1 Dvadeset godina bijaše Ahazu kad poče carovati, i carova šesnaest godina u Jerusalimu; ali ne činjaše što je pravo pred Gospodom kao David otac njegov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Jer hođaše putovima careva Izrailjevijeh, i još sali likove Valima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I sam kađaše u dolini sina Enomova, i sažizaše sinove svoje ognjem po gadnijem djelima onijeh naroda koje odagna Gospod ispred sinova Izrailjevijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I prinošaše žrtve i kađaše na visinama i po brdima i pod svakim zelenijem drvetom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Zato ga dade Gospod Bog njegov u ruke caru Sirskomu, te ga razbiše i zarobiše mu veliko mnoštvo, i odvedoše ih u Damasak. Još bi dat u ruke i caru Izrailjevu, te ga razbi ljuto.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Jer Fekaj sin Remalijin pobi sto i dvadeset tisuća Judejaca u jedan dan, sve hrabrijeh ljudi, jer ostaviše Gospoda Boga otaca svojih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I Zihrije junak od Jefrema ubi Masiju sina careva i Azrikama upravitelja dvorskoga i Elkanu drugoga do cara.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I zarobiše sinovi Izrailjevi braći svojoj dvjesta tisuća žena i sinova i kćeri; i zaplijeniše velik plijen od njih, i odnesoše plijen u Samariju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 A ondje bijaše prorok Gospodnji po imenu Odid, i izide pred vojsku koja iđaše u Samariju, i reče im: gle, Gospod Bog otaca vaših razgnjevi se na Judejce, zato ih dade u vaše ruke, te ih pobiste ljuto da do neba doprije.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I još mislite podvrći sinove Judine i Jerusalimske da vam budu robovi i robinje; a nijeste li i vi sami skrivili Gospodu Bogu svojemu?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Zato poslušajte me sada, i vratite natrag to roblje što zarobiste braći svojoj, jer se raspalio gnjev Gospodnji na vas.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Tada ustaše poglavari sinova Jefremovijeh: Azarija sin Joananov, Varahija sin Mesilemotov i Jezekija sin Salumov i Amasa sin Adlajev na one što se vraćahu s vojske,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I rekoše im: nećete dovesti ovamo toga roblja, jer bi nam bilo na grijeh pred Gospodom što vi mislite domećući na grijehe naše i na krivice naše, jer je velika krivica na nama i gnjev se raspalio na Izrailja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I ostaviše vojnici roblje i plijen svoj pred knezovima i svijem zborom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I ustaše ljudi imenovani i uzeše roblje, i sve gole između njih odješe iz plijena; a kad ih odješe i obuše, nahraniše ih i napojiše i namazaše, i odvedoše na magarcima sve iznemogle, i dovedoše ih u Jerihon grad gdje ima mnogo palama, k braći njihovoj, pa se vratiše u Samariju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 U to vrijeme posla car Ahaz k carevima Asirskim da mu pomogu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Jer još i Idumejci dođoše i razbiše Judu i odvedoše roblje;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I Filisteji udariše na gradove po ravni i na južnom kraju Judinu, i uzeše Vet-Semes, i Ejalon i Gedirot i Sohot i sela njegova i Tamnu i sela njezina i Gimzon i sela njegova, i naseliše se u njima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Jer Gospod obaraše Judu s Ahaza cara Izrailjeva, jer odvuče Judu da grdno griješi Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I dođe k njemu Telgat-Felnasar car Asirski, i ojadi ga a ne utvrdi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Jer Ahaz uze dio iz doma Gospodnjega i iz doma carskoga i od knezova, i dade caru Asirskom, ali mu ne pomože.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I kad bijaše u nevolji, on još većma griješaše Gospodu; taki bijaše car Ahaz.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I prinošaše žrtve bogovima Damaštanskim, koji ga razbiše, i govoraše: kad bogovi careva Sirskih njima pomažu, prinosiću njima žrtve da bi mi pomagali; ali mu oni biše na to da padne on i sav Izrailj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 A Ahaz pokupi sudove doma Božijega, i izlomi sudove doma Božijega, i zatvori vrata doma Gospodnjega i načini sebi oltare po svijem uglovima u Jerusalimu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 I u svakom gradu Judinu načini visine da kadi bogovima tuđim; i gnjevi Gospoda Boga otaca svojih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 A ostala djela njegova i svi putovi njegovi prvi i pošljednji, eto zapisani su u knjizi o carevima Judinijem i Izrailjevijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 I počinu Ahaz kod otaca svojih i pogreboše ga u gradu Jerusalimu; ali ga ne metnuše u grob careva Izrailjevijeh. I zacari se na njegovo mjesto Jezekija sin njegov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga