1 Godine dvadeset treće carovanja Joasa sina Ohozijina nad Judom zacari se Joahaz sin Jujev nad Izrailjem u Samariji, i carova sedamnaest godina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I činjaše što je zlo pred Gospodom, jer hođaše za grijesima Jerovoama sina Navatova, kojima navede na grijeh Izrailja i ne otstupi od njih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Zato se razgnjevi Gospod na Izrailja i dade ih u ruke Azailu caru Sirskom i u ruke Ven-Adadu sinu Azailovu za sve ono vrijeme.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Ali se Joahaz pomoli Gospodu, i Gospod ga usliši, jer vidje nevolju Izrailjevu, kako ih muči car Sirski.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I dade Gospod Izrailju izbavitelja, te se oprostiše ruke Sirske, i življahu sinovi Izrailjevi u šatorima svojim kao prije.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Ali ne otstupiše od grijehova doma Jerovoamova kojima na grijeh navede Izrailja, nego hodiše u njima, i sam lug još stajaše u Samariji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 A ne osta Joahazu naroda više od pedeset konjika i deset kola i deset tisuća pješaka; nego ih pobi car Sirski i satr ih, te biše kao prah kad se vrše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 A ostala djela Joahazova i sve što je činio, i junaštva njegova, nije li to zapisano u dnevniku careva Izrailjevijeh?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I počinu Joahaz kod otaca svojih, i pogreboše ga u Samariji; a na mjesto njegovo zacari se Joas sin njegov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Godine trideset sedme carovanja Joasova nad Judom zacari se Joas sin Joahazov nad Izrailjem u Samariji, i carova šesnaest godina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I činjaše što je zlo pred Gospodom, ne otstupi ni od jednoga grijeha Jerovoama sina Navatova, koji navede Izrailja na grijeh, nego u njima hođaše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 A ostala djela Joasova, i sve što je činio, i junaštva njegova, kako je vojevao s Amasijom carem Judinijem, nije li to zapisano u dnevniku careva Izrailjevijeh?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I počinu Joas kod otaca svojih, a Jerovoam sjede na prijesto njegov; i pogreboše Joasa u Samariji kod careva Izrailjevijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 A Jelisije razbolje se od bolesti, od koje i umrije; i Joas car Izrailjev dođe k njemu, i plačući pred njim govoraše: oče moj, oče moj, kola Izrailjeva i konjici njegovi!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 A Jelisije mu reče: uzmi luk i strijele. I on uze luk i strijele.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Tada reče caru Izrailjevu: nategni luk rukom svojom. I nateže luk rukom svojom. A Jelisije metnu ruke svoje caru na ruke.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I reče: otvori prozor s istoka. I otvori, a Jelisije reče: pusti strijelu. I on pusti strijelu, a Jelisije reče: strijela izbavljenja Gospodnjega, strijela izbavljenja od Siraca; jer ćeš pobiti Sirce u Afeku, i satrćeš ih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Još reče: uzmi strijele. I uze, a on reče caru Izrailjevu: udari u zemlju. I udari tri puta, pa stade.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Tada se rasrdi na nj čovjek Božji i reče: da si udario pet puta ili šest puta, tada bi pobio Sirce sasvijem; a sada ćeš ih samo tri puta razbiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Potom umrije Jelisije, i pogreboše ga. A druge godine udariše čete Moavske na zemlju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I dogodi se kad pogrebavahu nekoga čovjeka, ugledaše četu i baciše čovjeka u grob Jelisijev; i kad čovjek pade i dotače se kostiju Jelisijevih, oživje i usta na noge svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 A Azailo car Sirski mučaše Izrailja svega vijeka Joahazova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Ali se Gospodu sažali za njima i smilova se na njih i pogleda na njih zavjeta radi svojega s Avramom, Isakom i Jakovom, i ne htje ih istrijebiti i ne odvrže ih od sebe do sada.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I umrije Azailo car Sirski, i na njegovo se mjesto zacari Ven-Adad sin njegov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 A Joas sin Joahazov povrati iz ruke Ven-Adada sina Azailova gradove koje bješe Azailo uzeo ratom Joahazu ocu njegovu; tri puta ga razbi Joas, i povrati gradove Izrailjeve.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga