1 A kad Rovoam utvrdi carstvo i kad osili, ostavi zakon Gospodnji i sav Izrailj s njim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 A pete godine carovanja Rovoamova dođe Sisak car Misirski na Jerusalim, jer zgriješiše Gospodu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 S tisuću i dvije stotine kola i sa šezdeset tisuća konjika, i ne bješe broja narodu koji dođe s njim iz Misira, Luvejima, Suhejima i Husejima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I uze tvrde gradove Judine i dođe do Jerusalima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Tada dođe Semaja prorok k Rovoamu i knezovima Judinijem, koji se bijahu skupili u Jerusalim od Sisaka, i reče im: ovako veli Gospod: vi ostaviste mene, zato i ja ostavljam vas u ruke Sisaku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Tada se poniziše knezovi Izrailjevi i car i rekoše: pravedan je Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 A kad ih vidje Gospod gdje se poniziše, dođe riječ Gospodnja Semaji govoreći: poniziše se, neću ih potrti, nego ću im sada dati izbavljenje, i neće se izliti jarost moja na Jerusalim preko Sisaka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Nego će mu biti sluge da poznadu šta je meni služiti, šta li služiti carstvima zemaljskim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I tako dođe Sisak car Misirski u Jerusalim i uze blago doma Gospodnjega i blago doma careva, sve to uze; uze i štitove zlatne, koje bješe načinio Solomun;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I na njihovo mjesto načini car Rovoam štitove od mjedi, i predade ih starješinama nad stražarima koji čuvahu vrata doma careva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I kad iđaše car u dom Gospodnji dolažahu stražari i nošahu ih, a poslije ih opet ostavljahu u riznicu stražarsku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Što se dakle ponizi, odvrati se od njega gnjev Gospodnji, i ne zatr ga sasvijem; jer još u Judi bješe dobra.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I utvrdi se car Rovoam u Jerusalimu, i carova; jer bijaše Rovoamu četrdeset i jedna godina kad se zacari, i sedamnaest godina carova u Jerusalimu gradu, koji izabra Gospod između svijeh plemena Izrailjevijeh da ondje namjesti ime svoje. A materi njegovoj bješe ime Nama, Amonka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Ali on činjaše zlo, jer ne upravi srca svojega da traži Gospoda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Ali djela Rovoamova prva i pošljednja nijesu li zapisana u knjizi proroka Semaje i vidioca Ida, gdje se kazuju koljena a i ratovi koji bijahu jednako među Rovoamom i Jerovoamom?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I počinu Rovoam kod otaca svojih, i bi pogreben u gradu Davidovu; a na njegovo se mjesto zacari Avija sin njegov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga