1 I Hiram car Tirski posla sluge svoje k Solomunu čuvši da su ga pomazali za cara na mjesto oca njegova, jer Hiram ljubljaše Davida svagda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 A Solomun posla ka Hiramu i poruči mu:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Ti znaš da David otac moj nije mogao sagraditi doma imenu Gospoda Boga svojega od ratova kojima ga opkoliše, dokle ih Gospod ne položi pod noge njegove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 A sada Gospod Bog moj dao mi je mir otsvuda, nemam nijednoga neprijatelja ni zle smetnje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Zato, evo, velim da sagradim dom imenu Gospoda Boga svojega, kao što je rekao Gospod Davidu ocu mojemu govoreći: sin tvoj, kojega ću posaditi mjesto tebe na prijesto tvoj, on će sagraditi dom imenu mojemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Zato zapovjedi sada neka mi nasijeku drva kedrovijeh na Livanu, a sluge će moje biti sa slugama tvojim, a platu slugama tvojim daću ti kako god rečeš; jer ti znaš da u nas nema ljudi koji umiju sjeći drva kao Sidonci.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I kad Hiram ču riječi Solomunove, obradova se veoma i reče: da je blagosloven Gospod danas, koji dade Davidu mudra sina nad onijem narodom velikim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I posla Hiram Solomunu, i poruči: čuo sam čega radi si slao k meni; ja ću učiniti svu volju tvoju za drva kedrova i za drva jelova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Moje će sluge snijeti s Livana na more, i ja ću ih povezati u splavove i spustiti morem do mjesta koje mi kažeš, i ondje ću razvezati, pa ih nosi; a ti ćeš učiniti moju volju i dati hranu čeljadi mojoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I tako davaše Hiram Solomunu drva kedrova i drva jelova, koliko mu bješe volja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A Solomun davaše Hiramu dvadeset tisuća kora pšenice za hranu čeljadi njegovoj, i dvadeset kora ulja cijeđenoga; toliko davaše Solomun Hiramu svake godine.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I Gospod dade mudrost Solomunu kako mu bješe obrekao, i bješe mir između Hirama i Solomuna, i uhvatiše vjeru među sobom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I odredi Solomun ljude iz svega Izrailja, i bi određenijeh trideset tisuća ljudi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I slaše ih na Livan po deset tisuća svakoga mjeseca naizmjence; jedan mjesec bijahu na Livanu, a dva mjeseca kod kuća svojih. A Adoniram bješe nad ovijem poslenicima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I imaše Solomun sedamdeset tisuća nosilaca i osamdeset tisuća tesača u planini,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Osim nastojnika Solomunovijeh, koji bijahu nad tijem poslom, tri tisuće i trista, koji upravljahu narodom koji poslovaše taj posao.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I zapovjedi car da snose veliko kamenje, skupocjeno kamenje za temelj domu, tesano kamenje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I tesahu poslenici Solomunovi i poslenici Hiramovi i Givleji, i pripravljahu drvo i kamenje da se zida dom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga