1 Tada sav narod Judin uze Oziju, kome bijaše šesnaest godina, i zacariše ga na mjesto oca njegova Amasije.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 On sazida Elot povrativ ga Judi pošto car počinu kod otaca svojih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Oziji bijaše šesnaest godina kad se zacari, i carova pedeset i dvije godine u Jerusalimu. Materi mu bijaše ime Jeholija iz Jerusalima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 On činjaše što je pravo pred Gospodom sasvijem kako je činio Amasija otac njegov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I tražaše Boga dokle živ bijaše Zaharija koji razumijevaše utvare Božije; i dokle god tražaše Gospoda, davaše mu sreću Bog.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Jer izašav vojevaše s Filistejima, i obori zidove Gatu i zidove Javni i zidove Azotu; i sazida gradove u zemlji Azotskoj i po Filistejima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I Bog mu pomože protiv Filisteja i protiv Arapa, koji življahu u Gurvalu, i protiv Maonaca.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I Amonci davahu dare Oziji, i raznese se ime njegovo do Misira, jer osili veoma.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I sazida Ozija kule u Jerusalimu na vratima na uglu, i na vratima u dolu, i na uglu, i utvrdi ih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Sazida i u pustinji kule, i iskopa mnogo studenaca, jer imaše mnogo stoke i u dolinama i u ravnicama, i ratara i vinogradara po brdima i na Karmilu, jer mu mila bješe poljska radnja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I imaše Ozija ubojitu vojsku, koja iđaše u rat u četama brojem, kako ih izbroji Jeilo pisar i Masija upravitelj, pod upravom Ananije vojvode careva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Svega na broj bijaše glavara domova otačkih hrabrijeh junaka dvije tisuće i šest stotina,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A pod njihovom rukom vojske tri stotine i sedam tisuća i pet stotina hrabrijeh vojnika, da pomažu caru protiv neprijatelja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I načini Ozija svoj vojsci štitove i koplja i šljemove i oklope i lukove i kamenje za praće.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I načini u Jerusalimu bojne sprave vrlo vješto izmišljene da stoje na kulama i na uglovima da meću strijele i veliko kamenje; i raznese se ime njegovo daleko, jer mu se divno pomagaše dokle osili.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Ali kad osili, ponese se srce njegovo, te se pokvari, i sagriješi Gospodu Bogu svojemu, jer uđe u crkvu Gospodnju da kadi na oltaru kadionom;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 A za njim uđe Azarija sveštenik i s njim osamdeset sveštenika Gospodnjih hrabrijeh ljudi;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I opriješe se caru Oziji govoreći: nije tvoje, Ozija, kaditi Gospodu, nego sveštenika sinova Aronovijeh koji su posvećeni da kade; izidi iz svetinje, jer si zgriješio, i neće ti biti na čast pred Gospodom Bogom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Tada se razgnjevi Ozija držeći u ruci kadionicu da kadi; i kad se gnjevljaše na sveštenike, izide mu guba na čelu pred svijem sveštenicima u domu Gospodnjem kod oltara kadionoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I pogleda ga Azarija poglavar sveštenički i svi sveštenici, a on gubav na čelu; i brže ga izvedoše napolje, a i sam pohitje da izide, jer ga Gospod udari.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I osta car Ozija gubav do smrti svoje, i sjeđaše u odvojenom domu gubav, jer bi odlučen od doma Gospodnjega; a Jotam sin njegov upravljaše domom carevijem i suđaše narodu u zemlji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 A ostala djela Ozijina prva i pošljednja napisao je prorok Isaija sin Amosov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I počinu Ozija kod otaca svojih, i pogreboše ga kod otaca njegovijeh u grobnom polju carskom, jer rekoše: gubav je. I zacari se na njegovo mjesto Jotam sin njegov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga