1 A kad dođe Rovoam u Jerusalim, sazva dom Judin i Venijaminov, sto i osamdeset tisuća odabranijeh vojnika, da zavojšte na Izrailja da povrate carstvo Rovoamu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Ali dođe riječ Gospodnja Semaji čovjeku Božijemu govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Kaži Rovoamu sinu Solomunovu caru Judinu i svijem sinovima Izrailjevijem od Jude i Venijamina, i reci:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Ovako veli Gospod: ne idite i ne bijte se s braćom svojom, vratite se svak svojoj kući, jer sam ja naredio tako da bude. I oni poslušaše riječ Gospodnju i vratiše se i ne idoše na Jerovoama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I Rovoam sjede u Jerusalimu, i sazida tvrde gradove u zemlji Judinoj;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Sazida Vitlejem i Itam i Tekuju,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I Vet-Sur i Sohot i Odolam,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I Gat i Marisu i Zif,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I Adoraim i Lahis i Aziku,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I Saraju i Ejalon i Hevron, koji su u zemlji Judinoj i Venijaminovoj tvrdi gradovi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A kad utvrdi te gradove, namjesti u njima zapovjednike, i staje za žito i za ulje i za vino,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I u svakom gradu štitova i kopalja, i utvrdi ih jako. Tako njegov bijaše Juda i Venijamin.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I sveštenici i Leviti, koji bijahu po svemu Izrailju, sabraše se k njemu iz svijeh krajeva svojih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Jer ostaviše Leviti podgrađa svoja i dostojanja svoja, i otidoše u Judejsku i u Jerusalim, jer ih otjera Jerovoam i sinovi njegovi da ne vrše službe svešteničke Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I postavi sebi sveštenike za visine i za đavole i za teoce, koje načini.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 A za njima iz svijeh plemena Izrailjevijeh koji upraviše srce svoje da traže Gospoda Boga Izrailjeva, dođoše u Jerusalim da prinesu žrtvu Gospodu Bogu otaca svojih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I tako utvrdiše carstvo Judino, i ukrijepiše Rovoama sina Solomunova za tri godine, jer za te tri godine hođahu putem Davidovijem i Solomunovijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A Rovoam se oženi Maeletom kćerju Jerimota sina Davidova i Avihailom kćerju Esijava sina Jesejeva,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Koja mu rodi sinove: Jeusa i Samariju i Zama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 A poslije nje oženi se Mahom kćerju Avesalomovom, koja mu rodi Aviju i Ataja i Zivu i Selomita.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 A ljubljaše Rovoam Mahu kćer Avesalomovu većma od svijeh žena svojih i inoča svojih; jer imaše osamnaest žena i šezdeset inoča, i rodi dvadeset i osam sinova i šezdeset kćeri.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I Rovoam postavi Aviju sina Mašina poglavarom i knezom nad braćom njegovom, jer ga šćaše postaviti carem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I mudro radeći rasturi sve sinove svoje po svijem krajevima Judinijem i Venijaminovijem, po svijem tvrdijem gradovima, i dade im hrane izobila, i dovede im mnogo žena.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga