1 Jezekiji bješe dvadeset i pet godina kad poče carovati, i carova dvadeset i devet godina u Jerusalimu. Materi mu bješe ime Avija, kći Zaharijina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I činjaše što je pravo pred Gospodom sasvijem kako je činio David otac njegov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Prve godine svojega carovanja, prvoga mjeseca, otvori vrata na domu Gospodnjem, i opravi ih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I sazva sveštenike i Levite, i sabra ih na istočnu ulicu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I reče im: čujte me, Leviti, osveštajte se sada i osvetite dom Gospoda Boga otaca svojih, i iznesite nečistotu iz svetinje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Jer sagriješiše oci naši i činiše što je zlo pred Gospodom Bogom našim, i ostaviše ga; i odvratiše lice svoje od šatora Gospodnjega i okrenuše mu leđa;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I zatvoriše vrata od trijema, i pogasiše žiške, i kadom ne kadiše, niti žrtava paljenica prinosiše u svetinji Bogu Izrailjevu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Zato se razgnjevi Gospod na Judu i na Jerusalim, te ih dade da se potucaju, i da budu čudo i potsmijeh, kako vidite svojim očima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Jer eto padoše oci naši od mača, i sinovi naši i kćeri naše i žene naše zarobiše se zato.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Sada dakle naumio sam zadati vjeru Gospodu Bogu Izrailjevu, da bi se odvratila od nas žestina gnjeva njegova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Sinovi moji, ne oklijevajte više, jer je vas izabrao Gospod da stojite pred njim i služite mu, i da mu budete sluge i da mu kadite.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Tada ustaše Leviti Mat sin Amasajev i Joilo sin Azarijin od sinova Katovijeh; a od sinova Merarijevih Kis sin Avdijev i Azarija sin Jaleleilov; i od sinova Girsonovijeh Joah sin Zimin i Eden sin Joahov;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I od sinova Elisafanovijeh Simrije i Jeilo, i od sinova Asafovijeh Zaharija i Matanija;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I od sinova Amonovijeh Jeilo i Simej, i od sinova Jedutunovijeh Semaja i Ozilo;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I skupiše braću svoju, i osveštavši se dođoše, kako bješe zapovjedio car po riječi Gospodnjoj, da očiste dom Gospodnji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I ušavši sveštenici u dom Gospodnji da ga očiste, iznosiše svu nečistotu što nađoše u crkvi Gospodnjoj u trijem doma Gospodnjega; a Leviti kupiše i iznosiše napolje na potok Kedron.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 A počeše osvećivati prvoga dana prvoga mjeseca; a osmoga dana toga mjeseca uđoše u trijem Gospodnji, i osvećivaše dom Gospodnji osam dana, i šesnaestoga dana prvoga mjeseca svršiše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Potom dođoše k caru Jezekiji i rekoše: očistismo sav dom Gospodnji i oltar za žrtve paljenice i sve sudove njegove i sto za postavljanje i sve sudove njegove,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I sve sudove koje bješe bacio car Ahaz dokle carovaše griješeći, i spremismo i osvetismo, i eno ih pred oltarom Gospodnjim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Potom car Jezekija usta rano, i sazva upravitelje gradske, i otide u dom Gospodnji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I dovede sedam junaca i sedam ovnova i sedam jaganjaca i sedam jaraca za grijeh, za carstvo i za svetinju i za Judu; i reče sinovima Aronovijem sveštenicima da prinesu na oltaru Gospodnjem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Tada zaklaše goveda, i sveštenici uzevši krv njihovu pokropiše oltar; zaklaše i ovnove, i krvlju njihovom pokropiše oltar; i zaklaše jaganjce i krvlju njihovom pokropiše oltar.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Potom dovedoše jarce za grijeh pred cara i pred zbor, i oni metnuše ruke svoje na njih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I zaklaše ih sveštenici, i očistiše krvlju njihovom oltar na očišćenje svemu Izrailju, jer car zapovjedi da se za sav narod Izrailjev prinese žrtva paljenica i žrtva za grijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 I postavi Levite u domu Gospodnjem s kimvalima i psaltirima i guslama, kako bješe zapovjedio David i Gad vidjelac carev i Natan prorok; jer od Gospoda bješe zapovijest preko proroka njegovijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 I tako stajahu Leviti sa spravama Davidovijem a sveštenici s trubama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Tada zapovjedi Jezekija da prinesu žrtvu paljenicu na oltaru. I kad se poče žrtva paljenica, poče se pjesma Gospodnja uz trube i sprave Davida cara Izrailjeva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 I sav se zbor klanjaše, i pjevači pjevahu i trubači trubljahu, i to sve dokle se ne svrši žrtva paljenica.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 A kad svršiše žrtvu, car i svi koji bijahu s njim padoše i pokloniše se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Potom reče car i knezovi Levitima da hvale Gospoda riječima Davidovijem i Asafa vidioca; i hvališe s velikim veseljem, i savivši se pokloniše se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Tada Jezekija progovori i reče: sada posvetiste ruke svoje Gospodu, pristupite i donesite prinose i žrtve zahvalne u dom Gospodnji. I donese sav zbor prinose i žrtve zahvalne, i ko god bješe voljna srca žrtve paljenice.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 I na broj bješe žrtava paljenica što donese zbor, sedamdeset volova, sto ovnova, dvjesta jaganjaca, sve za žrtvu paljenicu Gospodu;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 A drugih stvari posvećenijeh bješe šest stotina volova i tri tisuće ovaca.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 Ali malo bijaše sveštenika, te ne mogahu drijeti svijeh žrtava paljenica; zato im pomagahu braća njihova Leviti, dokle se ne svrši posao i dokle se ne osveštaše drugi sveštenici; jer Leviti bijahu radiji osveštati se nego sveštenici.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 I bijaše vrlo mnogo žrtava paljenica s pretilinom od žrtava zahvalnijeh i naljeva na žrtve paljenice. Tako bi povraćena služba u domu Gospodnjem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 I radovaše se Jezekija i sav narod, što Bog upravi narod, jer ovo bi naglo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga