1 Potom počinu Josafat kod otaca svojih, i bi pogreben kod otaca svojih u gradu Davidovu; a na njegovo se mjesto zacari Joram sin njegov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 A braća mu, sinovi Josafatovi, bijahu: Azarija i Jehilo i Zaharija i Azarija i Mihailo i Sefatija; ti svi bijahu sinovi Josafata cara Izrailjeva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I otac im dade velike darove, srebra i zlata i zaklada s tvrdijem gradovima u zemlji Judinoj; carstvo pak dade Joramu, jer bješe prvenac.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 A Joram stupiv na carstvo oca svojega i utvrdiv se, pobi svu braću svoju mačem i neke knezove Izrailjeve.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Imaše Joram trideset i dvije godine kad se zacari, i carova osam godina u Jerusalimu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I hođaše putem careva Izrailjevijeh, kao što činjaše dom Ahavov, jer se oženi kćerju Ahavovom; i činjaše što je zlo pred Gospodom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Ali Gospod ne htje zatrti doma Davidova radi zavjeta koji učini s Davidom i što mu bješe rekao da će dati vidjelo njemu i sinovima njegovijem uvijek.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Za njegova vremena odvrže se Edom da ne bude pod Judom, i postaviše sebi cara.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Zato otide Joram s vojvodama svojim i sa svijem kolima svojim; i usta noću, te pobi Edomce koji ga bijahu opkolili, i zapovjednike od kola.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Ipak se odvrgoše Edomci da ne budu pod Judom do danas. U isto vrijeme odvrže se i Livna da ne bude pod njim, jer ostavi Gospoda Boga otaca svojih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Još i visine načini po brdima Judinijem, i navede na preljubu Jerusalimljane i prelasti Judu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Tada mu dođe knjiga od Ilije proroka, gdje mu govoraše: ovako veli Gospod Bog Davida oca tvojega: što nijesi hodio putovima Josafata oca svojega i putovima Ase cara Judina,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Nego si hodio putem careva Izrailjevijeh i naveo si na preljubu Judu i Jerusalimljane, kao što je dom Ahavov naveo na preljubu Izrailja, i još si pobio braću svoju, dom oca svojega, bolje od sebe,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Evo, Gospod će udariti velikim zlom narod tvoj i sinove tvoje i žene tvoje i sve što imaš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I ti ćeš bolovati teško, od bolesti u crijevima, da će ti crijeva izaći od bolesti, koja će trajati dvije godine.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I tako podiže Gospod na Jorama duh Filistejima i Arapima koji žive od Etiopljana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I oni došavši na zemlju Judinu prodriješe u nju, i odnesoše sve blago što se nađe u domu carevu, i sinove njegove i žene njegove, da mu ne osta nijedan sin osim Joahaza najmlađega sina njegova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I poslije svega toga udari ga Gospod bolešću u crijevima, kojoj ne bješe lijeka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I dan po dan prolažaše, i kad se navršiše dvije godine, izidoše mu crijeva s bolešću i umrije od teških bolova, i narod mu ne pali mirisa kao što je činio ocima njegovijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Imaše trideset i dvije godine kad poče carovati, i carova osam godina u Jerusalimu, i preminu da niko ne zažali za njim; i pogreboše ga u gradu Davidovu, ali ne u grobu carskom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga