1 Godine osamnaeste carovanja Jerovoamova zacari se Avija nad Judom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Tri godine carova u Jerusalimu. Materi mu bješe ime Mihaja, kći Urilova iz Gavaje. A bijaše rat između Avije i Jerovoama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I Avija izide na boj s hrabrom vojskom, četiri stotine tisuća izabranijeh vojnika; a Jerovoam uvrsta prema njemu vojsku, osam stotina tisuća izabranijeh hrabrijeh vojnika.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I sta Avija navrh brda Semarajima u gori Jefremovoj, i reče: čujte me, Jerovoame i sav Izrailju!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Ne trebaše li vam znati da je Gospod Bog Izrailjev predao Davidu carstvo nad Izrailjem dovijeka, njemu i sinovima njegovijem zavjetom osoljenijem?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Ali usta Jerovoam sin Navatov, sluga Solomuna sina Davidova, i odvrže se od gospodara svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I skupiše se k njemu ljudi praznovi i nevaljalci, i odapriješe se Rovoamu sinu Solomunovu, koji bijaše dijete i strašljiva srca, te im se ne odaprije.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Pa vi sad velite da se oprete carstvu Gospodnjemu, koje je u ruku sinova Davidovijeh, jer vas je mnogo i imate kod sebe zlatne teoce, koje vam je načinio Jerovoam da su vam bogovi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Nijeste li otjerali sveštenike Gospodnje sinove Aronove i Levite? i načinili sebi sveštenike kao narodi po drugim zemljama? ko god dođe da mu se posvete ruke s teletom i sa sedam ovnova, postaje sveštenik onima koji nijesu bogovi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Ali s nama je Gospod Bog, niti smo ga ostavili, a sveštenici koji služe Gospodu jesu sinovi Aronovi, i Leviti rade svoj posao;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I pale Gospodu žrtve paljenice svako jutro i svako veče, i kade mirisima, i hljebovi postavljeni stoje na čistom stolu, i pale se svako veče žišci na zlatnom svijetnjaku; jer držimo što je Gospod Bog naš naredio, a vi ga ostaviste.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Zato evo s nama je naprijed Bog i sveštenici njegovi i trube glasne da trube protivu vas. Sinovi Izrailjevi, ne vojujte na Gospoda Boga otaca svojih, jer nećete biti srećni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Ali Jerovoam zavede zasjedu da im zađu za leđa, i tako Judejcima bijahu sprijed jedni a s leđa zasjeda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I kad se obazreše Judejci, a to boj i sprijed i sastrag, te povikaše ka Gospodu a sveštenici zatrubiše u trube.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I narod Judin opet povika, i kad vikaše narod Judin, razbi Bog Jerovoama i svega Izrailja pred Avijom i Judom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I pobjegoše sinovi Izrailjevi od Jude, i dade ih Bog njima u ruke.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I pobi ih ljuto Avija i narod njegov, i pade od Izrailja pobijenijeh pet stotina tisuća odabranijeh ljudi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Tako biše pokoreni sinovi Izrailjevi u to vrijeme, a sinovi Judini osiliše, jer se pouzdaše u Gospoda Boga otaca svojih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I Avija potjera Jerovoama, i uze mu gradove Vetilj i sela njegova, i Jesanu i sela njezina, i Efron i sela njegova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I Jerovoam se više ne oporavi za života Avijina; i udari ga Gospod, te umrije.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 A Avija utvrdi se, i uze četrnaest žena, i rodi dvadeset i dva sina i šesnaest kćeri.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 A ostala djela Avijina i putovi njegovi i besjede njegove zapisane su u knjizi proroka Ida.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga