1 Dvanaest godina bješe Manasiji kad poče carovati, i carova pedeset i pet godina u Jerusalimu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 A činjaše što je zlo pred Gospodom po gadnijem djelima onijeh naroda koje odagna Gospod ispred sinova Izrailjevijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Jer opet pogradi visine, koje bješe raskopao Jezekija otac njegov, i podiže oltare Valima, i načini lugove, i klanjaše se svoj vojsci nebeskoj i služaše joj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Načini oltare i u domu Gospodnjem, za koji bješe rekao Gospod: u Jerusalimu će biti ime moje dovijeka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Načini oltare svoj vojsci nebeskoj u dva trijema doma Gospodnjega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I provodi sinove svoje kroz oganj u dolini sina Enomova, i gledaše na vremena i gataše i vračaše, i uredi one što se dogovaraju s duhovima i vračare, i činjaše vrlo mnogo što je zlo pred Gospodom gnjeveći ga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I postavi lik rezan koji načini u domu Božijem, za koji bješe rekao Bog Davidu i Solomunu sinu njegovu: u ovom domu i u Jerusalimu, koji izabrah između svijeh plemena Izrailjevijeh, namjestiću ime svoje dovijeka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I neću više krenuti noge sinovima Izrailjevijem iz zemlje koju sam odredio ocima vašim, ako samo uzdrže i ustvore sve što sam im zapovjedio preko Mojsija, sav zakon i uredbe i sudove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Ali Manasija zavede Judu i Jerusalim, te činiše gore nego narodi koje istrijebi Gospod ispred sinova Izrailjevijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I Gospod govoraše Manasiji i narodu njegovu, ali ne htješe slušati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Zato dovede Gospod na njih glavare od vojske cara Asirskoga, i uhvatiše Manasiju u trnju, i svezavši ga u dvoje verige mjedene odvedoše ga u Vavilon.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I kad bijaše u nevolji, moljaše se Gospodu Bogu svojemu, i ponizi se veoma pred Bogom otaca svojih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I moleći se umoli mu se, te usliši molitvu njegovu i povrati ga u Jerusalim na carstvo njegovo. Tada pozna Manasija da je Gospod Bog.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 A poslije toga ozida zid iza grada Davidova sa zapada Gionu, od samoga potoka pa do ribljih vrata i oko Ofila, i izvede ga vrlo visoko; i postavi vojvode po svijem tvrdijem gradovima Judinijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I iznese iz doma Gospodnjega bogove tuđe i lik i sve oltare koje bješe načinio na gori doma Gospodnjega i u Jerusalimu, i baci iza grada.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Pa opravi oltar Gospodnji i prinese na njemu žrtve zahvalne i u slavu, i zapovjedi Judejcima da služe Gospodu Bogu Izrailjevu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Ali narod još prinošaše žrtve na visinama, ali samo Gospodu Bogu svojemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A ostala djela Manasijina i molitva njegova Bogu njegovu i riječi koje mu govoriše vidioci u ime Gospoda Boga Izrailjeva, to je sve u knjizi o carevima Izrailjevijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 A molitva njegova i kako se umolio, i svi grijesi njegovi i prijestupi, i mjesta gdje je pogradio visine i podigao lugove i likove rezane prije nego se ponizi, to je sve zapisano u knjigama proročkim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I počinu Manasija kod otaca svojih, i pogreboše ga u domu njegovu. A na njegovo se mjesto zacari Amon sin njegov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Dvadeset i dvije godine imaše Amon kad poče carovati, i carova dvije godine u Jerusalimu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I činjaše što je zlo pred Gospodom kao što je činio Manasija otac mu; jer svijem likovima rezanijem, koje načini Manasija otac njegov, prinošaše Amon žrtve i služaše im.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Ali se ne ponizi pred Gospodom, kao što se ponizi Manasija otac njegov; nego isti Amon još više griješaše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I pobuniše se na nj sluge njegove, i ubiše ga u kući njegovoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Tada pobi narod zemaljski sve koji se bijahu pobunili na cara Amona, i zacari narod zemaljski Josiju sina njegova na njegovo mjesto.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga