1 Tada duh Božji dođe na Azariju sina Odidova;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Te otide pred Asu i reče mu: čujte me, Aso i sve pleme Judino i Venijaminovo; Gospod je s vama, jer ste vi s njim; i ako ga ustražite, naći ćete ga; ako li ga ostavite, i on će vas ostaviti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Dugo je Izrailj bez pravoga Boga i bez sveštenika učitelja, i bez zakona.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 A da su se u nevolji svojoj obratili ka Gospodu Bogu Izrailjevu i tražili ga, našli bi ga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Ali u ovo vrijeme ne može se na miru odlaziti ni dolaziti; jer je nemir velik među svijem stanovnicima zemaljskim;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I potiru narodi jedan drugi, i gradovi jedan drugi, jer ih Bog smete svakojakim nevoljama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Zato vi budite hrabri i nemojte da vam klonu ruke, jer ima plata za vaš trud.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 A kad ču Asa te riječi i proroštvo proroka Odida, ohrabri se, i istrijebi gadne bogove iz sve zemlje Judine i Venijaminove i iz gradova koje bješe uzeo u gori Jefremovoj, i ponovi oltar Gospodnji koji bijaše pred trijemom Gospodnjim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Potom sazva sve pleme Judino i Venijaminovo i došljake koji bijahu kod njih od Jefrema i Manasije i Simeuna, jer ih mnogo prebježe k njemu iz naroda Izrailjeva kad vidješe da je Gospod Bog njegov s njim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I skupiše se u Jerusalim trećega mjeseca petnaeste godine carovanja Asina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I u onaj dan prinesoše Gospodu žrtve od plijena koji dognaše, sedam stotina volova i sedam tisuća ovaca.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I uhvatiše vjeru da traže Gospoda Boga otaca svojih svijem srcem svojim i svom dušom svojom;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A ko god ne bi tražio Gospoda Boga Izrailjeva, da se pogubi, bio mali ili veliki, čovjek ili žena.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I zakleše se Gospodu glasom velikim i uz klikovanje i uz trube i rogove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I radovaše se sav narod Judin radi te zakletve, jer iz svega srca svojega zakleše se, i od sve volje svoje tražiše ga i nađoše ga; i Gospod im dade mir otsvuda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Jošte i Mahu mater svoju svrže Asa s vlasti, jer bješe načinila u lugu idola; i Asa obali idola njezina i izlomi ga i sažeže na potoku Kedronu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Ali visine ne biše oborene u Izrailju, ali srce Asino bješe pravo svega vijeka njegova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I unese u dom Božji što bješe posvetio otac njegov i što bješe sam posvetio, srebro i zlato i sudove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I ne bi rata do trideset pete godine carovanja Asina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga