1 A Joram sin Ahavov zacari se nad Izrailjem u Samariji osamnaeste godine carovanja Josafatova nad Judom, i carova dvanaest godina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I činjaše što je zlo pred Gospodom, ali ne kao otac njegov i kao mati njegova, jer obori lik Valov koji bješe načinio otac njegov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Ali osta u grijesima Jerovoama sina Navatova, kojima navede na grijeh Izrailja, i ne otstupi od njih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 A Misa car Moavski imaše mnogo stoke, i davaše caru Izrailjevu sto tisuća jaganjaca i sto tisuća ovnova pod runom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Ali kad umrije Ahav, odmetnu se car Moavski od cara Izrailjeva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A car Joram izide u to vrijeme iz Samarije i prebroji svega Izrailja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I otide, te posla k Josafatu caru Judinu i poruči mu: car Moavski odmetnu se od mene; hoćeš li ići sa mnom na vojsku na Moavce? A on reče: hoću, ja kao ti, moj narod kao tvoj narod, moji konji kao tvoji konji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Iza toga reče: a kojim ćemo putem ići? A on reče: preko pustinje Edomske.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I tako izide car Izrailjev i car Judin i car Edomski, i idoše putem sedam dana, i ne bijaše vode vojsci ni stoci, koja iđaše za njima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I reče car Izrailjev: jaoh! dozva Gospod ova tri cara da ih preda u ruke Moavcima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A Josafat reče: ima li tu koji prorok Gospodnji da upitamo Gospoda preko njega? A jedan između sluga cara Izrailjeva odgovori i reče: ovdje je Jelisije sin Safatov, koji je Iliji poljevao vodom ruke.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Tada reče Josafat: u njega je riječ Gospodnja. I otidoše k njemu car Izrailjev i Josafat i car Edomski.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A Jelisije reče caru Izrailjevu: šta je meni do tebe? idi ka prorocima oca svojega i ka prorocima matere svoje. A car Izrailjev reče mu: ne, jer Gospod dozva ova tri cara da ih preda u ruke Moavcima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 A Jelisije reče: tako da je živ Gospod nad vojskama, pred kojim stojim, da ne gledam na Josafata cara Judina, ne bih mario za te niti bih te pogledao.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Nego sada dovedite mi gudača. I kad gudač guđaše, dođe ruka Gospodnja nada nj;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I reče: ovako veli Gospod: načinite po ovoj dolini mnogo jama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Jer ovako veli Gospod: nećete osjetiti vjetra niti ćete vidjeti dažda, ali će se dolina ova napuniti vode, te ćete piti i vi i ljudi vaši i stoka vaša.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Pa i to je malo Gospodu, nego i Moavce će vam predati u ruke.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I raskopaćete sve tvrde gradove, i sve izabrane gradove, i posjeći ćete sva dobra drveta i zaroniti sve izvore vodene, i svaku njivu dobru potrćete kamenjem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 A ujutru kad se prinosi dar, gle, dođe voda od Edomske, i napuni se zemlja vode.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 A svi Moavci čuvši da su izišli carevi da udare na njih, sazvaše sve koji se počinjahu pasati i starije i stadoše na međi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 A ujutru kad ustaše i sunce ogranu nad onom vodom, ugledaše Moavci prema sebi vodu gdje se crveni kao krv.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I rekoše: krv je; pobili su se carevi, i jedan drugoga pogubili; sada dakle na plijen, Moavci!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 A kad dođoše do okola Izrailjeva, podigoše se Izrailjci i razbiše Moavce, te pobjegoše ispred njih, a oni uđoše u zemlju Moavsku bijući ih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 I gradove njihove raskopaše, i na svaku dobru njivu bacajući svaki po kamen zasuše je, i sve izvore vodene zaroniše, i sva dobra drveta posjekoše tako da samo ostaviše kamenje u Kirarasetu. I opkolivši ga praćari stadoše ga biti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 A car Moavski kad vidje da će ga nadvladati vojska, uze sa sobom sedam stotina ljudi, koji mahahu mačem, da prodru kroz vojsku cara Edomskoga, ali ne mogoše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Tada uze sina svojega prvenca koji šćaše biti car na njegovo mjesto, i prinese ga na žrtvu paljenicu na zidu. Tada se podiže veliki gnjev na Izrailja, te otidoše odande i vratiše se u svoju zemlju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga