1 Druge godine carovanja Joasa sina Joahazova nad Izrailjem zacari se Amasija sin Joasov nad Judom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Bijaše mu dvadeset i pet godina kad poče carovati, i carova dvadeset i devet godina u Jerusalimu. Materi mu bješe ime Joadana, iz Jerusalima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I činjaše što je pravo pred Gospodom, ali ne kao David otac njegov; sasvijem činjaše onako kako je činio otac njegov Joas.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Jer visine ne biše oborene: narod još prinošaše žrtve i kađaše na visinama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A kad se utvrdi carstvo u ruci njegovoj, on pobi sluge svoje koje su ubile cara oca njegova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Ali sinova tijeh krvnika ne pobi, kao što piše u knjizi zakona Mojsijeva, gdje je zapovjedio Gospod govoreći: ocevi da ne ginu za sinove niti sinovi za oceve, nego svaki za svoj grijeh neka gine.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 On pobi deset tisuća Edomaca u slanoj dolini, i uze Selu ratom, i prozva je Jokteil, koje osta do danas.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Tada posla Amasija poslanike k Joasu sinu Joahaza sina Jujeva, caru Izrailjevu, i reče: dođi da se ogledamo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 A Joas car Izrailjev posla k Amasiji caru Judinu i poruči mu: trn na Livanu posla ka kedru na Livanu, i poruči: daj svoju kćer sinu mojemu za ženu; ali naiđe zvijerje Livansko, i izgazi trn.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Pobio si Edomce, pa se ponese srce tvoje; hvali se, i sjedi kod kuće svoje; zašto bi se zapletao u zlo da padneš i ti i Juda s tobom?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Ali ne posluša Amasija; i podiže se Joas car Izrailjev, i ogledaše se, on i Amasija car Judin, u Vetsemesu Judinu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Ali Judu razbi Izrailj, te pobjegoše svaki k svojemu šatoru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A Amasiju cara Judina, sina Joasa sina Ohozijina, uhvati Joas car Izrailjev u Vetsemesu; potom dođe u Jerusalim i obori zid Jerusalimski od vrata Jefremovijeh do vrata na uglu, četiri stotine lakata.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I uze sve zlato i srebro i sve posuđe što se nađe u domu Gospodnjem i u riznicama doma careva, i taoce, pa se vrati u Samariju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 A ostala djela Joasova, što je učinio, i junaštva njegova, i kako je vojevao s Amasijom carem Judinijem, nije li to zapisano u dnevniku careva Izrailjevijeh?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I počinu Joas kod otaca svojih, i bi pogreben u Samariji kod careva Izrailjevijeh, a na njegovo se mjesto zacari Jerovoam sin njegov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Amasija pak sin Joasov car Judin poživje petnaest godina po smrti Joasa sina Joahazova, cara Izrailjeva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A ostala djela Amasijina nijesu li zapisana u dnevniku careva Judinijeh?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I digoše bunu na nj u Jerusalimu, te pobježe u Lahis, a oni poslaše za njim u Lahis i ubiše ga ondje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 A odande ga donesoše na konjma, i bi pogreben u Jerusalimu kod otaca svojih u gradu Davidovu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Tada sav narod Judin uze Azariju, kome bijaše šesnaest godina, i zacariše ga na mjesto oca njegova Amasije.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 On sazida Elat povrativ ga Judi pošto car počinu kod otaca svojih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Godine petnaeste carovanja Amasije sina Joasova nad Judom zacari se Jerovoam sin Joasov nad Izrailjem u Samariji, i carova četrdeset i jednu godinu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I činjaše što je zlo pred Gospodom i ne otstupi ni od jednoga grijeha Jerovoama sina Navatova kojima navede na grijeh Izrailja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 On povrati međe Izrailjeve od Emata do mora uz polje, po riječi Gospoda Boga Izrailjeva, koju reče preko sluge svojega Jone sina Amatijina, proroka iz Gatefera.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Jer Gospod vidje da je u ljutoj nevolji Izrailj, i da nema ništa ni od uhvaćenoga ni od ostavljenoga, i da nema nikoga da pomože Izrailju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 I ne bješe rekao Gospod da zatre ime Izrailjevo pod nebom; zato ih izbavi preko Jerovoama sina Joasova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 A ostala djela Jerovoamova, i sve što je činio, i junaštva njegova, kako je vojevao i kako je povratio Damasak i Emat od Jude Izrailju, nije li to zapisano u dnevniku careva Izrailjevijeh?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Potom počinu Jerovoam kod otaca svojih, careva Izrailjevijeh, a na njegovo se mjesto zacari Zaharija sin njegov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga