1 A Solomun se oprijatelji s Faraonom carem Misirskim, i oženi se kćerju Faraonovom, i dovede je u grad Davidov dokle ne dovrši svoj dom i dom Gospodnji i zid oko Jerusalima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Ali narod prinošaše žrtve na visinama; jer još ne bješe sazidan dom imenu Gospodnjemu do tada.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 A Solomun ljubljaše Gospoda hodeći po uredbama oca svojega Davida, samo što na visinama prinošaše žrtve i kađaše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Zato otide car u Gavaon da ondje prinese žrtvu, jer to bijaše velika visina; i Solomun prinese tisuću žrtava paljenica na onom oltaru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I javi se Gospod Solomunu u Gavaonu noću u snu, i reče Bog: išti što hoćeš da ti dam.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A Solomun reče: ti si učinio veliku milost sluzi svojemu Davidu ocu mojemu, kao što je hodio pred tobom vjerno i pravedno i s pravijem srcem prema tebi; i sačuvao si mu ovu veliku milost, te mu dao sina da sjedi na prijestolu njegovu, kao što se vidi danas.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I tako, Gospode Bože moj, ti si postavio slugu svojega carem na mjesto Davida oca mojega, a ja sam mlad, niti znam polaziti ni dolaziti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I tvoj je sluga među narodom tvojim, koji si izabrao, narodom velikim, koji se ne može izbrojiti ni proračunati od množine.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Daj dakle sluzi svojemu srce razumno da može suditi narodu tvojemu i raspoznavati dobro i zlo. Jer ko može suditi narodu tvojemu tako velikom?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I bi milo Gospodu što Solomun to zaiska.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I reče mu Bog: kad to išteš, a ne išteš duga života niti išteš blaga niti išteš duša neprijatelja svojih nego išteš razuma da umiješ suditi;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Evo učinih po tvojim riječima; evo ti dajem srce mudro i razumno da takoga kakav si ti ni prije tebe nije bilo niti će poslije tebe nastati taki kakav si ti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A svrh toga dajem ti i što nijesi iskao, i blago i slavu, da takoga kakav ćeš ti biti neće biti među carevima svega vijeka tvojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I ako uzideš mojim putovima držeći uredbe moje i zapovijesti moje, kao što je išao David otac tvoj, produljiću dane tvoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Tada se probudi Solomun, i gle, ono bješe san. I dođe u Jerusalim, i stavši pred kovčeg zavjeta Gospodnjega prinese žrtve paljenice i žrtve zahvalne, i počasti sve sluge svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Tada dođoše dvije žene kurve k caru, i stadoše pred njim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I reče jedna žena: ah, gospodaru; ja i ova žena sjedimo u jednoj kući, i porodih se kod nje u istoj kući.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A treći dan poslije moga porođaja porodi se i ova žena, i bijasmo zajedno i ne bijaše niko drugi s nama u kući, samo nas dvije bijasmo u kući.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I umrije sin ove žene noćas, jer ona leže na nj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Pa ustavši u po noći uze sina mojega iskraj mene, kad sluškinja tvoja spavaše, i stavi ga sebi u naručje, a svoga sina mrtvoga stavi meni u naručje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 A kad ustah ujutru da podojim sina svojega, a to, mrtav; ali kad razgledah ujutru, a to, ne bješe moj sin, kojega ja rodih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Tada reče druga žena: nije tako; nego je moj sin ovaj živi, a tvoj je sin onaj mrtvi. Ali ona reče: nije tako, nego je tvoj sin onaj mrtvi, a moj je sin ovaj živi. Tako govorahu pred carem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 A car reče: ova kaže: ovaj je živi moj sin, a tvoj je sin ovaj mrtvi; a ona kaže: nije tako, nego je tvoj sin onaj mrtvi, a moj je sin ovaj živi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I reče car: dajte mi mač. I donesoše mač pred cara.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Tada reče car: rasijecite živo dijete na dvoje, i podajte polovinu jednoj i polovinu drugoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Tada žena kojoj sin bješe živi reče caru, jer joj se uskoleba utroba za sinom: ah, gospodaru, podajte njojzi dijete živo, a nemojte ga ubijati. A ona reče: neka ne bude ni meni ni tebi, rasijecite ga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Tada odgovori car i reče: podajte onoj živo dijete, nemojte ga ubiti, ona mu je mati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 I sav Izrailj ču sud koji izreče car, i pobojaše se cara; jer vidješe da je u njemu mudrost Božija da sudi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga