1 Godine dvadeset sedme carovanja Jerovoamova nad Izrailjem zacari se Azarija sin Amasijin nad Judom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Bješe mu šesnaest godina kad se zacari, i carova pedeset i dvije godine u Jerusalimu. Materi mu bješe ime Jeholija, iz Jerusalima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 On činjaše što je pravo pred Gospodom sasvijem kao što je činio Amasija otac njegov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Ali visine ne biše oborene: narod još prinošaše žrtve i kađaše na visinama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A Gospod udari cara, te bi gubav do smrti svoje; i življaše u odvojenom domu; a Jotam sin carev upravljaše dvorom i suđaše narodu u zemlji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A ostala djela Azarijina i sve što je činio, nije li to zapisano u dnevniku careva Judinijeh?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I počinu Azarija kod otaca svojih, i pogreboše ga kod otaca njegovijeh u gradu Davidovu; a na njegovo se mjesto zacari Jotam sin njegov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Trideset osme godine carovanja Azarijina nad Judom zacari se Zaharija sin Jerovoamov nad Izrailjem u Samariji, i carova šest mjeseca.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I činjaše što je zlo pred Gospodom kao što su činili oci njegovi; ne otstupi od grijehova Jerovoama sina Navatova, kojima navede na grijeh Izrailja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I pobuni se na nj Salum sin Javisov, i ubi ga pred narodom i pogubi ga, i zacari se na njegovo mjesto.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A ostala djela Zaharijina, eno zapisana su u dnevniku careva Izrailjevijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 To je riječ Gospodnja koju reče Juju govoreći: sinovi tvoji do četvrtoga koljena sjedeće na prijestolu Izrailjevu. I zbi se tako.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Salum sin Javisov zacari se trideset devete godine carovanja Ozijina nad Judom, a carova mjesec dana u Samariji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Jer Menajim sin Gadijev iz Terse podiže se i dođe u Samariju i ubi Saluma sina Javisova u Samariji, i pogubi ga, i zacari se na njegovo mjesto.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 A ostala djela Salumova i buna koju podiže, eto, to je zapisano u dnevniku careva Izrailjevijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Tada Menajim raskopa Tapsu i pobi sve koji bijahu u njoj i u međama njezinijem od Terse, jer mu ne otvoriše, zato ih pobi i sve trudne žene njihove raspori.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Godine trideset devete carovanja Azarijina nad Judom zacari se Menajim sin Gadijev nad Izrailjem, i carova deset godina u Samariji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I činjaše što je zlo pred Gospodom, ne otstupi svega vijeka svojega od grijehova Jerovoama sina Navatova, kojima navede na grijeh Izrailja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Tada Ful car Asirski udari na zemlju, a Menajim dade Fulu tisuću talanata srebra da bi mu pomogao da utvrdi carstvo u svojoj ruci.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 A te novce uze Menajim od Izrailja, od svijeh bogatijeh ljudi, da ih da caru Asirskom, od svakoga po pedeset sikala. Tako se vrati car Asirski, i ne zabavi se ondje u zemlji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 A ostala djela Menajimova i što je god činio, nije li zapisano u dnevniku careva Izrailjevijeh?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I počinu Menajim kod otaca svojih, a na njegovo se mjesto zacari Fakija sin njegov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Godine pedesete carovanja Azarijina nad Judom zacari se Fakija sin Menajimov nad Izrailjem u Samariji, i carova dvije godine.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I činjaše što je zlo pred Gospodom, ne otstupi od grijehova Jerovoama sina Navatova, kojima navede na grijeh Izrailja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 I pobuni se na nj Fekaj sin Remalijin, vojvoda njegov, i ubi ga u Samariji u carskom dvoru, s Argovom i Arijem i s pedeset ljudi sinova Galadovijeh; i ubivši ga zacari se na njegovo mjesto.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 A ostala djela Fakijina i što je god činio, eno je zapisano u dnevniku careva Izrailjevijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Godine pedeset druge Azarije cara Judina zacari se Fekaj sin Remalijin nad Izrailjem u Samariji, i carova dvadeset godina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 I činjaše što je zlo pred Gospodom, ne otstupi od grijehova Jerovoama sina Navatova, kojima navede na grijeh Izrailja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 U vrijeme Fekaja cara Izrailjeva dođe Teglat-Felasar car Asirski, i uze Ijon i Avel-Vetmahu i Janoh i Kedes i Asor i Galad i Galileju, svu zemlju Neftalimovu, i preseli narod odande u Asiriju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Tada se pobuni Osija sin Ilin na Fekaja sina Remalijina i ubi ga i pogubi ga, i zacari se na njegovo mjesto dvadesete godine Jotama sina Ozijina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 A ostala djela Fekajeva i sve što je činio, eno je zapisano u dnevniku careva Izrailjevijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Druge godine carovanja Fekaja sina Remalijina nad Izrailjem zacari se Jotam sin Ozijin nad Judom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Bijaše mu dvadeset i pet godina kad poče carovati, i carova šesnaest godina u Jerusalimu. Materi mu bješe ime Jerusa, kći Sadokova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 I činjaše što je pravo pred Gospodom, sasvijem činjaše kako je činio Ozija otac njegov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 Ali visine ne biše oborene: narod još prinošaše žrtve i kađaše na visinama. On načini najviša vrata na domu Gospodnjem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 A ostala djela Jotamova i sve što je činio, nije li zapisano u dnevniku careva Judinijeh?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 U to vrijeme poče Gospod puštati na Judu Resina cara Sirskoga i Fekaja sina Remalijina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 I Jotam počinu kod otaca svojih, i bi pogreben kod otaca svojih u gradu Davida oca svojega; a na njegovo se mjesto zacari Ahaz sin njegov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga