bijaše kao kraj u čaše, kao cvijet ljiljanov, a primaše tri tisuće vata.
Kopirano
+
6 I načini deset umivaonica, i metnu ih pet s desne strane, a pet s lijeve, da se u njima pere, što god trebaše za žrtvu paljenicu, u njima prahu; a more bijaše za sveštenike da se u njemu umivaju.
Kopirano
+
7 I načini deset svijetnjaka od zlata, oblika kaki im trebaše, i namjesti ih u crkvi, pet s desne strane a pet s lijeve.
Kopirano
+
8 I načini deset stolova, i namjesti ih u crkvi, pet s desne strane a pet s lijeve; i načini stotinu čaša od zlata.
Kopirano
+
9 I načini trijem sveštenički i veliki trijem, i vrata na trijemu, i okova vrata u mjed.
Kopirano
+
10 A more metnu na desnu stranu k istoku s juga.
Kopirano
+
11 Još načini Hiram lonce i lopate i kotliće, i svrši Hiram posao, koji radi caru Solomunu za dom Božiji:
Kopirano
+
12 Dva stupa, i dva oglavlja okrugla navrh stupova, i pletenice dvije da pokrivaju dva oglavlja navrh stupova;
Kopirano
+
13 I četiri stotine šipaka na dvije pletenice, dva reda šipaka na svakoj pletenici, da pokrivaju dva oglavlja navrh stupova;
Kopirano
+
14 I načini podnožja, i umivaonice načini na podnožja;
Kopirano
+
15 Jedno more, i dvanaest volova pod njim;
Kopirano
+
16 I lonce i lopate i viljuške, i sve sprave za njih načini Hiram Aviv caru Solomunu za dom Gospodnji od uglađene mjedi.
Kopirano
+
17 To je car saljevao u ravni Jordanskoj u zemlji ilovači između Sohota i Saridate.
Kopirano
+
18 I načini Solomun svega ovoga posuđa vrlo mnogo, da se nije tražila mjera mjedi.
Kopirano
+
19 Načini Solomun i sve druge sprave za dom Božji, i oltar od zlata i stolove na kojima stajahu hljebovi postavljeni;
Kopirano
+
20 I svijetnjake sa žišcima njihovijem od čistoga zlata da gore pred svetinjom nad svetinjama po običaju;
Kopirano
+
21 I cvijetove i žiške i usekače od zlata; a to zlato bijaše veoma dobro;
Kopirano
+
22 I noževe i kotliće i kadionice i kliješta od čistoga zlata; i vrata od doma, vrata unutrašnja od svetinje nad svetinjama, i vrata od doma na koja se ulažaše u crkvu, bijahu od zlata.
Kopirano
+
Analiza
Pretraga