1 A Jerusalimljani zacariše na njegovo mjesto Ohoziju najmlađega sina njegova, jer starije sve pobi četa koja dođe s Arapima u oko; i tako Ohozija sin Joramov posta car Judin.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Imaše Ohozija četrdeset i dvije godine kad poče carovati, i carova godinu dana u Jerusalimu. Materi mu bješe ime Gotolija, kći Amrijeva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I on hođaše putovima doma Ahavova, jer ga mati nagovaraše na zla djela.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I činjaše što je zlo pred Gospodom kao dom Ahavov; jer mu oni bijahu savjetnici po smrti oca njegova na pogibao njegovu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I po njihovu svjetu hodeći izide s Joramom sinom Ahavovijem carem Izrailjevijem na vojsku na Azaila cara Sirskoga u Ramot Galadski; i ondje Sirci raniše Jorama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A on se vrati da se liječi u Jezraelu od rana koje mu zadaše u Rami, kad se bijaše s Azailom carem Sirskim. A Azarija sin Joramov car Judin dođe u Jezrael da vidi Jorama sina Ahavova, jer bijaše bolestan.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Ali bijaše od Boga na propast Ohoziji što dođe k Joramu; jer došav otide s Joramom na Juja sina Nimsijina, kojega Gospod pomaza da istrijebi dom Ahavov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Jer kad Juj izvršivaše osvetu na domu Ahavovu, nađe knezove Judine i sinove braće Ohozijine, koji služahu Ohoziji, i pogubi ih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Potom potraži Ohoziju, i uhvatiše ga kad se krijaše u Samariji, i dovedavši ga k Juju pogubiše ga, i pogreboše ga; jer rekoše: sin je Josafata koji je tražio Gospoda svijem srcem svojim. I tako ne bi nikoga od doma Ohozijina koji bi mogao biti car.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Zato Gotolija mati Ohozijina vidjevši da joj sin pogibe, usta i pobi sve carsko sjeme doma Judina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Ali Josaveta kći careva uze Joasa sina Ohozijina i ukrade ga između sinova carevijeh, koje ubijahu; i sakri ga s dojkinjom njegovom u ložnicu. I tako Josaveta kći cara Jorama žena Jodaja sveštenika sakri ga od Gotolije, jer bijaše sestra Ohozijina, te ga ne ubi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I bijaše s njima sakriven u domu Božijem šest godina; a Gotolija carovaše u zemlji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga