1 Tada otide Rovoam u Sihem, jer se ondje skupi sav Izrailj da ga zacare.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 A kad ču Jerovoam sin Navatov, koji bijaše u Misiru pobjegav onamo od cara Solomuna, vrati se Jerovoam iz Misira.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Jer poslaše, te ga dozvaše; i dođe Jerovoam i sav Izrailj i rekoše Rovoamu govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Tvoj je otac metnuo na nas težak jaram; nego ti sada olakšaj ljutu službu oca svojega i teški jaram koji je metnuo na nas, pa ćemo ti služiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A on im reče: do tri dana dođite opet k meni. I narod otide.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Tada car Rovoam učini vijeće sa starcima koji stajaše pred Solomunom ocem njegovijem dok bijaše živ, i reče: kako svjetujete da odgovorim narodu?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 A oni mu odgovoriše govoreći: ako se udobriš narodu i ugodiš im i odgovoriš im lijepim riječima, oni će ti biti sluge svagda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Ali on ostavi svjet, što ga svjetovaše starci, i učini vijeće s mladićima koji odrastoše s njim i koji stajahu pred njim;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I reče im: šta vi svjetujete da odgovorimo narodu koji mi rekoše govoreći: olakšaj jaram koji je metnuo na nas tvoj otac.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Tada mu odgovoriše mladići koji odrastoše s njim, i rekoše: ovako kaži narodu što ti reče: otac je tvoj metnuo na nas težak jaram, nego nam ti olakšaj; ovako im reci: moj mali prst deblji je od bedara oca mojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Otac je moj metnuo na vas težak jaram, a ja ću još dometnuti na vaš jaram; otac vas je moj šibao bičevima, a ja ću vas šibati bodljivijem bičevima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 A treći dan dođe Jerovoam i sav narod k Rovoamu kako im bješe kazao car rekav: dođite opet k meni do tri dana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I car im odgovori oštro, jer ostavi car Rovoam svjet starački,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I odgovori im kako ga svjetovaše mladići, govoreći: moj je otac metnuo na vas težak jaram, a ja ću još dometnuti na nj; otac vas je moj šibao bičevima, a ja ću bodljivijem bičevima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I car se ogluši naroda, jer Bog bješe tako uredio da bi potvrdio Gospod riječ svoju što je rekao preko Ahije Silomljanina Jerovoamu sinu Navatovu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 A kad vidje sav Izrailj da ih se car ogluši, odgovori narod caru govoreći: kakav dio mi imamo s Davidom? nemamo našljedstva sa sinom Jesejevijem. Svak u svoj šator, Izrailju! A ti, Davide, sad gledaj svoju kuću. Tako otide sav Izrailj u šatore svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Samo nad sinovima Izrailjevijem koji življahu po gradovima Judinijem zacari se Rovoam.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I car Rovoam posla Adorama koji bijaše nad dankom, ali ga sinovi Izrailjevi zasuše kamenjem, te pogibe. Tada car Rovoam brže sjede na kola, te pobježe u Jerusalim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Tako otpade Izrailj od doma Davidova do današnjega dana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga