1 A Ahav imaše sedamdeset sinova u Samariji; i Juj napisa knjigu i posla je u Samariju ka glavarima Jezraelskim, starješinama i hraniteljima Ahavovijem, i reče:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Kako ova knjiga dođe k vama, u kojih su sinovi gospodara vašega i kola i konji i grad tvrdi i oružje,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Gledajte koji je najbolji i najvještiji između sinova gospodara vašega, te ga posadite na prijesto oca njegova, i bijte se za dom gospodara svoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Ali se oni vrlo uplašiše i rekoše: eto, dva cara ne odolješe mu, a kako ćemo mu mi odoljeti?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I koji bijaše nad domom, i koji bijaše nad gradom, i starješine i hranitelji poslaše k Juju govoreći: mi smo sluge tvoje, činićemo sve što nam kažeš; nećemo nikoga postavljati carem; čini što ti je volja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I on im napisa drugu knjigu govoreći: ako ste moji i slušate mene, uzmite glave svijeh sinova gospodara svojega i dođite k meni sjutra u ovo doba u Jezrael. A sinovi carevi, sedamdeset ljudi, bijahu kod najznatnijih građana, koji ih hranjahu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I kad im dođe ova knjiga, uzeše sinove careve i poklaše, sedamdeset ljudi, i metnuvši glave njihove u kotarice poslaše mu u Jezrael.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I dođe glasnik, koji mu javi govoreći: donesoše glave sinova carevijeh. A on reče: složite ih u dvije gomile na vratima, neka stoje do sjutra.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 A ujutru izašav stade i reče svemu narodu: vi nijeste krivi; eto, ja se podigoh na gospodara svojega i ubih ga; ali ko pobi sve ove?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Vidite sada da nije izostala nijedna riječ Gospodnja koju reče Gospod za dom Ahavov, nego je Gospod učinio što je govorio preko sluge svojega Ilije.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Potom pobi Juj sve koji bijahu ostali od doma Ahavova u Jezraelu i sve vlastelje njegove i prijatelje njegove i sveštenike njegove, da ne osta nijedan.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Potom se podiže i pođe da ide u Samariju; i kad bijaše kod kolibe pastirske na putu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Nađe Juj braću Ohozije cara Judina, i reče: ko ste? Oni rekoše: mi smo braća Ohozijina i idemo da pozdravimo sinove careve i sinove caričine.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Tada reče: pohvatajte ih žive. I pohvataše ih žive i poklaše ih na studencu kod kolibe pastirske, njih četrdeset, i ne ostavi nijednoga od njih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Potom otišav odande nađe Jonadava sina Rihavova, koji ga srete. A on ga pozdravi i reče mu: je li srce tvoje pravo kao što je moje srce prema tvome? A Jonadav odgovori: jest. Ako jest, odgovori Juj, daj mi ruku. I dade mu ruku; a on ga uze k sebi u kola.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I reče: hajde sa mnom, i vidi moju revnost za Gospoda. I odvezoše ga na njegovijem kolima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I kad dođe u Samariju, pobi sve što bješe ostalo od doma Ahavova u Samariji dokle ga ne istrijebi po riječi koju Gospod reče Iliji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Potom sabra Juj sav narod i reče mu: Ahav je malo služio Valu, Juj će mu služiti više.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Zato dozovite mi sve proroke Valove, sve sluge njegove i sve sveštenike njegove, nijedan da ne izostane, jer veliku žrtvu hoću da prinesem Valu; ko ne dođe, poginuće. A Juj činjaše tako iz prijevare hoteći pobiti sluge Valove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I reče Juj: svetkujte svetkovinu Valu. I oglasiše je.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I posla Juj po svemu Izrailju, te dođoše sve sluge Valove, i ne izosta nijedan da ne dođe; i uđoše u kuću Valovu, i napuni se kuća Valova od kraja do kraja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Tada reče onomu koji bijaše nad riznicom: iznesi haljine svijem slugama Valovijem. I iznese im haljine.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Zatijem uđe Juj s Jonadavom sinom Rihavovijem u kuću Valovu, i reče slugama Valovijem: promotrite i vidite da nije tu s vama koji sluga Gospodnji, nego same sluge Valove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I tako uđoše da prinesu prinose i žrtve paljenice, a Juj namjesti napolju osamdeset ljudi, i reče: ako uteče koji od ovijeh ljudi koje vam dajem u ruke, duša će vaša biti za dušu njegovu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 A kad se svrši žrtva paljenica, zapovjedi Juj vojnicima i vojvodama: uđite, pobijte ih, da ne izađe nijedan. I tako ih pobiše oštrijem mačem i pobacaše ih vojnici i vojvode; potom otidoše u svaki grad gdje bješe kuća Valova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 I izbaciše likove iz kuće Valove, i spališe ih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 I izlomiše lik Valov i raskopaše kuću Valovu, i od nje načiniše prohode do današnjega dana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Tako Juj istrijebi Vala iz Izrailja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Ali ne otstupi Juj od grijehova Jerovoama sina Navatova, kojima navede na grijeh Izrailja, od zlatnijeh telaca, koji bijahu u Vetilju i u Danu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 A Gospod reče Juju: što si dobro svršio što je pravo preda mnom, i što si učinio domu Ahavovu sve što mi je bilo u srcu, zato će sinovi tvoji sjedjeti na prijestolu Izrailjevu do četvrtoga koljena.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Ali Juj ne pažaše da hodi po zakonu Gospoda Boga Izrailjeva svijem srcem svojim, ne otstupi od grijehova Jerovoamovijeh, kojima navede na grijeh Izrailja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 U to vrijeme poče Gospod krnjiti Izrailja, jer ih pobi Azailo po svijem međama Izrailjevim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Od Jordana k istoku sunčanom, svu zemlju Galadsku, Gadovu i Ruvimovu i Manasijinu, od Aroira na potoku Arnonu, i Galad i Vasan.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 A ostala djela Jujeva i sve što je činio, i sva junaštva njegova, nijesu li zapisana u dnevniku careva Izrailjevijeh?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 I počinu Juj kod otaca svojih, i pogreboše ga u Samariji; a na njegovo se mjesto zacari Joahaz sin njegov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 A carova Juj nad Izrailjem u Samariji dvadeset i osam godina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga