1 A car Solomun carovaše nad svijem Izrailjem.

2 A ovo bijahu knezovi njegovi: Azarija, sin Sadokov, namjesnik;

3 Elioref i Ahija, sinovi Sisini, pisari; Josafat, sin Ahiludov, pametar;

4 Venaja, sin Jodajev, vojvoda; a Sadok i Avijatar sveštenici;

5 A Azarija, sin Natanov, bješe nad pristavima; a Zavud, sin Natanov, prvi vijećnik, prijatelj carev;

6 A Ahisar upravitelj dvorski; a Adoniram sin Avdin nad carskim poslenicima.

7 I imaše Solomun dvanaest pristava po svemu Izrailju, koji hranjahu cara i sav dom njegov; po mjesec dana u godini svaki bijaše dužan hraniti.

8 A ovo su im imena: sin Urov u gori Jefremovoj;

9 Sin Dekerov u Makasu i u Salvimu i Vetsemesu i Elonu Vet-ananskom;

10 Sin Esedov u Aruvotu; pod njim bijaše Sohot i sva zemlja Eferova;

11 Sin Avinadavov nad svijem krajem Dorskim; žena mu bješe Tafata kći Solomunova;

12 Vana sin Ahiludov nad Tenahom i Megidonom i svijem Vet-Sanom, koji je do Sartane pod Jezraelom, od Vet-Sana do Avel-Meola, do preko Jok-Meama;

13 Sin Geverov u Ramotu Galadskom; imaše sela Jaira sina Manasijina u Galadu i kraj Argovski u Vasanu, šezdeset velikih gradova sa zidovima i prijevornicama mjedenijem;

14 Ahinadav sin Idov u Mahanajimu;

15 Ahimas u Neftalimu; i on bješe oženjen kćerju Solomunovom Vasematom;

16 Vana sin Husajev u Asiru i u Alotu;

17 Josafat sin Farujin u Isaharu;

18 Simej sin Ilin u Venijaminu;

19 Gever sin Urijev u zemlji Galadskoj, u zemlji Siona cara Amorejskoga i Oga cara Vasanskoga; jedan bješe pristav u toj zemlji.

20 Jude i Izrailja bijaše mnogo kao pijeska pokraj mora; i jeđahu i pijahu i veseljahu se.

21 A Solomun vladaše svijem carstvima od rijeke do zemlje Filistejske i do međe Misirske, i donošahu dare i služahu Solomunu svega vijeka njegova.

22 A hrana Solomunova bijaše na dan trideset kora bijeloga brašna, i šezdeset kora drugoga brašna;

23 Deset volova ugojenijeh i dvadeset s paše, i sto ovaca, osim jelena i srna i divokoza i ugojenijeh ptica.

24 Jer on vladaše svuda s ovu stranu rijeke od Tapse do Gaze, nad svijem carevima s ovu stranu rijeke, i bješe miran sa sviju strana unaokolo.

25 I življahu Juda i Izrailj bez straha, svaki pod svojom lozom i pod svojom smokvom, od Dana do Virsaveje, svega vijeka Solomunova.

26 I imaše Solomun četrdeset tisuća konja za jaslima za kola svoja, i dvadeset tisuća konjika.

27 I pristavi hranjahu cara Solomuna i sve koji dolažahu za sto cara Solomuna, svaki svoga mjeseca, i ne dadijahu da se čega premakne.

28 A ječam i slamu za konje i za mazge donošahu na mjesto gdje bijahu, svaki kako mu bijaše određeno.

29 I Bog dade mudrost Solomunu i razum vrlo velik i srce prostrano kao pijesak na brijegu morskom.

30 Jer mudrost Solomunova bijaše veća od mudrosti svijeh istočnijeh naroda i od sve mudrosti Misirske.

31 Mudriji bijaše od svakoga čovjeka, i od Etana Ezraita i od Emana i od Halkola i od Darde, sinova Maolovijeh; i razglasi se ime njegovo po svijem narodima unaokolo.

32 I izgovori tri tisuće priča, i bijaše pjesama njegovijeh tisuća i pet.

33 Govorio je i o drveću, od kedra na Livanu do isopa koji niče iz zida; govorio je i o stoci i o pticama i o bubinama i o ribama.

34 I dolažahu iz svijeh naroda da čuju mudrost Solomunovu, od svijeh careva na zemlji, koji čuše za mudrost njegovu.

Analiza
Pretraga