1 A car Solomun carovaše nad svijem Izrailjem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 A ovo bijahu knezovi njegovi: Azarija, sin Sadokov, namjesnik;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Elioref i Ahija, sinovi Sisini, pisari; Josafat, sin Ahiludov, pametar;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Venaja, sin Jodajev, vojvoda; a Sadok i Avijatar sveštenici;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A Azarija, sin Natanov, bješe nad pristavima; a Zavud, sin Natanov, prvi vijećnik, prijatelj carev;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A Ahisar upravitelj dvorski; a Adoniram sin Avdin nad carskim poslenicima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I imaše Solomun dvanaest pristava po svemu Izrailju, koji hranjahu cara i sav dom njegov; po mjesec dana u godini svaki bijaše dužan hraniti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 A ovo su im imena: sin Urov u gori Jefremovoj;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Sin Dekerov u Makasu i u Salvimu i Vetsemesu i Elonu Vet-ananskom;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Sin Esedov u Aruvotu; pod njim bijaše Sohot i sva zemlja Eferova;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Sin Avinadavov nad svijem krajem Dorskim; žena mu bješe Tafata kći Solomunova;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Vana sin Ahiludov nad Tenahom i Megidonom i svijem Vet-Sanom, koji je do Sartane pod Jezraelom, od Vet-Sana do Avel-Meola, do preko Jok-Meama;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Sin Geverov u Ramotu Galadskom; imaše sela Jaira sina Manasijina u Galadu i kraj Argovski u Vasanu, šezdeset velikih gradova sa zidovima i prijevornicama mjedenijem;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Ahinadav sin Idov u Mahanajimu;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Ahimas u Neftalimu; i on bješe oženjen kćerju Solomunovom Vasematom;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Vana sin Husajev u Asiru i u Alotu;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Josafat sin Farujin u Isaharu;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Simej sin Ilin u Venijaminu;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Gever sin Urijev u zemlji Galadskoj, u zemlji Siona cara Amorejskoga i Oga cara Vasanskoga; jedan bješe pristav u toj zemlji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Jude i Izrailja bijaše mnogo kao pijeska pokraj mora; i jeđahu i pijahu i veseljahu se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 A Solomun vladaše svijem carstvima od rijeke do zemlje Filistejske i do međe Misirske, i donošahu dare i služahu Solomunu svega vijeka njegova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 A hrana Solomunova bijaše na dan trideset kora bijeloga brašna, i šezdeset kora drugoga brašna;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Deset volova ugojenijeh i dvadeset s paše, i sto ovaca, osim jelena i srna i divokoza i ugojenijeh ptica.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Jer on vladaše svuda s ovu stranu rijeke od Tapse do Gaze, nad svijem carevima s ovu stranu rijeke, i bješe miran sa sviju strana unaokolo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 I življahu Juda i Izrailj bez straha, svaki pod svojom lozom i pod svojom smokvom, od Dana do Virsaveje, svega vijeka Solomunova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 I imaše Solomun četrdeset tisuća konja za jaslima za kola svoja, i dvadeset tisuća konjika.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 I pristavi hranjahu cara Solomuna i sve koji dolažahu za sto cara Solomuna, svaki svoga mjeseca, i ne dadijahu da se čega premakne.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 A ječam i slamu za konje i za mazge donošahu na mjesto gdje bijahu, svaki kako mu bijaše određeno.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 I Bog dade mudrost Solomunu i razum vrlo velik i srce prostrano kao pijesak na brijegu morskom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Jer mudrost Solomunova bijaše veća od mudrosti svijeh istočnijeh naroda i od sve mudrosti Misirske.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Mudriji bijaše od svakoga čovjeka, i od Etana Ezraita i od Emana i od Halkola i od Darde, sinova Maolovijeh; i razglasi se ime njegovo po svijem narodima unaokolo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 I izgovori tri tisuće priča, i bijaše pjesama njegovijeh tisuća i pet.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Govorio je i o drveću, od kedra na Livanu do isopa koji niče iz zida; govorio je i o stoci i o pticama i o bubinama i o ribama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 I dolažahu iz svijeh naroda da čuju mudrost Solomunovu, od svijeh careva na zemlji, koji čuše za mudrost njegovu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga