1 Bijaše Joasu sedam godina kad se zacari, i carova četrdeset godina u Jerusalimu. Materi mu bješe ime Sivija iz Virsaveje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I činjaše Joas što je pravo pred Gospodom dokle god bijaše živ Jodaj sveštenik.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I Jodaj ga oženi dvjema ženama, te rodi sinove i kćeri.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Potom Joas naumi da opravi dom Gospodnji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I sazva sveštenike i Levite, pa im reče: pođite po gradovima Judinijem i kupite od svega Izrailja novaca da se opravlja dom Boga vašega od godine do godine, i vi pohitajte s tijem. Ali ne hitješe Leviti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Zato car dozva Jodaja poglavara i reče mu: zašto ne nastojiš da Leviti donose iz Judeje i Jerusalima priloge koje je naredio Mojsije sluga Gospodnji zboru Izrailjevu na šator od sastanka?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Jer bezbožna Gotolija i sinovi njezini oplijeniše dom Gospodnji i sve stvari posvećene domu Gospodnjemu obratiše na Vale.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I tako zapovjedi car te načiniše kovčeg, i metnuše ga na vrata doma Gospodnjega spolja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I oglasiše po Judeji i po Jerusalimu da donose Gospodu prilog koji je naredio Mojsije sluga Božji Izrailju u pustinji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I obradovaše se knezovi i sav narod, i donoseći metahu u kovčeg dokle se ne svrši.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I kad donošahu Leviti kovčeg po zapovijesti carevoj, vidjevši da ima mnogo novaca, dolažaše pisar carev i poslanik poglavara svešteničkoga, te izručivahu kovčeg, potom ga opet odnošahu i ostavljahu na njegovo mjesto; i tako činjahu svaki dan, i nakupiše mnogo novaca.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I davaše ga car Jodaj nastojnicima nad poslom oko doma Gospodnjega, a oni naimahu kamenare i drvodjelje da se obnovi dom Gospodnji, i kovače koji rade od gvožđa i od mjedi, da se opravi dom Gospodnji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I poslovahu poslenici, i opravljanje napredovaše pod njihovijem rukama, te povratiše domu Božijemu obličje njegovo, i utvrdiše ga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 A kad svršiše, donesoše pred cara i Jodaja novce što pretekoše; i od toga načini sudove za dom Gospodnji, sudove za službu i za žrtve, i kadionice, i druge sudove zlatne i srebrne. I tako prinošahu žrtve paljenice u domu Gospodnjem jednako svega vijeka Jodajeva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Potom ostarjevši Jodaj sit života umrije; sto i trideset godina bješe mu kad umrije.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I pogreboše ga u gradu Davidovu kod careva; jer činjaše dobro Izrailju i Bogu i domu njegovu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 A kad umrije Jodaj, dođoše knezovi Judini i pokloniše se caru; tada ih posluša car,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Te ostaviše dom Gospoda Boga otaca svojih, i stadoše služiti lugovima i idolima; i podiže se gnjev Gospodnji na Judu i na Jerusalim za taj grijeh njihov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I slaše im proroke da ih vrate ka Gospodu, i oni im svedočahu, ali ih ne poslušaše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I dođe duh Gospodnji na Zahariju sina Jodaja sveštenika, te stade više naroda i reče im: ovako veli Bog: zašto prestupate zapovijesti Gospodnje? nećete biti srećni; što ostaviste Gospoda, zato i on vas ostavi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 A oni se pobuniše na nj, i zasuše ga kamenjem po zapovijesti carevoj u trijemu doma Gospodnjega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I ne opomenu se Joas milosti koju mu učini Jodaj otac njegov, nego ubi sina njegova; a on umirući reče: Gospod neka vidi i traži.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 A kad prođe godina, podiže se na nj vojska Sirska i uđe u zemlju Judejsku i u Jerusalim, i pobiše po narodu sve knezove narodne, i sav plijen od njih poslaše caru u Damasak.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Ako i mala bješe vojska Sirska koja dođe, ipak Gospod dade u ruke njihove vrlo veliku vojsku, jer bjehu ostavili Gospoda Boga otaca svojih. I tako na Joasu izvršiše sud.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 A kad otidoše od njega ostavivši ga u teškoj bolesti, pobuniše se na nj sluge njegove za krv sinova Jodaja sveštenika, i ubiše ga na postelji njegovoj, te pogibe; i pogreboše ga u gradu Davidovu, ali ga ne pogreboše u grobovima carskim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 A ovo su što se pobuniše na nj: Zavad sin Simeate Amonke i Jozavad sin Simrite Moavke.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 A o sinovima njegovijem i o velikoj porezi što bi pod njim, i o građenju doma Božijega, eto zapisano je u knjizi o carevima. A zacari se na njegovo mjesto Amasija sin njegov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga